Conflicte i mediació Codi:  10.543    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Enfocament conceptual

Conflicte i mediació és una assignatura que aborda de manera més directa la importància del conflicte com a element de relació en les societats actuals, i com a matèria d'estudi pròpia de la psicologia, en especial de la psicologia social. Suposa, doncs, la base teòrica, metodològica i conceptual necessària per comprendre la importància del conflicte i de la seva resolució per entendre moltes de les dinàmiques socials i psicològiques que tenen lloc en les societats contemporànies. Gràcies a aquesta assignatura els/les estudiants tindran, primer, una visió introductòria de la Psicologia Social del Conflicte i de les principals tècniques de resolució i gestió dels mateixos, i a més, obtindran una visió múltiple i variada dels principals enfocaments que es despleguen en aquest camp, des de les teories més clàssiques fins a les teories més centrades en aspectes crítics i nocions alternatives sobre la gestió de conflictes; des de l'enfocament microsocial del conflicte fins a l'enfocament macrosocial del mateix. Aquesta assignatura s'adreça a tots aquells estudiants de psicologia o d'altres ensenyaments que desitgin adquirir un coneixement extens sobre l'anàlisi de conflictes psicosocials, així com adquirir una sèrie d'habilitats professionals per incrementar les seves destreses de resolució de conflictes en un entorn dinàmic i complex, com el que vivim en les societats actuals. A més, aquesta assignatura ha de permetre discutir, analitzar i estudiar les principals nocions de conflicte, així com de les principals tècniques de resolució en les societats contemporànies i comprendre el paper dels anomenades TIC com a plataformes de gestió i intervenció social.
Camps professionals en els que es projecta

L'anàlisi i la resolució de conflictes és un dels camps de coneixement que en l'actualitat estan en expansió i de fet els àmbits laborals on hi té una presència important estan en constant creixement. Es pot aplicar en diversos camps professionals com ara la psicologia; la sociologia; el treball/educació social; en el dret laboral, civil, penal o familiar; en la gestió de personal, en les relacions internacionals, etc.Les estratègies i tècniques de resolució de conflictes com ara la mediació, la negociació, la conciliació i l'arbitratge són cada cop més elements d'ineludible ús en conflictes tan diversos com els relacionats amb les següents àrees:

 • La vida familiar
 • Organitzacions del Tercer Sector
 • Governabilitat i planificació
 • Participació i convivència ciutadana: la mediació ciutadana
 • Defensors i síndicatures
 • Àmbit educatiu
 • Diversitat cultural i immigració
 • Polítiques de joventut
 • Empresa i capital humà
 • Medi ambient i sostenibilitat
 • Serveis socials

Amunt

Les competències a treballar en aquest sentit són: 

 • Tenir i mostrar coneixements de l'àrea d'estudi vinculada amb la conflictologia.
 • Saber aplicar els coneixements de forma professionals, mostrant-ho a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àmbit de la conflictologia.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i contextos.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluant-los críticament, fonamentant les conclusions i la presa de decisions.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que sobre aquests s'exerceix.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el treball en xarxa.
 • Treballar de forma autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Aconseguir les condicions necessàries per una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Fer ús dels coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Identificar els principis i processos bàsics de tot procés comunicatiu, així com les seves dimensions més rellevants.

Els principals objectius d'aprenentatge són:

 • Aconseguir una adequada conceptualització de la idea de conflicte (definicions, tipologies, orientacions teòriques, etc.). i les seves nombroses implicacions en les relacions entre persones, grups, institucions i cultures.·        
 • Aportar una metodologia suficientment eficaç per a l'anàlisi del conflicte i les seves possibilitats de prevenció, regulació i resolució.·        
 • Proporcionar coneixements, capacitats i tècniques per a l'augment de destreses professionals per a la resolució de conflictes.·        
 • Explorar els camps diversos i múltiples en els que és útil un coneixement dels conflictes i la seva resolució.·        
 • Estudiar casos reals i pràctics que ens permetin restablir un vincle i una discussió crítica entre la teoria i la pràctica professional.·        
 • Reflexionar sobre els escenaris, conflictes i potencialitats de gestió dels mateixos que emergeixen en la denominada societat de la informació.

Amunt

Mòdul 1: Fonaments per a una comprensió psicosocial del conflicte (2 crèdits)
Autors: José Antonio Román i Daniela Sofía Zajer Amar 
 1. Introducció a la psicología social del conflicte
 2. Antecedents d'una comprensió psicosocial del conflicte: aportacions des de disciplines afins
 3. Aproximacions teòriques de la psicología social al conflicte.
 4. Distincions conceptuals  eixos psicosocials per a l'anàlisis del conflicte.
 5. ¿Qué es fa amb el conflicte? Els reptes per a una psicologia social aplicada.
Lectura complementària: 
Floyer, A (1997) Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. Paidós Empresa 14, pp. 81-100 y 117-127
 
Mòdul 2:
 
 

Mòdul 3:
Investigació del conflicte i estratègies de resolució (1,5 crèdits).
Autors: José Antonio Román Brugnoli i Alemka Jovana Tomicic Suñer 
 1. Investigant conflictes
 2. Avaluació del conflicte i presa de decisions
 3. Dues estratègies de negociació
 4. Un model d'estratègia integrativa: el mètode Harward de negociació
 
Mòdul 4 : 

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Mitjans alternatius de gestió del conflicte PDF

Amunt

Els materials estan pensats com una àmplia introducció a la psicologia del conflicte, amb un especial interès per l'enfocamet psicosocial del conflicte. Per això recull les principals visions teòriques i metodològiques que es disposen al respecte. A més de les principals teories i enfocaments metodològics que s'utilitzen, o s'han utlitzat, per comprendre, encarar i resoldre problemàtiques socials, els materials recullen crítiques i anàlisis contemporanis molt vinculats als principals canvis que viuen les nostres societats.

Per això, contenen molts exemples i anàlisis centrats en casos reals i pràctics que puguin ser del màxim interès per l'estudiant i de la màxima rellevància social i actual possible.

Aquests materials tenen com a objectiu facilitar una lectura crítica i reflexiva del conflicte, que relacioni algira els continguts que es presenten en els diferents mòduls.

A més dels materials didàctics l'assignatura s'acompanya de lectures complementàries i d'ampliació, així com d'una bibliografia de consulta àmplia i actualitzada.

En els diferents espais de l'aula, tauler, fòrum i espais de debat, trobareu també una sèrie de comentaris crítics i ressenyes, noticies i articles actuals, elaborats i comentats per l'equip docent de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt