Tècniques d'intervenció i tractament psicològic II Codi:  10.558    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura obligatòria 10.558 Tècniques d'intervenció i tractament psicològic II de 3 crèdits ECTS és una continuació natural de l'assignatura Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I.

En aquesta assignatura es treballarà amb l'objectiu d'oferir als alumnes eines per a fer una correcta formulació clínica dels problemes de salut mental més freqüents; i criteris que els permetin triar i dissenyar la intervenció que millor s'adapti a cada persona, d'entre l'amplia gama d'enfocaments i tècniques d'intervenció disponibles.

L'assignatura s'orienta des d'una perspectiva d'intervenció basada en la evidència, oferint una visió amplia sobre els tractaments més eficaços per a la intervenció en diferents problemes, sempre sobre la base de les dades disponibles a la literatura científica més actual. Malgrat això, també s'ofereix a l'alumne un espai de reflexió i autoformació al voltant de la realitat de la intervenció psicològica, els reptes als que s'enfronta (en un món en constant canvi a molts nivells), i la realitat del treball de les psicòlogues i psicòlegs en diferents àmbits.

Amunt

Després d'haver cursat assignatures amb un contingut més teòric, i alhora imprescindibles per l'assoliment de les competències d'aquesta, l'assignatura de Tècniques d'intervenció i tractament psicològic II pretén ser un pont entre assignatures obligatòries i optatives en l'àmbit de la Psicologia Clínica. En aquest sentit, en aquesta assignatura no només s'ofereixen continguts teòrics sinó que s'exigeix a l'alumne un procés d'anàlisis de la situació i de reflexió crítica, i presa de posició en relació a temes com l'eficàcia i efectivitat de les intervencions, els models i tècniques d'intervenció en un món molt diferent al que existia quan es van desenvolupar algunes tècniques, i en definitiva sobre el rol de psicòleg en la societat TIC de principis del segle XXI.

Amb tot, es vol que, a partir de la formulació clínica, l'estudiant pugui proposar un programa d'intervenció amb continguts que pot haver treballat en assignatures obligatòries (com tècniques d'intervenció i tractament psicològic I) o optatives (com Avaluació i intervenció clínica en adults, Avaluació i intervenció clínica en nens i adolescents, Teràpia de conducta, Teràpia psicoanalítica i/o Teràpies humanistes i sistèmiques). Però també, com dèiem, a partir de recursos que pugui trobar a partir dels criteris que es proporcionen en aquesta assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta bàsicament en el camp de la psicologia clínica i de la salut, ja que tracta principalment de l'abordatge de la malaltia mental i de les tècniques específiques que se'n deriven d'aquesta, però també s'abordarà el "patiment" en el seu sentit més ampli. També s'ofereixen nous enfocaments terapèutics i ens atrevim a dir que filosòfics del rol del psicòleg en una societat desenvolupada.

Amunt

Es recomana  haver cursat prèviament les següents assignatures: Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I; Psicopatologia d'adults, Psicologia de les diferencies individuals, Avaluació psicològica, Psicologia de la personalitat, Psicopatologia infantil, i Principis d'avaluació en clínica i salut.

Amunt

Els objectius de treball bàsics i generals de l'assignatura són:

 • Aprendre a formular un cas clínic.
 • Aprendre a cercar les tècniques d'intervenció psicològica indicades per a cada problemàtica en base a l'evidència científica.
 • Reflexionar al voltant de la situació actual de la intervenció psicològica en la pràctica clínica real.

Competències bàsiques:

 • Que els estudiants hagin demostrat que tenen i comprenen coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals:

 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional. 
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i la generació de processos de canvi.
 • Aplicar d'una manera crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.
 • Buscar i gestionar dades i materials de recerca, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contexts i a la influència que en ell s'exerceix.

Competències generals UOC:

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques:

 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Reconèixer la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o el manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Entendre el funcionament cognitiu d'una manera integrada.
 • Identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.
 • Reflexionar sobre l'impacte de l'objecte d'estudi de la psicologia en les explicacions teòriques i les metodologies que s'utilitzen.
 • Formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contexts rellevants per al servei sol.licitat.
 • Identificar els principis i els processos bàsics de tot el procés comunicatiu, i també les seves dimensions més rellevants.
 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

Unitat 0: Els tractaments psicològics en el context de la psicologia contemporània

 • Models de formació
 • Context actual de les orientacions teòriques
 • L'evidència sobre els tractaments psicològics i el seu ús
 • Aspectes socioculturals

Unitat 1: Formulació clínica

 • Anàlisis de la demanda
 • Establiment de la relació terapèutica
 • Formulació clínica
 • Diagnòstic a la pràctica clínica
 • El procés de diagnòstic diferencial
 • Instruments d'avaluació
 • Aspectes ètics relacionats amb l'avaluació
 • Devolució i establiment d'objectius

Unitat 2: Tractament psicològic de l'humor alterat

 • La depressió
 • El trastorn bipolar

Unitat 3: Tractament psicològic de la psicosis

 • L'esquizofrènia
 • El trastorn delirant

Unitat 4: Tractaments psicològics pels trastorns d'ansietat, obsessions i estrès

 • El trastorn d' ansietat generalitzada
 • Les fòbies específiques
 • L' agorafòbia
 • La fòbia social
 • El trastorn de pànic
 • El trastorn d'estrès posttraumàtic
 • El trastorn obsessiu-compulsiu

Unitat 5: Tractaments psicològics pels trastorns de la personalitat

 • Els trastorns de la personalitat

Amunt

Amunt

El material central de l'assignatura és el manual "Formulación y tratamiento psicológico en el siglo XXI". En aquest manual trobareu el procediment bàsic per a l'anàlisi de situacions clíniques, tot tenint en consideració les variables més rellevants. A la vegada, també trobareu, de manera molt esquemàtica, algunes pistes entorn als tractaments disponibles per als diversos trastorns que treballarem a l'assignatura. Amb tot, aquells que vulguin aprofundir i obtenir un millor rendiment en l'assignatura hauran de buscar i revisar fonts bibliogràfiques actuals per tal de resoldre les PACS.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt