Teràpia de conducta Codi:  10.561    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura optativa de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments psicològics és essencial en la formació d'aquells que vulguin orientar els seus estudis cap a la psicologia clínica i de la salut.

El treball que realitzareu en aquesta assignatura de Teràpia de Conducta (TC) us ajudarà a assolir les competències associades a la matèria a través de l'aprenentatge de diverses tècniques específiques. En concret, treballareu set de les tècniques més utilitzades en TC i com aquestes es poden aplicar a problemes específics a través de les proves d'avaluació continuada. També disposareu de bibliografia complementària per tal de reflexionar sobre la disciplina, treballar altres tècniques dins de la TC i complementar el material bàsic d'estudi.

Per tal de treballar adequadament l'assignatura és essencial treballar les lectures bàsiques tot seguint les indicacions de la guia de lectures.  

Amunt

Abans de cursar aquesta assignatura haureu estudiat els diferents models d'intervenció, i breument el què és la Teràpia de Conducta, en les assignatures d'Intervenció i Tractament Psicològic I i II. A les assignatures obligatòries d'Avaluació Psicològica i de Principis d'Avaluació en Psicologia Clínica i de la Salut, haureu après procediments i tècniques d'avaluació compatibles amb aquest model. Tots els coneixements i habilitats adquirits us seran útils per introduir-vos en aquesta assignatura i per assolir millor els fonaments i procediments que li són propis. En veritat, l'assignatura que us presentem és, en bona part, una concreció del que heu treballat, tot focalitzant l'interès en les diferents tècniques i procediments d'intervenció del que s'anomena Teràpia de Conducta.

Amunt

L'assignatura, tal com s'ha plantejat, es projecta bàsicament en el camp de la psicologia clínica i de la salut. Malgrat això, les tècniques que es treballaran poden resultar de molta utilitat per a qualsevol altre camp professional de la psicologia. Això és perquè les tècniques derivades de la TC s'utilitzen molt freqüentment en la nostra disciplina.

Amunt

Per tal de poder seguir adequadament aquesta assignatura, seria molt recomanable haver cursat prèviament les següents assignatures: Psicopatologia d'Adults; Psicologia de les Diferències Individuals; Avaluació Psicològica; Psicologia de la Personalitat; Psicopatologia Infantil; Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic I i II; i Principis d'Avaluació en Clínica i Salut.

D'altra banda, dins de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, les següents assignatures optatives són un complement essencial per aquells interessats en la branca clínica, ja que presenten com poden ser utilitzades les tècniques que treballarem en aquesta assignatura de TC en problemes concrets: Avaluació i Intervenció Clínica en Adults i Avaluació i Intervenció Clínica en Nens i Adolescents.

Amunt

A continuació assenyalem les competències transversals i específiques que es treballaran en aquesta assignatura:  

Competències bàsiques: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals:

 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contexts i a la influència que en ell s'exerceix.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

  Competències específiques:

 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups
 • Aplicar els mètodes o estratègies recollides al pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contexts rellevants per al servei sol·licitat.

Per tal d'assolir aquestes competències, l'objectiu bàsic d'aprenentatge de l'assignatura és aprendre a utilitzar les tècniques d'intervenció fonamentals que s'han proposat des de la TC. Aquest objectiu general es concreta en els objectius específics que trobareu a la guia d'estudi per a cada unitat.  

Amunt

Per treballar l'assignatura us recomanem revisar les indicacions disponibles a l'aula virtual en relació a cada activitat. Allà teniu molt ben definits els continguts i materials a treballar en cada moment. Les unitats que treballarem són:

 • Unitat 1: Tècniques operants per augmentar conductes, i per eliminar o reduir conductes.
 • Unitat 2: Sistemes d'organització de contingències.
 • Unitat 3: La dessensibilització sistemàtica i l'exposició.
 • Unitat 4: Tècniques de solució de problemes.
 • Unitat 5: Tècniques per al control de l'activació:  relaxació i respiració
 • Unitat 6: Reestructuració cognitiva
 • Unitat 7: Inoculació contra l'estrès

 S'inclou una darrera unitat, la número 8, de lectures complementàries i de reflexió que us serà d'utilitat per a treballar altres tècniques d'intervenció i reflexionar en relació a la TC.  

NOTES IMPORTANTS:

Unitat 3: cal conèixer les principals similituds i diferències entre ambdues tècniques, tenint en compte que lo més important és que conegueu extensivament l'exposició doncs és la tècnica amb més evidència i que més extensivament s'utilitza.

Unitat 7: no es treballarà a l'assignatura directament i no entrarà a les proves finals, però malgrat això, us recomanem molt que la llegiu per a conèixer la tècnica.

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura consisteix en una guia d'estudi i diversos capítols de llibre. La guia d'estudi resulta fonamental per al treball dels materials.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt