Construcció d'instruments per a la investigació Codi:  10.557    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Construcció d'instruments per a la investigació és la primera assignatura optativa de l'àrea de metodologia de la investigació al programa de grau de psicologia. En aquesta assignatura es concreten les bases per al disseny i l'administració dels instruments d'investigació a les ciències socials i del comportament. Aquests instruments són elements molt importants per a l'obtenció d'evidències que guiïn la creació de coneixement tant en contextos acadèmics com professionals. L'objectiu general de l'assignatura és conèixer, construir i aplicar algun dels instruments i tècniques més habituals, concretament, el qüestionari, l'entrevista, el grup de discussió i l'observació participant.L'elecció de la tècnica d'investigació està íntimament lligada amb els mòduls que han de ser estudiats durant tot el semestre, així com a les lectures complementàries que permeten aprofundir en la tècnica escollida i que es faciliten a l'aula a partir d'una selecció de capítols del llibre.  Aquests coneixements han de servir d'ajuda a l'estudiant per  a valorar la pertinença i adequació de les tècniques als objectius, ja siguin professionals o de recerca. L'assignatura té, a més, un important component pràctic, en la mesura que l'avaluació de l'adquisició de competències per part de l'estudiant es fa a partir d'un projecte aplicat, desenvolupat en equips de treball, on construeixen i apliquen el seu propi instrument.

Amunt

Construcció d'instruments per a la investigació pertany a la matèria Fonaments de la mesura i l'avaluació psicològica, conformada per tres assignatures semestrals (i.e., Avaluació psicològica, Psicometria i Construcció d'Instruments per a la investigació)i que s'imparteix en el quart i cinquè semestre. L'assignatura, dissenyada segons s'ha descrit a l'apartat anterior, ha de proporcionar les bases per a la selecció, construcció i administració de tècniques, estratègies i procediments per a la recollida d'informació, aspectes fonamentals en els processos d'Avaluació psicològica.

Amunt

El bloc d'assignatures descrit té com a denominador comú la concepció i l'aplicació de la metodologia científica en les ciències socials i del comportament. Els continguts de Construcció d'Instruments per a la investigació estan plantejats amb una perspectiva general i tenen ple sentit en qualsevol àrea de coneixement o d'aplicació de la psicologia: Psicologia clínica i de la salut, Psicologia de l'educació, Psicologia del treball i de les organitzacions o Psicologia de la intervenció social.

Amunt

Considerant que els continguts de Construcció d'Instruments per a la investigació giren al voltant del disseny i l'administració d'instruments d'investigació a les ciències socials i del comportament, és recomanable haver cursat prèviament assignatures de la matèria de Mètodes d'Investigació (i.e., Introducció als Mètodes d'investigació en Psicologia, Mètodes d'Investigació Quantitativa i Mètodes d'Investigació Qualitativa) que proporcionen les bases metodològiques indispensables per a un òptim aprofitament d'aquesta assignatura. Tot i que no és imprescindible, és recomanable haver cursat Psicometria.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura es deriven de les competències establertes al pla d'estudis del grau en psicologia:

Competències bàsiques:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals:

 • CT3. Analitzar i sintetitzar.
 • CT5. Buscar i gestionar dades i materials de recerca, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.
 • CT7. Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • CT10. Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • CT15. Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències específiques:

 • CE13. Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.
 • CE14. Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.

Objectius d'aprenentatge generals

 • Comprendre i llegir críticament els materials de l'assignatura.
 • Organitzar la informació pertinent en el context de l'assignatura i redactar-la de manera clara i intel·ligible.
 • Ser autònom en el procés d'aprenentatge, combinant les fonts recomanades amb la capacitat per trobar d'altres i explorar nous camins.
 • Desenvolupar la capacitat de ser crític, amb el treball personal i el dels altres.

 Objectius d'aprenentatge específics

 • Ubicar la construcció d'instruments per a la investigació en el procés de generació de coneixement, ja sigui de recerca o professional.
 • Treballar els conceptes generals relacionats amb les diferents fases del treball de camp.
 • Comprendre les diferències bàsiques entre cadascuna de les tècniques estudiades.
 • Valorar críticament l'adequació de les tècniques en funció del tipus d'informació requerida.
 • Dissenyar un instrument de mesura i administrar-lo en un context determinat en relació a uns objectius.
 • Escriure un informe de resultats on s'abordin les decisions presses i els resultats obtinguts.

Amunt

L'assignatura de 3 crèdits ECTS segueix el manual Construcció d'instruments d'investigació a les ciències socials i del comportament, editat per la UOC. En ells, els continguts s'articulen al voltant de 3 mòduls que aborden els aspectes fonamentals relacionats amb el desenvolupament de quatre tècniques d'investigació:

 • El qüestionari. Introducció. El qüestionari com a tècnica de recerca quantitativa. Disseny i administració de qüestionaris. Algunes consideracions (ètiques) finals. El cas de l'enquesta sobre satisfacció laboral del professorat de Catalunya. Annex: qüestionari del projecte "El professorat de Catalunya".
 • L'entrevista.  Introducció. Objectius. L'entrevista com a tècnica de recerca qualitativa. El disseny i desenvolupament d'una entrevista. Transcripció i anàlisi de l'entrevista. Algunes notes sobre la fiabilitat i la validesa de les entrevistes. Problemes habituals. Competències de l'entrevistador i la seva formació. Aspectes ètics que cal considerar.
 • El grup de discussió i l'observació participant. El grup de discussió. Introducció. El grup de discussió com a tècnica de recerca qualitativa. El disseny i la conducció del grup de discussió. L'observació participant. Introducció. L'observació participant com a tècnica de recerca qualitativa. El disseny i la conducció de l'observació participant.

Addicionalment, l'assignatura disposa d'un conjunt de lectures complementàries seleccionades curosament per aprofundir en cadascuna de les tècniques per a la recollida de dades. L'alumnat haurà de llegir obligatòriament aquells textos vinculats a la tècnica escollida a la PAC 2:

 • En relació al qüestionari:

Czaja, R. i Blair, J. (2005). Selecting the method of data collection. A R. Czaja i J. Blair (Eds.), Designing surveys. A guide to decisions and procedures (pp. 33-58). Thousand Oaks: SAGE. ISBN: 0-7619-2745-X.

Díaz, V. i Núñez, A. (2008). El trabajo de campo y la cooperación en encuestas. A V. Díaz i A. Núñez (Eds.), Estudio de las incidencias en la investigación con encuesta (pp. 15-46). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. ISBN: 978-84-7467-454-3.

Díaz, V. (2005). El cuestionario, "guía" de la entrevista. A V. Díaz (Ed.), Manual de trabajo de campo en la encuesta (pp. 99-129). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. ISBN: 84-7476-388-6.

 

 • En relació a l'entrevista:

Mason, J. (2002). Qualitative interviewing. A J. Mason (Ed.), Qualitative researching (2 ed.) (pp. 62-83). London: SAGE. ISBN: 0-7619-7428-8.

Valles, M. S. (2002). El trabajo de campo en las entrevistas cualitativas. A M. S. Valles (Ed.), Entrevistas cualitativas (pp. 89-134). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. ISBN: 978-84-7476-342-3

 

 • En relació al grup de discussió i l'observació participant:

Gutiérrez, J. (2008). La dinámica de conducción. A J. Gutiérrez (Ed.), Dinámica del grupo de discusión. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (pp. 71-113). ISBN: 978-84-7476-450-5

Mason, J. (2002). Observing and participating. A J. Mason (Ed.), Qualitative researching (2 ed.) (pp.84-102). London: SAGE. ISBN: 0-7619-7428-8.

Morgan, D. (1996). Focus groups. Annual Review of Sociology, 22(1), 129-152. ISSN: 0360-0572

Ruiz, J. L. (2007). La observación. A J. L. Ruiz (Ed.), Metodología de la investigación cualitativa (4 ed.) (pp. 125-164). Bilbao: Universidad de Deusto. ISBN: 978-84-7485-423-7.

 

Així doncs, els continguts d'aquest curs queden organitzats en tres unitats:

 1. Unitat 1:  Selecció de l'objecte d'estudi i valoració de les tècniques per a la recollida de dades (15,5 hores)
 2. Unitat 2: Construcció d'un instrument per a la investigació en ciències socials i del comportament (32 hores)
 3. Unitat 3: Aplicació de l'instrument i elaboració d'un informe final sobre l'adequació, construcció i aplicació de l'instrument (27,5 hores)

 

 

Amunt

Amunt

El material principal de Construcció d'instruments per a la investigació és un text, en format web i/o en PDF (imprimible en paper), el qual conté els 3 capítols o mòduls que componen els continguts de l'assignatura, abans enumerats, així com exercicis i activitats.

 1. Construcció d'instruments per a la investigació en ciències socials i del comportament (format web)
 2. Construcció d'instruments per a la investigació en ciències socials i del comportament (format PDF per impressió en paper)
 

Cadascun dels mòduls de l'assignatura s'estructura de manera similar i conté diferents tipus de materials:

 • Continguts bàsics, distribuïts en dos nivells d'organització: en unitats temàtiques dintre de cada mòdul i nuclis temàtics dintre de cada unitat.
 • Activitats de diversos tipus (comentaris al marge, continguts complementaris, reflexions, qüestions clau, exemples, exercicis).
 • Referències per a la lectura bàsica i propostes d'ampliació de les lectures.
 • Enllaços i adreces web d'interès

Algunes aplicaciones interessants són:

 • Formularis de Google, administració de qüestionaris senzills: https://www.google.com/forms/about/ 
 • LimeSurvey, administració de qüestionaris complexos (requereix servidor): http://www.limesurvey.org/
 • PSPP, alternativa lliure a SPSS: http://www.gnu.org/software/pspp/
 • SOFA statistics: http://www.sofastatistics.com/home.php
 • JASP: https://jasp-stats.org/ 
 • Rcommander, interfície gràfica per a R: http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/
 • AQUAD, codificació i anàlisi de contingut: http://www.aquad.de/
 • CDC EZ-TEXT and EPI, creació, gestió i anàlisi de dades semi-estructurades: https://www.cdc.gov/hiv/library/software/ 
 • WEFT QDA, programari lliure per a l'anàlisi de dades textuals: http://www.pressure.to/qda/
 • EXMARaLDA, programari lliure per al registre, gestió i anàlisi de dades de veu o llenguatge oral: http://www.exmaralda.org/en_index.html
 • TranscriberAG, programari lliure per a l'anotació, la segmentació la transcripció i la codificació de dades de veu o llenguatge oral: http://transag.sourceforge.net/
 • Stories Matter, programari lliure per crear, mantenir i analitzar col·leccions de dades de vídeo i àudio: http://storytelling.concordia.ca/storiesmatter/

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt