Teràpia psicoanalítica Codi:  10.549    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La asignatura Teràpia Psicoanalítica és una assignatura optativa de perfil clínic que s'emmarca en l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la titulació de Psicologia. En aquesta assignatura s'abordarà, principalment, allò que fa referència a la teoria i teràpia psicoanalítica, tant pel que fa referència als seus fonaments teòrics, com a la seva tècnica específica. El seu objectiu principal és permetre la integració dels coneixements acadèmics dins del camp aplicat, fent servir el mètode del cas com a eina metodològica.

Amunt

Aquesta assignatura és un referent fonamental en el procés de formació i profundització dels estudiants que tinguin un interès especial en l'àrea de psicologia clínica. Els conceptes que en ella es treballen es presenten en les assignatures de Tècniques d'Intervenció i tractament psicològic I i II, així com també s'ha presentat el contingut teòric en l'assignatura Història de la Psicologia.

Per altra banda, les referències que es treballen des de les assignatures de Psicopatologia infantil i Psicopatologia d'adults referents als trastorns mentals i el diagnòstic diferencial, i que es plantegen des de la teoria psicoanalítica, com per exemple el diagnòstic estructural, permetran a l'estudiant contrastar diferents perspectives des de les quals és possible fonamentar una intervenció clínica i, per tant, un tractament específic.

Altres assignatures optatives relacionades amb aquesta que poden ampliar i proporcionar eines pel treball clínic són: Avaluació i intervenció clínica en adults i Teràpies Psicològiques.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta bàsicament en el camp professional de la psicologia clínica i de la salut. En aquest sentit, és d'una gran amplitud professional perquè es vincula directament al treball clínic amb cadascuna de les diferents etapes evolutives de la persona (infantesa, adolescència, adultesa i vellesa) en relació a les diferents particularitats rellevants del seu procés. Així, per exemple, haurà de ser una eina útil per al treball amb l'adolescència, brindant elements d'anàlisi que permetin comprendre els possibles actes violents, el rebuig als referents parentals, les fortes vinculacions amb altres individus, etc.

Per altra banda, brindarà noves perspectives per als professionals que tinguin interès en el treball grupal, fonamentalment des del posicionament que podrà adoptar el propi psicòleg enfront del grup, reconeixent el procés transferencial que es produeix en ells pel que fa al professional i l'ocupació que pot fer d'això amb una finalitat terapèutica.

Amunt

Tal com s'ha comentat, aquesta és una assignatura de caràcter aplicat. És, en aquest sentit, que està pensada per ser realitzada al final dels estudis, quan ja s'han cursat d'altres assignatures com: Avaluació psicològica, Psicopatologia i Tècniques d'intervenció i tractament psicològic.

Amunt

Competències Bàsiques

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències Transversals

 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.
 • Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

Competències Generals

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències Específiques

 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 •  Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques de les persones o grups.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos que són rellevants per al servei que s'ha sol-licitat.

Amunt

Mòdul 1: Introducció a la Teoria Psicoanalítica.

En aquest primer mòdul es presenten els conceptes fonamentals de la teoria psicoanalítica (Transferència, Inconscient, Pulsió i Repetició), alhora que es desenvolupa i analitza la fonamentació de cada un d'aquests conceptes a partir dels estudis de S. Freud i l'abordatge que realitza posteriorment J. Lacan des de la perspectiva de la lingüística i l'estructuralisme. Aquí s'exposen conceptes que seran de rellevància al llarg de tota l'assignatura com per exemple: el signe, el significant i significat, el Complex d'Èdip, o l'estadi del mirall, entre d'altres. 

Mòdul 2: Intervencions Psicoanalítiques a la Infància.

El segon mòdul està dirigit de forma específica a la concepció d'infància que posseeix la psicoanàlisi i la construcció dels seus fonaments teòrics pel que fa a la intervenció específica amb nens i nenes. També s'exposen aspectes rellevants sobre la psicopatologia infantil i la pràctica assistencial. Per últim, es presenten casos i llurs anàlisis.

Mòdul 3: Intervencions Psicoanalítiques en l'Adolescència.

El tercer mòdul presenta les diferents fases de l'adolescència amb les seves particularitats i referències clíniques. Es desenvolupen conceptes claus com l'objecte exogàmic, l'acte adolescent, les diferents característiques que adquireixen les defenses de l'adolescent i la intervenció clínica en diferents contextos. També es presenten i analitzen casos clínics.

Mòdul 4: Clínica Psicoanalítica amb Adults.

El quart mòdul presenta aspectes específics de la clínica psicoanalítica que seran la base de les diferents intervencions clíniques, no només amb adults, sinó en general, exposant detalladament les tres estructures fonamentals (neurosis, psicosi i perversió) i els mecanismes causals d'aquestes. També es considerarà de forma específica en què consisteix el diagnòstic estructural sobre el qual es fonamenta posteriorment la pràctica clínica. Per últim, es presenten i analitzen casos clínics.

Mòdul 5: Intervenció Psicoanalítica en la Vellesa.

En el cinquè mòdul es presenten les diferents consideracions que des de la teoria psicoanalítica són necessàries per a la intervenció clínica amb subjectes d'edat avançada. Aquí s'exposen les teories prèvies que han estat vinculades a aquesta pràctica clínica especial, com així també l'actual perspectiva psicoanalítica. També es presenten i s'analitzen casos clínics. 

Mòdul 6: L'Ètica en Psicoanàlisis.

L'últim mòdul té un caràcter fonamental dins del material de l'assignatura, mentre que presenta i considera la clínica psicoanalítica des del mateix analista i la seva pràctica en el context terapèutic. S'exposa el paper de l'ètica dintre de la teoria psicoanalítica i la seva estreta relació amb la mateixa pràctica, en la qual l'analista és part central del procés i es defineix en ell. També es presenten i s'analitzen casos clínics.

Amunt

Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web

Amunt

A més del material citat, i a fi que els estudiants posseeixin un major suport d'estudi per l'assignatura, és recomanable que es realitzi una lectura dels següents materials d'altres assignatures on es presenten conceptes rellevants per a la comprensió i estudi de la teoria psicoanalítica i la seva pràctica:

Feixas, G. (Coor.) (2002). Tècniques d'intervenció i tractament psicològic. Barcelona: EDIUOC (Veure capítol d'intervencions psicoanalítiques).

Torres, M. (Coor.) (2002). Avaluació i intervenció en problemes clínics. Barcelona: EDIUOC.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt