Identitat, consum i vida quotidiana Codi:  10.563    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Identitat, consum i vida quotidiana és una assignatura optativa que s'emmarca dins de l'àrea de Psicologia social. En aquest sentit, tot i que l'estudi de les conductes econòmiques i del consum han estat també estudiades des d'altres eixos, en aquesta assignatura s'ofereix una mirada a l'economia i el consum com a marcs simbòlics i socials que configuren l'actual organització social. Fins ara heu estudiat i après diferents conceptes per a pensar la relació entre individu i societat, i aquí presentarem i analitzarem el consum com un dels eixos vertebradors d'aquesta relació en el moment sociohistòric actual.

Així doncs, més enllà d'intentar entendre com l'entorn, el context o els grups influeixen sobre les conductes de consum, del que es tracta és d'oferir una mirada psicosocial al consum, en la qual presentarem aquest com a quelcom tan important que forma part no només de la nostra vida quotidiana, sinó també de la nostra identitat i formes de subjectivitat -desigs, emocions, etc.-. En d'altres paraules, estudiarem com la clau de la nostra societat de consum rau en les relacions que hi establim i els significats que hi atorguem.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa comuna tant en l'itinerari d'organitzacions com el de social. En aquest sentit, el fet d'haver realitzat prèviament les altres assignatures de l'àrea, us permetrà entrar a treballar els continguts d'aquesta assignatura des d'una mirada psicosocial, i comprendre les aproximacions teòriques que es treballaran.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura que ofereix nocions i conceptes per tal d'entendre el consum com un dels elements de l'actual configuració social, els seus àmbits d'aplicació es multipliquen. Directament, pot aplicar-se a l'hora d'entendre i actuar sobre aspectes relacionats amb la publicitat, les tècniques de mercat, o l'ús de les noves tecnologies de comunicació i informació. Per altra banda, també pot trobar aplicació en qüestions referents a la gestió de recursos humans, intervenció comunitària, intervenció i prevenció en qüestions de salut (per exemple, malalties derivades de la concepció i ús del cos en la nostra societat, compra compulsiva, etc. ), avaluació i millora de diferents projectes de qualitat de vida o intervenció en els mitjans de comunicació. Per les seves característiques també pot ser rellevant per a persones interessades en qüestions educatives (educació respecte al consum o ètica, entre d'altres) o en la pràctica clínica.

Amunt

Després d'haver fet tot el recorregut per les assignatures troncals i obligatòries de l'àrea de Psicologia social i cultural, esteu més que preparats per tal d'endinsar-vos en la reflexió que realitzarem en aquesta assignatura sobre el consum . 

 

Si heu matriculat en aquesta assignatura de manera independent al grau de Psicologia, això és, des de l'oferta d'assignatures de l'@teneu universitari, possiblement la principal dificultat per a comprendre i assimilar bé els seus continguts sigui el fet de no haver treballat anteriorment la perspectiva socioconstruccionista, perspectiva des de la qual estan escrits alguns dels mòduls de l'assignatura, i que es treballa en assignatures prèvies. Per aquest motiu, aquelles persones que us trobeu en aquesta situació, és important que us poseu en contacte amb el consultor. En funció de la vostra formació prèvia, us aconsellarà alguna lectura complementària que us ajudarà a entendre els continguts.

A banda d'això, és molt recomanable que aprofiteu i utilitzeu el fòrum de l'assignatura per anar plantejant totes aquelles qüestions i dubtes que us vagin sorgint per tal de poder seguir amb el ritme de l'assignatura. 

Amunt

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Buscar i gestionar dades i materials d'investigació, sent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin a persones, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.

Competències específiques

 • Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.

 

Objectius d'aprenentatge 

UNITAT OBJECTIUS D'APRENENTATGE

 Unitat 1

Consum: Més enllà de la necessitat

 

 • Conèixer i saber identificar les principals aportacions teòriques que hi ha hagut en l'anàlisi del consum, tot situant-les en el marc de les respectives disciplines de les Ciències Socials (sociologia, psicologia, antropologia, economia, etc.)
 • Conèixer els principals elements de debat que hi ha hagut en l'anàlisi del consum, les diferents posicions que hi ha hagut al respecte, i saber argumentar els punts forts i punts dèbils de cada una d'elles.

Unitat 2

Debat: El cos en la societat de consum

 

 

 
 • Comprendre el papel que té el "culte al cos" en la nostra societat actual.
 • Reflexionar i analitzar el consum vinculat al cos que trobem en la nostra societat i les pràctiques socials relacionades amb el cos, contextualitzant-les en els eixos sociohistòrics que les han fet possibles.
 • Conèixer les principals característiques psicosocials de les societats industrial i postindustrial, i la seva relació amb el consum.

 

 

Unitat 3

Les emocions i el consum: Nous dispositius de control social

 • Entendre que les emocions són pràctiques socials que integren el conjunt de valors que funcionen en una societat determinada.
 • Comprendre que en cada moment històric es genera un tipus de subjectivitat determinada i unes emocions que la sostenen i que, ara per ara, l'emoció predominant és el consum.
 • Entendre el paper del consum com a dispositiu de control social.
 • Reflexionar sobre els vincles entre consum i vida quotidiana.
 • Reflexionar sobre el procés de mercantilització de la vida quotidiana.
 

Unitat 4

Consum i transformació social

 

 • Reflexionar sobre les noves formes d'inclusió i exclusió social, des del consum com a eix estructurador de la societat.
 • Conèixer i saber analitzar críticament les aproximacions existents a una ètica del consum.

Amunt

UNITAT CONTINGUTS

 Unitat 1

Consum: Més enllà de la necessitat

Materials bàsics:

 • Mòdul 1: Què significa viure en una societat de consum?

Materials complementaris:

 • Lipovetsky, G.; Roux, I. (2003). El luxe etern. Barcelona: Anagrama (Capítol 2: "Luxes moderns, luxes postmoderns":
  pàg. 46 -72).
  Soldevilla, C. (2001). Triálogo: Aproximacions teòriques a la sociologia del consum. Quaderns de Realitats Socials,
  57-58, 13-73.

Unitat 2

Debat: El cos en la societat del consum

Materials bàsics:

 • Mòdul 2: De la societat de consum al consum en persona. 

Materials complementaris:

 • Bauman, Z. (1998). Treball, consumisme i nous pobres. Barcelona: Gedisa, 2000 (Capítol 2: De l'ètica del treball a l'estètica del consum, pàg. 43-70).
 • Martínez Barreiro, A. (2004). La construcció social del cos en les societats contemporànies. Papers, 73, 127-152.

Unitat 3

Les emocions i el consum: Nous dispositius de control social

Materials bàsics:

 • Mòdul 3: El consum com a emoció 

Materials complementaris:

 • Bauman, Z. (2007). Vida de consum. Madrid:Fons de Cultura Econòmica. (Capítol 2: Una societat de consumidors, pàg. 77-113.
 • Fernández, F. (2006). Les emocions i l'esperit del capitalisme. Quaderns de pedagogia, 360, pàg. 94-97.

Unitat 4

Consum i transformació social

Materials teòrics bàsics:

 • Mòdul 4: Consum i vida quotidiana. 

Materials complementaris:

 • Porro, A. (2009). I això de consum conscient i transformador? Reflexions sobre el paper del consum en la
  transformació social així com el seu potencial polític en context de crisi. A Grau, I. i Ibarra, P. Crisi i respostes a la xarxa. Anuari de moviments socials 2009. Barcelona: Icària
  editorial.
 • Suriñach, R. (2011). Innovacions comunitàries en consum sostenible com a estratègia de canvi en els estils de vida. (article en línia).
 • Cortina, A. (2002). Per una ètica del consum. Madrid: Taurus (Capítol 11: La ciutadania del consumidor, pàg. 265-290).
 

 

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura consta de 4 mòduls que teniu tant en format paper com en format virtual. Aquest material és la referència bàsica de l'assignatura, i constituirà la guia de treball i d'aprenentatge dels continguts. 

Com a complement dels mòduls, aquesta assignatura compta també amb una compilació d'articles i textos específics, que podeu trobar en format virtual a l'aula, i que formaran part dels continguts complementaris a treballar en algunes unitats didàctiques.

Podeu localitzar aquestes lectures a través de la següent adreça: [Recursos: Materials i Fonts] -> [Fonts d'informació] -> [Lectures] 

Finalment, en el Tauler de l'aula es deixaran alguns textos necessaris i/o complementaris per a poder realitzar les activitats d'Avaluació Continuada.

A banda dels recursos específics per a l'assignatura, en l'apartat de l'aula Materials i Fonts -> Fonts d'informació teniu accés a altres recursos globals de la llicenciatura de Psicologia (normativa APA, base de dades, glossari i cercador de revistes) 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt