Psicologia lloc de treball: definició, valoració, selecció Codi:  10.553    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

"Psicologia del lloc de treball" és una assignatura optativa de 3 crèdits que planteja una aproximació des del punt de vista organitzatiu a tot el que envolta el lloc de treball, tant els seus fonaments en l'organització (és a dir, l'estructura) com el seu disseny en totes les dimensions: funcions, dependències, salari, perfil, etc. També s'analitza el procés de selecció de la persona que haurà d'ocupar el lloc de treball. En definitiva, s'aborden tots aquells aspectes relacionats amb el disseny i manteniment d'aquest element essencial de les organitzacions en el context actual.

 

Amunt

Aquesta assignatura és una optativa dins de l'especialitat de Psicologia del Treball i les Organitzacions.

Té una relació directa amb les obligatòries: Psicologia de les organitzacions i Sociopsicologia del treball; amb les optatives: Desenvolupament professional a les organitzacions i Desenvolupament organitzacional; i amb d'altres de l'àmbit de la psicologia social com Fonaments psicosocials del comportament humà i Dinàmica de grups.

Amunt

L'assignatura Psicologia lloc de treball i desenvolupament professional aporta instruments teòrics i pràctics específics que permeten a l'estudiant desenvolupar àmbits professionals relacionats amb l'avaluació i la intervenció en el camp de les organitzacions, i també del treball i de les relacions laborals.

Amunt

Abans de cursar aquesta assignatura, cal conèixer els fonaments de psicologia social i cultural que trobem a les assignatures obligatòries de l'àrea. És imprescindible haver cursat Psicologia de les organitzacions i Sociopsicologia del treball.

 

Amunt

Competències bàsiques
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències Transversals
 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i la generació de processos de canvi.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

Competències Específiques
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques de les persones o grups.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.

Amunt

MÒDUL 1. El lloc de treball. Disseny, definició i descripció
 1. Marc conceptual del lloc de treball
 2. L'estructura organitzativa
 3. Procés d'anàlisi i descripció de llocs de treball
 
MÒDUL 2. La valoració de llocs de treball
 1. La valoració de llocs de treball
 2. La compensació o el disseny de la política retributiva
 
MÒDUL 3. La persona en el lloc de treball
 1. Introducció: relació persona, lloc i organització
 2. El perfil del lloc
 3. El procés de selecció
 

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt