Psicologia comunitària i problemes socials Codi:  10.551    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Psicologia Comunitària i Problemes Socials és una assignatura obligatòria que posa les bases per a la reflexió i l'acció sobre la intervenció social des de l'òptica de la psicologia social aplicada. En l'assignatura es tracten un conjunt d'eines conceptuals i metodològiques per a l'apropament professional a l'estudi i el treball en comunitats, emfasitzant les implicacions socials, polítiques, ètiques i de transformació social que es deriven d'aquest àmbit.

Aquesta assignatura permetrà així mateix dotar als estudiants d'una visió àmplia i amb una forta base empírica, dels principals enfocaments i formes d'intervenció davant dels problemes socials. Una vegada superada l'assignatura, l'estudiant estarà en disposició d'utilitzar críticament una sèrie d'eines conceptuals, teòriques però també pràctiques, per tal d'analitzar i intervenir en els principals processos psicosocials implicats en la definició i desenvolupament de les problemàtiques socials més preeminents de les societats contemporànies.

Els continguts que es treballen a l'assignatura Psicologia Comunitària i Problemes Socials són d'utilitat en diferents àmbits d'aplicació, ja que estan centrats en conceptes i eines metodològiques que es poden aplicar en diversos contextos socials. Majoritàriament, l'ús d'aquestes eines pràctiques i conceptuals es fa a partir d'espais d'intervenció professionals, com per exemple, els serveis socials, l'educació social, l'àmbit de l'oci i el temps lliure, la salut comunitària, resolució de conflictes, les desigualtats socials etc. i també per promoure la participació social, el treball amb col·lectius de risc d'exclusió, el desenvolupament de plans comunitaris, entre d'altres.

És una assignatura que requereix un compromís per part de l'alumnat amb la lectura, la participació a l'aula (en el debat i en els treballs amb els companys/as) i la voluntat de reflexionar sobre estratègies d'intervenció social.

Amunt

En totes aquells àmbits d'intervenció social que promoguin el benestar de la comunitat o de col·lectius més vulnerables, tals com a minories ètniques, menors amb situació de conficte, dones que han sofert violència masclista, persones que viuen amb VIH/sida, usuaris de droga, gent gran, etc.

Donat el caracter fonamentalment metodològic de la psicologia comunitària, la seva fortalesa resideix en la capacitat d'actuar en diferents contextos i amb diferents grups socials on hi ha problemes socials. Com també identificar i incloure la diversitat existent en els diversos grups humans.

Amunt

Competències Bàsiques
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Transversals

 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i la generació de processos de canvi.
 • Buscar i gestionar dades i materials de recerca, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.
 • Fer una comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.
 • Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

Competències Específiques
 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.
 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos que són rellevants per al servei que s'ha sol¿licitat.
 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol¿licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

Introducció (0,5 crèdits)

Mòdul 1: Coneixements psicosocials: perspectives i fonaments dels problemes socials (1 crèdit)

 • Perspectives, agents i àmbits d'estudi sobre els problemes socials.
 • Conceptes i teories sobre problemes socials.
  • Perspectiva funcionalista.
  • Perspectiva conflictivista.
  • Socioconstruccionisme.
  • Perspectiva situada,
  • Acció col·lectiva.

Mòdul 2: Psicologia Comunitària i Benestar Social (0,5 crèdits)

 • Naixement de la Psicologia comunitària, aportacions i àmbits d'intervenció.
  • Context anglosaxó.
  • Context llatinoamericà.
  • Context espanyol.
 • L'enfocament comunitari.
  • Conceptes de comunitat.
  • Benestar social i qualitat de vida.
  • L'acció comunitària.
 • Xarxes socials i recolzament social.
  • Grups de recolzament i grups d'ajuda social.
  • Exemples de comunitat.

Mòdul 3: Psicologia Social i Comunitària de la Salut. (1,5 crèdits).

 • Conceptes de salut i la seva implicació social:
  • Psicologia social de la salut i els seus camps de treball.
  • Qualitat de vida, conductes de salut i malaltia. Benestar psicosocial. Desenvolupament salut comunitària.
  • Model biomèdic v/s model biopsicosocial. Model de promoció en salut i prevenció de la malaltia. Perspectiva de reducció de danys.
 • Desigualtat respecte a la salut segons classes socials. Factors de risc i factors protectors.
  • Salut des de la perspectiva de gènere.
 • Intervenció comunitària en salut.

Mòdul 4: Com actuar davant dels problemes socials des de les diferents perspectives (0,5 crèdits).

 • Introducció
 • Programes d'intervencions dirigides. Àmbits d'actuació.
 • La transformació com a mitjà d'intervenció.
 • Construcció i deconstrucció en la pràctica social.
 • Posicions de subjecte i articulacions.
 • L'acció col·lectiva com a moviment d'intervenció.

Mòdul 5: Models d'intervenció social des de la Psicologia Comunitària. (0,5 crèdits).

 • La perspectiva ecològica.
  • Sistemes socials. Implicacions per a la intervenció comunitària.
  • L'ecologia del desenvolupament.
 • Investigació Acció Participativa.
  • Conceptes de participació (participació política, associativa i comunitària).
  • Investigació Acció Participativa. Autogestió.
 • Empoderament.
  • Perspectiva de l'empoderament, diversitat cultural i rol professional.
  • Definició i bases conceptuals.
  • Exemples d'empoderament.

Web de lectures complementàries (0,5 crèdit).

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt