Estimulació cognitiva Codi:  10.548    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El terme estimulació cognitiva fa referència a totes aquelles activitats dirigides a millorar el rendiment cognitiu general o algun dels seus processos i components específics (atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, etc.), ja sigui en subjectes sans o en pacients amb algun tipus de lesió en el sistema nerviós central. En alguns contextos s'usa el terme rehabilitació, que va més enllà i implica el restabliment de la situació dels pacients al grau de funcionament més alt possible a nivell físic, psicològic i d'adaptació social.  

En aquesta asignatura s'estudiaran les principals funcions cognitives, amb els seus correlats neuroanatòmics, i es treballarà com es poden estimular amb la finalitat de assolir el màxim nivell funcional, tant en persones sense cap alteració al sistema nerviós central com en aquelles amb patologies que afecten al funcionament cognitiu.

Amunt

Estimulació Cognitiva és una assignatura optativa de 3 ECTS del grau en Psicologia i es relaciona amb totes les assignatures de processos psicològics bàsics com amb aquelles relacionades amb els processos fisiològics subjacents a les funcions cognitives i amb les assignatures de psicologia clinica, atès que moltes alteracions psicològiques presentan dificultats de caràcter cognitiu.

Amunt

La principal aplicación de la estimulació cognitiva és la intervenció individual i grupal en persones amb dèficit cognitius debuts a lesions cerebrals o alteracions del sistema nerviós central, ja siguin com consequencia de malaltias degeneratives o per haver patit dany cerebral sobrevingut. A més, la estimulació cognitiva es fa servir amb molta frequencia en nens (per example amb problemes d'aprenentatge o trastorn de déficit d'atenció amb hiperactivitat) i en persones amb trastorns mentals. Al últim mòdul de l'assignatura tractarem els diferents camps d'aplicació.  

Amunt

Es tracta d'una assignatura programada per a ser cursada en els darrers semestres del Grau, llavors son necessaris coneixements previs de tots els processos cognitius i els seus fonaments biològics. A més es recomana cursar l'assignatura optativa Neuropsicologia abans de cursar Estimulació Cognitiva.

En la bibliografia recomanada i complementària de cadascun dels mòduls trobareu referències que us ajudaran en aquest sentit. Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per estar al dia en els avanços més rellevants del camp.

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir als estudiants en el camp de l'estimulació cognitiva i la rehabilitació neuropsicologica dels processos cognitius. Després d'haver estudiat aquesta matèria els estudiants han d'haver adquirit les competències que es detallen a continuació, a més a més del objectius formatius assenyalats a cada un del mòduls.  

Competències bàsiques i transversals

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.
 • Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències específiques

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Entendre el funcionament cognitiu d'una manera integrada.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos que són rellevants per al servei que s'ha sol·licitat.

Amunt

 • Mòdul 1: Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica.
 • Mòdul 2: Estimulació cognitiva de l'atenció.
 • Mòdul 3: Estimulació cognitiva de la memòria.
 • Mòdul 4: Estimulació cognitiva de la percepció i les habilitats motores.
 • Mòdul 5: Estimulació cognitiva del llenguatge.
 • Mòdul 6: Estimulació cognitiva de les funcions executives.
 • Mòdul 7: Estimulació cognitiva por ordinador.
 • Mòdul 8: Camps de aplicació de l'estimulació cognitiva i la rehabilitació neuropsicològica.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt