Avaluació i intervenció clínica a nens i adolescents Codi:  10.562    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Avaluació i Intervenció clínica en nens i adolescents s'adreça a l'adquisició de coneixements relatius a les tècniques i procediments d'intervenció cognitivo-conductuals per al tractament de trastorns psicopatològics específics.

Els objectius principals de l'assignatura són conèixer els continguts bàsics de l'avaluació clínica de cada trastorn i quines són les tècniques i procediments cognitivo-conductuals que han mostrat la seva eficàcia en l'abordatge dels diversos trastorns psicopatològics recollits al programa. Tots els temes presenten la mateixa estructura general:  

 • Revisió sintètica de les característiques del trastorn i dels seus factors d'instauració i manteniment.
 • Objectius bàsics de l'avaluació clínica i principals instruments d'avaluació per al trastorn que es tracti.
 • Tècniques i programes de tractament amb suport empíric.

Amunt

Aquesta assignatura relaciona dos blocs de continguts que s'han estudiat al Grau. D'una banda, els continguts tractats respecte l'avaluació psicològica en assignatures com Avaluació psicològica. D'altra banda, els continguts més relacionats amb la intervenció psicològica com els tractats a les assignatures Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I i II

L'assignatura té també relació amb altres assignatures com Psicologia de les Diferències Individuals, Psicologia de la Personalitat, Psicopatologia d'Adults i Psicopatologia Infantil, entre d'altres. De fet, suposa la continuïtat de l'assignatura Psicopatologia Infantil, ja que en aquesta es descriuen les característiques clíniques, l'etiologia i el diagnòstic dels principals trastorns de la infància i l'adolescència, mentre que a Avaluació i Intervenció clínica en nens i adolescents es detallen l'avaluació i la intervenció dels mateixos des del model cognitivo-conductual.

Per últim, altres assignatures optatives del pla d'estudis poden resultar un bon complement a aquesta per aquells alumnes interessats en la psicologia clínica i de la salut. En concret, les assignatures d'Avaluació i intervenció clínica en adults, Teràpia Psicoanalítica, Teràpies humanistes i sistèmiques, i Teràpia de conducta.

 

Amunt

L'assignatura Avaluació i Intervenció clínica en nens i adolescents es projecta en la vessant clínica de la psicologia. Tot i que es vincula amb la intervenció clínica, el coneixement d'aquesta assignatura pot ser útil per a la comprensió d'altres camps d'actuació relacionats amb l'educació, el desenvolupament en les diferents etapes del cicle vital i, en general, en tots aquells àmbits relacionats amb la infància i els seus problemes.

Amunt

L'assignatura d'Avaluació i Intervenció clínica en nens i adolescents presenta uns continguts i objectius que la relacionen principalment amb Psicopatologia Infantil.

Donada la vessant clínica d'aquesta assignatura, seria recomanable que l'alumne que es matriculés hagués cursat prèviament les assignatures troncals d'aquesta disciplina. És molt recomanable que els alumnes hagin cursat prèviament Psicologia de la Personalitat, Avaluació Psicològica, Psicopatologia d'adults, Psicopatologia Infantil, Psicologia de les diferències individuals i Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I.

Amunt

Competències

Competències bàsiques

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

 • Analitzar i sintetitzar.

 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.

 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

 • Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències generals

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.

 • Identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.

 • Identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.

 • Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.

 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.

 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.

 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques de les persones o grups.

 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.

 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos que són rellevants per al servei que s'ha sol·licitat.

 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

Unitat 1. Introducció a la teràpia cognitivo-conductual en nens i adolescents.

Unitat 2. Trastorns del desenvolupament neurològic (TDAH) i trastorns destructius del control dels impulsos i de la conducta (negativisme desafiant i trastorn de conducta).

Unitat 3. Trastorns de l'estat d'ànim i trastorns d'ansietat: Depressió, Fòbies específiques, Ansietat de separació, Ansietat generalitzada, Trastorn de pànic, Ansietat social i Trastorn Obsessiu Compulsiu.

Unitat 4. Alteracions de la conducta alimentària: Anorèxia nerviosa i Bulímia nerviosa.

Unitat 5. Trastorns del desenvolupament motor: tics.

A la Guia de l'assignatura (Apartat Recursos > Materials) es descriu el contingut específic de cada unitat i el material obligatori a treballar.

Amunt

Guia d'Avaluació i Intervenció Clínica en Nens i Adolescents PDF

Amunt

Els materials de l'assignatura són:

 1. Guia de l'assignatura que trobareu a l'apartat Recursos > Materials de l'aula. En aquesta guia us indiquem l'índex general de cada tema i la/es lectura/es obligatòries per a preparar-lo. També us indiquem bibliografia complementària per aquells de vosaltres que estigueu interessats en aprofundir sobre algun tema.
 2. El llibre de Comeche i Vallejo (2016) Manual de Terapia de Conducta en la infancia (3a edició).
 3. El Capítol 7 "Tics y hábitos nerviosos" del llibre Manual de Terapia de Conducta en la infancia (2a edició) de Comeche i Vallejo (2012), que trobareu a l'apartat Recursos > Materials de l'aula en format digital. 
 4. El llibre en format electrònic de Raich (2011) Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios (rebreu l'accés a l'ebook al vostre correu electrònic de campus) que podreu descarregar-vos.

En el calendari de temporització de l'aula teniu les dates recomanades per a l'estudi de les diferents unitats (previ a la realització de les PACs).

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt