Desenvolupament professional a les organitzacions Codi:  10.554    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 "Desenvolupament professional en les organitzacions" és una assignatura destinada a introduir als estudiants en l'anàlisi dels processos interns de gestió i desenvolupament de persones en el marc de les diferents organitzacions.

Els propòsits d'aquesta assignatura són conèixer els elements que intervenen en el desenvolupament professional de les persones i grups que componen les organitzacions actuals. Així mateix, entendre l'evolució i les bases teòriques dels recursos humans i, especialment, comprendre el paper que tenen la formació i les competències en el desenvolupament professional adient a les necessitats de les organitzacions en l'actual context socioeconòmic.

Es proporcionen una sèrie d'eines teòriques i pràctiques per capacitar a l'estudiant en l'orientació cap al desenvolupament professional. Al mateix temps, l'assignatura proveeix alguns instruments per planificar i dissenyar el procés de desenvolupament professional per competències (avaluació de l'acompliment, plans de carrera, plans de desenvolupament, formació) introduint l'aportació de les tècniques de la informació i comunicació (Tics).

Amunt

"Desenvolupament professional en les organitzacions" és una assignatura optativa de tres crèdits.
Conjuntament amb altres assignatures optatives de l'especialitat de Psicologia del treball i les organitzacions, com per exemple: "Psicologia del lloc de treball: definició, valoració i selecció", "Negociació del conflicte en les organitzacions"; "Psicologia social de treball i les Relacions Laborals"; conformen les matèries que complementen el cos teòric i pràctic d'aquesta àrea de coneixement.

Amunt

Dins de l'especialització en Psicologia del treball i de les organitzacions, l'assignatura  "Desenvolupament professional en les organitzacions" aporta instruments teòrics i pràctics específics que, articulats amb la resta de formació en Psicologia, permeten a l'estudiant desenvolupar àmbits professionals relacionats amb l'avaluació i la intervenció en el camp del treball, les organitzacions i les relacions laborals. Es centra en temes com la gestió i el desenvolupament de les persones en el marc de les organitzacions, el desenvolupament de competències i els plans de carrera.

Amunt

Per al bon desenvolupament de l'assignatura, l'estudiant haurà d'haver consolidat els coneixements relacionats amb la Psicologia Social, especialment "Psicologia de les Organitzacions", "Sociopsicologia del Treball" i "Metodologies d'Investigació Qualitatives"

 

Amunt

Competències bàsiques
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències Transversals
 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i la generació de processos de canvi.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

Competències Específiques
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.

Amunt

MÒDUL 1. Desenvolupament professional: definició i models

 1. Introducció teòrica
 2. Conceptualitzant el desenvolupament professional: aprenentatge o acompliment?
 3. Les competències com a fonament per al desenvolupament professional

MÒDUL 2. El desenvolupament professional en les organitzacions: posada en pràctica

 1. Organitzacions orientades al desenvolupament professional: dels models basats en el lloc de treball als models basats en la persona
 2. L'avaluació de l'acompliment
 3. La carrera professional

MÒDUL 3. La formació i el desenvolupament professional

 1. El nou paper de la formació: d'ensenyar a aprendre
 2. Però, per a què serveix la formació?
 3. Formació vs desenvolupament
 4. La formació com a part del desenvolupament: definicions i principis.
 5. Mètodes de formació orientats al desenvolupament professional
 6. Els plans de desenvolupament basats en competències

MÒDUL 4. TIC i desenvolupament professional.

 1. L'aprenentatge en les organitzacions sota un marc tecnològic
 2. Recursos digitals per al desenvolupament professional en la societat del coneixement
 3. La competència digital com element fonamental per al desenvolupament professional en les organitzacions actuals

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els quatre mòduls estan en format paper, al final de cada mòdul trobareu un resum dels continguts i bibliografia recomanada.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt