Tecnologies socials de la comunicació Codi:  10.538    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tecnologies Socials de la Comunicació  és una assignatura on els estudiants analitzaran la comunicació com un fet social complex, essencial a qualsevol agrupació humana, i alhora profundament material. La tesis bàsica d'aquesta assignatura és que qualsevol acte comunicatiu implica una organització material i alhora una organització social i és per aquesta raó que tant una conversa en un bar com la publicació d'una noticia en un diari és un exercici de transmissió cultural amb importants efectes socials. Així doncs, en aquesta assignatura us convidem a analitzar com es produeix aquesta transmissió cultural, i quin paper juguen els diferents mitjans que utilitzem i quines implicacions té el seu us.

Amunt

Tecnologies Socials de la Comunicació és una assignatura obligatòria de 3 crèdits ECTS que està estretament vinculada a tres assignatures clau del pla d'estudis de psicologia:  Fonaments Psicosocials del Comportament Humà, Acció Col·lectiva, Mètodes d'Investigació Qualitativa i Introducció a les Ciències Socials. També us serà molt útil haver fet, o estar fent en paral·lel, Comunicació i Relacions Interpersonal i Identitat, Consum i Vida Quotidiana.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura tenen una traducció aplicada en el camp de la intervenció social, especialment a l'educació en mitjans (media literacy), i també en el camp de la publicitat, el periodisme i la comunicació audiovisual, i especialment en el camp emergent del Community Management

Amunt

No són necessaris coneixements previs però aquelles persones que ja han cursat assignatures de ciències socials o de ciències de la comunicació trobaran punts de connexió fàcilment.

Per aquelles persones que tinguin un especial interés en aquesta assignatura i vulguin començar a prepararla us recomanem la lectura d'un llibre que podeu fer servir com a introducció.

Debray, Régis (2001). Introducción a la mediología. Paidós: Barcelona.

Amunt

Aquesta és una assignatura transdisciplinar i molt vinculada a les ciències socials i les ciències de la comunicació. Es treballen competències vinculades a la lectura i discussió crítica de textos i es treballa especialment l'anàlisi de casos quotidians relacionats amb les tecnologies de la comunicació.

Amunt

Objectius generals

 • Entendre l'especificitat que comporta la transmissió cultural en l'era digital en comparació a d'altres moments històrics de la humanitat.
 • Entendre la importància de les pràctiques comunicatives en la creació, manteniment i canvi de la realitat social.
 • Comprendre el fenomen de la comunicació des d'un punt de vista cultural, social i polític.
 • Entendre i dimensionar la importància que tenen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'anomenada Societat del Coneixement.

 

Competències bàsiques

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Fer una comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.

Competències generals UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Reflexionar sobre l'impacte de l'objecte d'estudi de la psicologia en les explicacions teòriques i les metodologies que s'utilitzen.
 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Identificar els principis i els processos bàsics de tot el procés comunicatiu, i també les seves dimensions més rellevants.
   

Amunt

Tecnologies Socials de la Comunicació està organitzada en tres blocs de continguts. 

 

Bloc 1: Oralitat i escriptura

Mòdul didàctic: "Tradició oral, tecnologies de l'intel·lecte" de Blai Guarné

1. Comunicació i pensament
2. Comunicació i oralitat
3. Comunicació i escriptura
4. Comunicació i mitjà

 

Bloc 2: Mitjans de comunicació de masses

Mòdul didàctic: "Mitjans de comunicació de masses" Daniel López Gómez

1. Comunicació de masses i mitjans de comunicació
2. Els Estudis Culturals: el consum com a pràctica productiva

"La cultura, los medios de comunicación y el "efecto ideológico" de Stuart Hall

"Las guerras de la sala de estar. Nuevas tecnologías, índices de audiencia y tácticas en el consumo de la televisión" de Ien Ang

 

Bloc 3: Comunicació i societat de la informació

Mòdul didàctic: "La cultura digital" d'Amparo Lasén i Héctor Puente

1. Introducció a la cultura digital

2. Subjectivitats, participació i mediacions en el medi digital.

 

Amunt

Amunt

Els materials que conformen el contingut de Tecnologies Socials de la Comunicació poden estar en suport digital o paper, en el cas del material en paper és possible que alguns documents no siguin contingut avaluable en un determinat semestre. Per saber quins materials heu d'estudiar és imprescindible que tingueu en compte els continguts específicats en aquest pla docent, concretament a l'apartat 'continguts'. Complementariament s'afegiran altres materials per a la realització de l'avaluació continuada. Aquest materials complementaris, habitualment fonts primàries, tenen la matèixa importància que els materials bàsics a l'hora de seguir l'avaluació continuada i, si s'han treballat a les PAC, poden ser objecte de preguntes a la prova de síntesi.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt