Desenvolupament organitzacional Codi:  10.555    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El canvi en les organitzacions resulta un tema difícil d'abordar a causa de la multiplicitat de tipus de canvis i nivells implicats. En aquesta assignatura ens centrarem en el canvi planificat i pretès en les organitzacions a través de la perspectiva del desenvolupament organitzacional. Concretament el desenvolupament organitzacional és entès com la disciplina de les ciències de la conducta aplicades, dedicada a millorar l'efectivitat de les organitzacions i a les persones que treballen en elles mitjançant l'ús de la teoria i la pràctica del canvi planificat. Se centra en les persones, i busca a través d'elles un increment de l'efectivitat dels individus, els equips i els processos humans i socials de l'organització. Per a poder dur a terme aquests processos de millora i desenvolupament, el desenvolupament organitzacional ha elaborat un conjunt de tècniques i mètodes d'intervenció a diferents nivells.

Així doncs, en la present assignatura s'abordarà no sols què és el desenvolupament organitzacional sinó també les seves bases i fonaments teòrics així com les seves diferents metodologies d'intervenció.

Amunt

Aquesta assignatura s'emmarcaria dins de l'àrea de la Psicologia de les Organitzacions i del Treball, de manera que es relaciona àmpliament amb les assignatures d'aquest camp existents en el pla d'estudis (psicologia de les organitzacions, sociopsicologia del treball, desenvolupament professional en les organitzacions, psicologia social del treball i les relacions laborals, etc.). Per altra banda, i d'una forma més indirecta, es relaciona també amb les assignatures orientades a la Psicologia Social.

Amunt

Els processos de desenvolupament organitzacional poden ser aplicats en qualsevol organització com eina d'intervenció per a portar a terme un canvi planificat. Dintre de les diferents tipologies organitzacionals, un procés de desenvolupament organizacional es pot aplicar tant en una empresa de caràcter privat i lucratiu, com en una fundació humanitària sense ànim de lucre.

Amunt

Per al bon desenvolupament de l'assignatura, el/l'estudiant haurà d'haver consolidat els coneixements fonamentals en relació a la Psicologia Social i la Psicologia de les Organitzacions, així com les diferents teories bàsiques i aplicades de la Psicologia en general . 

Amunt

Objectiu general: 

 • Adquirir un coneixement global sobre l'àrea del desenvolupament organitzacional, abordant tant els aspectes teòrics com pràctics d'aquesta disciplina. 

Objectius específics:

 • Familiaritzar-se amb els conceptes i teories que sustenten l'àrea del desenvolupament organitzacional. 
 • Aprofundir en la definició del desenvolupament organizacional, adquirint els valors i normes ètiques del desenvolupament organitzacional. 
 • Conèixer els objectius més comuns als quals va dirigit un programa de desenvolupament organitzacional. 
 • Identificar els elements essencials per a l'administració d'un procés de desenvolupament organitzacional i les característiques del rol del consultor dintre d'aquest procés. 
 • Familiaritzar-se amb els diferents tipus d'intervencions i tècniques contemplades en l'àmbit del desenvolupament  organitzacional. 
 • Ser capaç d'adaptar i aplicar una intervenció.

Competències bàsiques

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 Competències transversals

 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i generació de processos de canvi.

Competències específiques

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • Detectar els processos de canvi i el desenvolupament organitzacional.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció en funció del propòsit de la mateixa en grups, comunitats i organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

 • Familiaritzar-se amb els conceptes i teories que sustenten l'àrea del desenvolupament organitzacional i aprofundir en la seva definició, valors i ètica.
 • Conèixer els objectius d'un programa de desenvolupament organitzacional, els seus elements essencials i els diferents tipus d'intervencions i tècniques relacionades amb ell.

Amunt

Mòdul 1. Introducció al Desenvolupament Organitzacional

 1. Marc conceptual del desenvolupament organitzacional: conceptes bàsics
  1. Canvi Organitzacional
  2. Models organitzatius des de la perspectiva sistèmica
  3. Model d'investigació-acció
 2. Història del Desenvolupament Organitzacional
  1. Entrenament en Laboratoris de Sensibilització
  2. Investigació de Camp i Metodologia de Retroalimentació
  3. Investigació-Acció
  4. Branca Sociotècnica i Socioclínica
 3. Definicions del Desenvolupament Organitzacional
 4. Objectius més comuns del Desenvolupament Organitzacional
 5. Valors i normes ètiques en el Desenvolupament Organitzacional

Mòdul 2. Teoria i Administració del Desenvolupament Organitzacional

 1. Fonaments del Desenvolupament Organització: Models i Teories
 2. Administració del procés de DO.
  1. Objectius del procés de DO.
  2. Passos o components del procés de DO.
  3. Tècniques i Intervencions.
 3. Barreres en un procés de DO. (Forces de resistència al canvi)
  1. Tipus de barrera
  2. Com superar aquestes barreres?
 4. El consultor en DO.
  1. Competències del consultor en DO.
  2. Valors
  3. Reptes
 5. Perspectiva general de les intervencions en DO.


Mòdul 3. Intervencions del desenvolupament organitzacional

 1. Intervencions d'equip
  1. Formació i construcció d'equips
  2. Survey Feedback
  3. Consultoria de processos
 2. Intervencions intergrup i conciliatòries de terceres parts
  1. Intervencions conciliatòries de terceres parts
  2. Intervenció en conflicte de Blake, Shepard i Mouton
  3. Intervencions del mirall organitzacional
 3. Intervencions estructurals de l'organització
  1. Redisseny del treball
  2. Estructures paral·leles d'Aprenentatge
  3. Cercles de Qualitat
  4. Reingenieria de processos
 4. Intervencions globals de l'organització
  1. Conferències recerca futura
  2. Activitats de direcció estratègica

Amunt

Amunt

El material didàctic que utilitzarem en aquesta assignatura està format bàsicament pel manual de l'assignatura i alguns articles, casos o propostes de lectura (llibres, articles, pàgines web) que trobareu penjats en el Tauló de l'assignatura. 

Aquest material s'oferix com complement del manual amb la finalitat d'aclarir, exemplificar, ampliar o permetre aplicacions d'allò après. També procurarem, en la mesura del possible, ajustar aquestes recomanacions als vostres interessos (intel·lectuals o professionals).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt