Interv. psicoeducativa en contextos familiars i escolars Codi:  10.544    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)


Intervenció psicoeducativa en contextos familiars i escolars és una assignatura optativa del grau de psicologia. Té un valor de sis crèdits i el seu contingut tracta de la pràctica del/a psicòleg/a de l'educació en contextos professionals de l'educació escolar i de l'acció educativa de l'àmbit familiar.

Per tant, aquesta assignatura proporciona als estudiants principis pràctics d'actuació que orienten la intervenció psicoeducativa en diversos àmbits de l'aplicació de la psicologia de l'educació al camp educatiu. Específicament, l'assignatura se centra, en gran part, en la intervenció psicoeducativa en el marc escolar, però també tracta la intervenció en el context familiar en relació a la interrelació que es produeix entre família/escola a l'hora d'abordar l'educació dels alumnes.

Pel seu contingut, el treball de l'assignatura es facilita amb la formació prèvia en molts aspectes treballats en diferents assignatures del pla d'estudis. Algunes assignatures que fonamenten continguts clau serien: Psicologia del desenvolupament I ; Psicologia del desenvolupament II, Psicologia de l'educació i de la instrucció i, especialment, Principis d'intervenció en Educació.
 
Com a assignatura optativa, cursar l'assignatura de "Intervenció psicoeducativa en contextos familiars i escolars" és la millor forma de preparar-se per la posterior realització del "Treball final de grau" i del "Pràcticum" en l'àmbit de la Psicologia de l'Educació.

Amunt

Competències Bàsiques
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències Transversals

 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.
 • Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

Competències Generals
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències Específiques
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.
 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos que són rellevants per al servei que s'ha sol•licitat.

Amunt

El context escolar com a context d'intervenció psicoeducativa.
Funcions i àmbits d'intervenció de l'assessor psicopedagògic en les diferents etapes educatives.
Intervenció psicopedagògica a nivell institucional, i en aspectes curriculars específics a nivell d'aula.

Intervenció en contextos familiars.
Factors i situacions de risc en el context familiar.
Programes de suport a les famílies, formació de pares, comunitat familiar i recursos educatius.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt