Psicologia de la ciutat i gestió urbana Codi:  10.552    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La Psicologia de la ciutat i la gestió urbana relaciona la ciutat i l'"allò" social o l'"allò" social i la ciutat -és igual l'odre que li posem a aquesta parella. A la ciutat no solament es generen els fenòmens urbans, econòmics, històrics, polítics, etc. sinó que també és, sobretot, l'espai on -actualment, i en bona part del món- es produeix l'"allò" social, on succeeixen els fenòmens, processos, interaccions i accions socials. Alhora, mitjançant els diferents fenòmens, processos, interaccions i accions socials construïm la societat i també, com és evident, les nostres ciutats. Així doncs, mitjançant els nostres tarannàs i pràctiques socials trenquem o acceptem, construïm o modifiquem la racionalitat de les planificacions i dels dissenys urbanístics, la imposició de les normatives arquitectòniques, urbanes i cíviques, la imposició de les estructures governamentals i polítiques, la pressió de les transformacions econòmiques i urbanístiques. És en aquest cas quan, vertaderament, la societat s'acciona i es transforma, i també les urbs. Alhora, la Psicologia de la ciutat i la gestió urbana reflexiona sobre la gestió de les ciutats relacionada directament amb els conceptes de sostenibilitat i participació social. La sostenibilitat travessa la majoria dels plans, processos i polítiques urbanes i socials actuals per intentar que les ciutats siguin més autosuficients i no provoquin tant impacte sobre el món global.

Amunt

Aquesta assignatura té una vinculació molt i molt estreta amb d'altres assignatures de l'àrea de psicologia social. Per tant, és molt important que l'/la estudiant tingui no solament coneixements bàsics de la Psicologia social (Introducció a la Psicologia Social), sinó que també tingui coneixements d'altres processos i aspectes socials que s'estudien dins d'aquesta perspectiva de la psicologia. Per això també es recomana que el/la alumne tingui coneixements més de caire col·lectiu (Psicologia del Comportament Col·lectiu; concretament el mòdul 5 d'aquesta assignatura està dedicat a fer una introducció dels conceptes i de les teories que es manegen en Psicologia ambiental), però a més a més també s'expliquen i s'aprofundeix en d'altres processos socials més globals: acció social, conflicte i canvi social, institucions socials, memòria col·lectiva. D'igual importància és que el/la alumne tingui coneixements sobre processos grupals i sobre moviments socials (Psicologia dels Grups i Moviments Socials) i sobre processos de caire comunitària (Psicologia Comunitària).

Amunt

Els principals camps professionals de projecció d'aquesta assignatura es troben dins de la psicologia social, i tenen relacions més concretes amb la psicologia comunitària i la psicologia ambiental.  En general, es pot considerar que aquesta assignatura és útil de cara a perfils professionals que s'encarreguen d'analitzar i intervenir en el context urbà, en diferents àmbits i problemàtiques.

Amunt

Aquesta assignatura no demana coneixements concrets d'alguna àrea específica per a la seva comprensió i seguiment. Més que coneixements previs, l'assignatura demana interès per tractar alguns temes psicosocials des de diferents punts de vista, donat que no està plantejada amb una sola mirada, sinó amb una mena de mosaic teòric i conceptual. Sens dubte, tal i com acabem de recomanar a l'apartat anterior d'aquest pla docent, us sentireu més còmodes aquells i aquelles que hagueu cursat assignatures de Psicologia Social, però no resulta necessari dominar cap aproximació teòrica o pràctica determinada.

Amunt

L'assignatura us explica com es conceptualitza la psicologia ambiental i urbana i els seus camps d'intervenció. Tot i així, podeu avançar alguns dels plantejaments de l'assignatura començant amb alguna de les següents lectures:

https://gehlpeople.com/
http://manueldelgadoruiz.blogspot.com/
http://www.plataformaurbana.cl/
http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs

Amunt

Competències bàsiques
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Competències transversals
 •  Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.
 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.
 
Generals UOC
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 
Competències específiques
 •  Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos que són rellevants per al servei que s'ha sol·licitat.
 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.
 

Amunt

 

El contingut de l'assignatura Psicologia ambiental s'agrupa en 3 mòduls didàctics:

Mòdul didàctic 1: La ciutat actual.

 • La ciutat en el moment actual
 • La ciutat com a discurs
 • Què fa un psicòleg a la ciutat?

Mòdul didàctic 2: Processos psicoambientals i urbans

 • Processos psicoambientals
 • Processos urbans col·lectius

Mòdul didàctic 3: Gestió ambiental i urbana.

 • Intervenció urbana
 • Governabilitat i polítiques urbanes
 • Tècniques per a fomentar la participació ciutadana

 

Amunt

Amunt

Els continguts bàsics de l'assignatura es troben en format de pàgina web i es basen en textos, imatges, lectures optatives i exercicis complementaris destinats a millorar l'assoliment dels continguts.

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els materials són fonamentalment teòrics. Al llarg del semestre farem exercicis que donaran sentit pràctic a les teories i ens ajudaran a comprendre-les millor.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt