Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I Codi:  10.545    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Tècniques d'Intervenció i Tractament psicològic I és una assignatura de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, matèria obligatòria dins dels estudis de Psicologia. Aquesta assignatura presenta una primera aproximació al procés d'intervenció psicològica i una visió global de com aquesta es realitza a través dels diferents models.

També es presenten les diferents fases del procés terapèutic, així com les particularitats d'aquest quan és aplicat a persones amb diferents característiques (per exemple, adults i nens, treball en grup i individual...) i les possibles dificultats que ens podem trobar.

Són importants també les reflexions que es presenten en quant a l'efectivitat dels tractaments psicològics i les possibilitats d'utilització d'elements de diferents marcs teòrics.

Els 3 crèdits ECTS de l'assignatura (75 hores de treball) impliquen un material que caldrà treballar de manera sistemàtica i organitzada per tal d'aconseguir el seu màxim aprofitament.

Amunt

Aquesta és, com ja hem comentat, una primera aproximació al procés d'intervenció psicològica des dels diferents models. Per tant, és una assignatura introductòria de l'àrea clínica que pot ser complementada posteriorment amb altres assignatures. En concret, l'assignatura de Tècniques d'Intervenció i Tractament psicològic II és un complement essencial a aquesta assignatura. També les següents assignatures optatives:  Avaluació i Intervenció Clínica en Adults; Avaluació i Intervenció Clínica en Nens i Adolescents; Teràpia de Conducta; Teràpia Psicoanalítica i Teràpies Humanistes i Sistèmiques.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta bàsicament en el camp de la psicologia clínica i de la salut, ja que tracta principalment de l'abordatge de la malaltia mental i de les tècniques específiques que se'n deriven d'aquest. Tot i que aquesta és l'àrea de major aplicació, la intervenció psicològica està present en molts àmbits professionals, especialment en els àmbits professionals de la salut, de l'educació i de la intervenció social.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura seria recomanable haver cursat prèviament les següents assignatures: Psicopatologia d'Adults; Psicologia de les Diferencies Individuals; Avaluació Psicològica; Psicologia de la Personalitat; Psicopatologia Infantil; i Principis d'Avaluació en Clínica i Salut.

Amunt

Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són:

Competències bàsiques:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals:

 •  Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional
 •  Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contexts i a la influència que en ell s'exerceix.

Competències específiques:

 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contexts rellevants per al servei sol·licitat.

Amb l'estudi d'aquests materials i les activitats que es plantejaran a l'aula, es pretén fer una primera aproximació al procés d'intervenció psicològica des dels diferents models teòrics, conèixer les principals limitacions de cadascun dels models, conèixer les diferents fases del procés d'intervenció, identificar les dificultats potencials que ens podem trobar en aquest procés i estudiar els elements centrals de la relació terapeuta-pacient.

Amunt

UNITAT 1- LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA COM A PROCÉS.

Aquesta unitat fa referència bàsicament als continguts treballats en el mòdul 1. En aquest mòdul es descriuen les fases del procés d'intervenció psicològica i les fases del procés de canvi. També es fa esment a les característiques del terapeuta i la relació terapèutica. 

UNITAT 2- MODELS DE TREBALL EN LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA. 
Aquesta unitat inclou els següents mòduls:

Mòdul 2- Intervencions psicoanalítiques.

Mòdul 3- Intervencions cognitives.

Mòdul 4- Intervencions conductuals.

Mòdul 5- Intervencions experiencials.

Mòdul 6- Intervencions sistèmiques.

Els mòduls anteriors (del 2 al 6) tenen els continguts estructurats de manera similar. En cadascun d'ells s'introdueix el concepte de salut i malaltia des de la perspectiva dels diferents models teòrics. També s'exposen les principals característiques de cadascuna de les teories i les tècniques d'intervenció que s'utilitzen més freqüentment.  Per tant, en aquesta unitat, central per aquesta assignatura, es presenta una primera aproximació a la intervenció des de les diferents escoles.

UNITAT 3- INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN DIFERENTS ÀMBITS D'APLICACIÓ I CONTEXTOS. 
En aquesta unitat s'inclouen bàsicament els següents mòduls: 

Mòdul 7- La intervenció en diferents àmbits d'aplicació: en aquest mòdul es presenta en quins àmbits s'utilitza la intervenció psicològica, quins elements determinen l'àmbit d'aplicació i els seus objectius. 

Mòdul 8- Intervenció psicològica en contextos culturals diversos: l'objectiu d'aquest mòdul és posar de manifest les dificultats que poden sorgir a l'hora d'aplicar la intervenció psicològica en contextos culturals diversos. També s'exposen estratègies per superar aquestes dificultats. 

UNITAT 4. LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA I LA SEVA EFICÀCIA.
Aquesta unitat fa referència bàsicament als continguts treballats en el mòdul 9. L'objectiu és introduir els elements necessaris per avaluar l'eficàcia d'una intervenció psicològica partint dels diferents estudis que s'han portat a terme en aquest camp i els seus resultats. IMPORTANT: aquesta unitat no serà avaluada a l'assignatura doncs es treballarà amb més detall a l'assignatura de Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic II.

UNITAT 5. PERSPECTIVES INTEGRADORES DE LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA.
Aquesta unitat fa referència bàsicament als continguts treballats en el mòdul 10. L'objectiu és determinar els elements que han desencadenat l'aparició del moviment integrador en psicoteràpia, les diferents propostes a l'hora de dissenyar una intervenció psicològica i els problemes que es presenten des d'aquesta perspectiva.

Amunt

Amunt


El treball i estudi dels mòduls de l'assignatura permet assolir els objectius que pretén l'assignatura. No obstant, al final de cada mòdul també s'inclouen referències bibliogràfiques. I tot sguit, en el següent apartat, destaquem algunes referències addicionals que considerem bàsiques per ampliar els coneixements de l'assignatura. 

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt