Ètica en psicologia Codi:  10.539    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Ètica en Psicologia és una assignatura obligatòria per a estudiants de psicologia que serveix per completar els coneixements de tot l'alumnat, independentment de l'especialitat que hagin cursat.

A Ètica en Psicologia es pretén oferir els coneixements bàsics, i alguns d'avançats, dels principis ètics i les normes deontològiques que orienten i regulen la tasca professional del professional en psicologia. A més a més, s'ofereix una visió dels reptes ètics i deontològics de la psicologia mitjançant internet.

Pot semblar que els continguts d'aquesta assignatura no tenen una aplicació immediata, però l'experiència actual en alguns àmbits de la psicologia indiquen que els conflictes ètics i l'aplicació de les normes deontològiques són reptes per als quals els psicòlegs han d'estar preparats. La psicologia aplicada mitjançant internet n'és un exemple. L'extensió de la psicologia en àrees encara poc conegudes i regulades suposen, sense dubte, l'aparició de noves situacions i dilemes que requereixen de professionals preparats per afrontar-les amb garanties.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu donar formació bàsica en ètica i deontologia de la professió del professional en psicologia, tant teòrica com aplicada, als actuals estudiants de psicologia. Es posa especial ènfasei en l'entrenament en la resolució de casos obtinguts de la realitat professional en diferents àmbits de l'exercici professional de la psicologia.

Objectius específics

 1. Diferenciar ètica de deontologia.
 2. Coneixer els principis ètics que han de guiar l'exercici professional de la psicologia.
 3. Conèixer quins són els principals dilemes ètics que apareixen en el treball del professional en psicologia.
 4. Conèixer les limitacions de la ètica per a la pràctica professional.
 5. Coneixer els diferents còdis deontològics vigents a l'estat espanyol.
 6. Mostrar criteris per utilitzar els principis ètics per resoldre dilemes ètics.
 7. Utilitzar els principis ètics i les normes deontològiques per decidir la millor intervenció professional.
 8. Mostrar sensibilitat cap als aspectes ètics de l'actuació professional.

Les competències bàsiques, transversals i específiques del programa del Grau de Psicologia que seran treballades en aquesta assignatura, són:

Competències bàsiques

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals 

 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.
 • Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències generals

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Amunt

Aquesta assignatura està estructurada en tres parts. A la primera part, s'ofereixen els coneixements bàsics sobre una àrea que, freqüentment, ha rebut escassa atenció en els plans d'estudis existents. Concretament, s'ofereixen el conceptes bàsics sobre ètica, deontologia i codis deontològics que tot professional de la psicologia hauria de conèixer. La segona part està constituïda per casos que exemplifiquen situacions de conflicte ètic i deontològic al que s'han enfrontat altres professionals de la psicologia prèviament en la seva carrera professional. La seva experiència i la solució, d'acord amb els principis ètics i les normes deontològiques vigents, que ells i elles han trobat suposen un excel·lent exemple pels actuals estudiants, que esperem us permeti enfrontar-vos a aquestes situacions amb millor preparació. La tercera part ofereix una aproximació als reptes que suposa l'aplicació de la psicologia mitjançant internet i els reptes ètics i deontològics que això suposa.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt