Avaluació i intervenció clínica en adults Codi:  10.540    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Avaluació i intervenció en problemes clínics d'adults" és una assignatura optativa de tres crèdits que pertany a la matèria de 'Principis d'Intervenció en Clínica i Salut' del Grau.

Ens centrarem en el treball sobre els mètodes d'avaluació i intervenció de la perspectiva cognitiuconductual en problemes clínics de gran rellevància. Més específicament, per cadascun dels problemes clínics treballarem:

 • Revisió sintètica de les característiques del trastorn i dels seus factors d'instauració i manteniment.
 • Objectius bàsics de l'avaluació clínica i principals instruments d'avaluació per al trastorn que es tracti
 • Tècniques i programes de tractament  des de la perspectiva cognitivoconductual per a cada problema concret.

Amunt

Aquesta assignatura permet connectar molts dels continguts i competències treballats al llarg del grau d'una manera molt aplicada. Es tracta de que, amb tot el que heu treballat en el grau i que treballareu en aquesta assignatura, sigueu capaços de formular les diferents problemàtiques que treballarem, proposar el procediment d'avaluació i intervenció des del model cognitivoconductual. 

 

Per aquest motiu serà fonamental que tingueu present el que heu treballat en assignatures com "Psicopatologia d'adults", "Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic I i II", "Avaluació Psicològica", i "Principis d'avaluació en clínica i salut".

Altres assignatures optatives del pla d'estudis poden resultar un bon complement a aquesta per aquells alumnes interessats en la psicologia clínica i de la salut. En concret, les assignatures d'"Avaluació i intervenció en nens i adolescents", "Teràpia Psicoanalítica", "Teràpies humanistes i sistèmiques" i "Teràpia de conducta".

 

Amunt

Es projecta bàsicament en la vessant clínica de la psicologia. Aquesta vessant és contempla de forma àmplia, com correspon a la realitat actual: des dels coneixements teòrics, fins a la concepció de l'individu com a ésser immers en un grup sociocultural concret.

Amunt

 

 

Amunt

Competències bàsiques:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicació en llengua estrangera.

Competències transversals:

 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contexts i a la influència que en ell s'exerceix.
 • Utilitzar documents, textos i publicacions en llengua estrangera (anglès)

Competències específiques:

 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • Identificar les característiques i principis que expliquen el comportament normal i anormal en el seu vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.
 • Formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Analitzar e interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció en funció del propòsit de la mateixa en grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contexts rellevants per al servei sol.licitat.
 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol.licitats, tenint en consideració el codi ètic i deontològic de la professió.

 

 

Amunt

Els temes que treballarem en aquesta assignatura són:

 • Tema 0: Introducció a la teràpia de conducta.
 • Tema 1: Depressió.
 • Tema 2: Joc Patològic.
 • Tema 3: Trastorn d'Estrès Post-Traumàtic.
 • Tema 4: Trastorns de Pànic i Agorafòbia.
 • Tema 5: Trastorns d'Ansietat Generalitzada.
 • Tema 6: Trastorn Obsessiu-Compulsiu.
 • Tema 7: Problemes de Parella.
 • Tema 8: Disfuncions Sexuals.

Tal com us hem explicat al inici, heu treballat la majoria dels temes a d'altres assignatures i per tant en aquesta es tracta de veure com s'aborda la problemàtica de manera global (conceptualització, avaluació i intervenció) tenint en consideració els materials de l'assignatura i tot el que heu après al grau. Però cal destacar també que hem considerat necessari introduir els temes 2, 7 i 8. Aquests no s'han treballat en d'altres assignatures i els hem inclòs en aquesta donada la seva gran rellevància clínica.

 

 

Amunt

Apunts de Teràpia de Conducta PSI 1184 PDF

Amunt

El material principal és un llibre en format digital al que podreu accedir a través de l'aula. En tot cas, en cada activitat dins de l'aula virtual trobareu referenciats els materials específics.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt