Neuropsicologia Codi:  10.541    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La Neuropsicologia analitza la relació entre la funció cerebral i el comportament. Concretament, es centra a conèixer quines estructures del sistema nerviós participen en els processos psicològics humans superiors tals com l'atenció, l'aprenentatge, la memòria, el llenguatge, la resolució de problemes i la presa de decisions, etc.

La neuropsicologia clínica treballa, fonamentalment, en l'àmbit dels pacients neurològics, és a dir, els que presenten algun tipus de lesió o disfunció cerebral susceptible de provocar canvis cognitius o conductuals. Té com a finalitat avaluar, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals degudes a una alteració funcional i/o estructural del sistema nerviós, tant en l'edat adulta com en la infància, utilitzant instruments propis de la psicologia per a la valoració de les funcions cognitives.

La pràctica de la disciplina requereix un bon coneixement de les funcions cognitives, però també de l'anatomia cerebral i dels circuits implicats en els processos psicològics. El neuropsicòleg clínic ha de ser capaç de valorar les funcions cognitives, de relacionar els dèficits amb els circuits o àrees cerebrals disfuncionants, i també d'establir un diagnòstic de compatibilitat, bé sigui amb la disfunció d'una regió determinada, bé amb una malaltia concreta.

Per a això es requereix la utilització tant de proves quantitatives com de l'observació qualitativa de l'execució dels pacients, i s'ha de fugir de la mera anàlisi psicomètrica dels dèficits per centrar-se en una valoració global, basada en la persona i relacionada amb les variables clíniques influents.

Les noves tècniques de neuroimatge cerebral i els coneixements neuroquímics i genètics van modelant el treball del neuropsicòleg, que s'ha d'adaptar als nous coneixements i criteris basats en aquests avenços així com en la descripció de noves patologies. Ens trobem en un moment en què és fonamental treballar amb hipòtesis, en lloc d'aplicar indiscriminadament macrobateries d'exploració neuropsicològica. 

La necessitat  sanitària de la figura del neuropsicòleg ha fet créixer l'activitat en aquest àmbit i ens fa plantejar el deure de definir i defensar el perfil dels professionals de la Psicologia especialitzats en aquest camp, així com vetllar pels drets dels usuaris, de manera que ofereixi uns serveis que satisfacin les demandes en un marc professional fiable.

Amunt

L'assignatura de Neuropsicologia, amb una carrega lectiva de 3 ECTS, pertany al conjunt d'assignatures de l'àrea de "Bases biològiques de la conducta", juntament amb les assignatures Fonaments de Psicobiologia, Genètica de la Conducta, Psicologia Fisiològica, Farmacologia i Endocrinologia del Comportament, Etologia i Estimulació Cognitiva. Els continguts de totes elles estan relacionades amb coneixements sobre el substrat biològic dels diferents processos conductuals.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per aquells alumnes que es vulguin especialitzar en Psicologia Clínica, ja que pel diagnòstic i tractament de les malalties i els trastorns mentals cal tenir uns bons coneixements de com funciona el sistema nerviós i els processos cognitius. D'altra banda són coneixements essencials en qualsevol especialitat, atès que ajuden a desenvolupar una perspectiva més global de la conducta humana, integrant el substrat biològic de la mateixa. Finalment són imprescindibles per a aquells alumnes que optin per especialitzar-se en la recerca, tant bàsica com aplicada en psicologia, ja que els proporciona la base biològica sobre la que investigar la conducta.

Amunt

Els coneixements previs que l'alumne ha de tenir per cursar aquesta assignatura són aquells conceptes bàsics sobre el substrat neurobiològic de diferents processos tractats a les assignatures "Fonaments de Psicobiologia", "Bases genètiques de la Conducta", "Psicologia Fisiològica" i "Farmacologia i endocrinologia del comportament".

Amunt

És recomanable haver cursat i aprovat les assignatures "Psicologia de l'aprenentatge", "Psicologia de l'atenció i la memòria", "Psicologia de la percepció", "Fonaments de Psicobiologia", "Psicologia Fisiològica" i "Psicologia del llenguatge".

Amunt

Objectius:

1. Conèixer les bases biològiques dels principals trastorns neuropsicològics.

2. Comprendre els mecanismes cerebrals que estan implicats en l'aparició dels trastorns cognitius i conductuals.

3. Conèixer quins són els principals trastorns neuropsicològics i també els principals signes d'alerta de la presència de disfunció o lesió cerebral.

4. Tenir una visió global de la importància dels trastorns neuropsicològics i de la seva contribució al diagnòstic neurològic.

5. Identificar les característiques dels principals trastorns neuropsicològics que es produeixen en l'edat adulta.

6. Aprendre a detectar senyals de disfunció neuropsicològica en el marc de la psicologia clínica.

 

Competències:

Competències bàsiques i generals.

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències transversals.

CT3. Analitzar i sintetitzar.

CT4. Aplicar d'una manera crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.

CT8. Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.

CT9. Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació al coneixement disciplinari disponible.

CT14. Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

CT15. Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències específiques.

CE9. Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

CE20. Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

CE21. Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició en relació al funcionament normal i patològic.

 

Resultats d'aprenentatge:

- Conèixer quins són els principals trastorns neuropsicològics, les seves característiques clíniques, les seves bases biològiques i els principals signes d'alerta de la presència de disfunció o lesió cerebral.
- Tenir una visió global de la importància dels trastorns neuropsicológicos i de la seva contribució al diagnòstic neurològic.
- Aprendre a detectar senyals de disfunció neuropsicológica en el marc de la psicologia clínica.

Amunt

Els continguts avaluables que es treballaran a l'assignatura són els següents:

  • Mòdul 1. Neuropsicologia de l'atenció
  • Mòdul 2. Neuropsicologia de la memòria
  • Mòdul 3. Neuropsicologia del llenguatge
  • Mòdul 4. Pràxies
  • Mòdul 5. Neuropsicologia de la percepció
  • Mòdul 6. Neuropsicologia dels lòbuls frontals

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt