Negociació i gestió del conflicte a les organitzacions Codi:  10.564    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura presenta el coneixement necessari per enfocar adequadament les situacions de conflicte organitzacional, i aporta a l'estudiant les eines i estratègies necessàries per afrontar, gestionar i / o transformar d'una manera eficaç i eficient la situació de conflicte, en funció de les necessitats de les organitzacions.
 
Els continguts d'aquesta assignatura es desenvolupen al voltant del conflicte en les organitzacions, la seva definició, la seva identificació i la seva gestió i s'articulen en cinc mòduls.
 
En el primer mòdul que treballem, que en la llista de materials de l'assignatura figura com a mòdul 2, estudiem el conflicte i la negociació des de la perspectiva sociològica en el context de les relacions laborals i el canvi social en el seu desenvolupament històric.
 
En el segon,que en la llista de materials de l'assignatura figura com a mòdul 1, s'analitza el conflicte des d'una perspectiva psicosocial i, a través de tres teories, ens planteja la importància de la interacció discursiva i del llenguatge en la dinàmica i construcció del conflicte.  Així mateix s'assenyalen els mecanismes de gestió i les possibilitats de canvi, transformació, en la realitat organitzacional.
 
El tercer mòdul ens porta a les definicions del conflicte organitzacional que donen diversos autors. S'analitzen les respostes de les persones i les organitzacions davant del conflicte. També s'aborden les principals tipologies de conflicte i el concepte de transformació del mateix segons el model de William Ury.
 
En el quart mòdul estudiarem la gestió positiva del conflicte en les organitzacions i les tècniques que utilitzem.
 
El cinquè mòdul està dedicat a tractar la negociació i la mediació dins de la gestió alternativa de conflictes (GAC), assenyalant els seus avantatges per a les organitzacions davant els sistemes tradicionals.
 

Amunt

Aquesta assignatura, pels seus continguts té relació amb Psicologia de les Organitzacions, Conflicte i Mediació i Desenvolupament Organitzacional.

Amunt

El conflicte vist com a element positiu, de canvi i transformació en les relacions personals i en les organitzacions, ens porta a concloure que els continguts d'aquesta assignatura seran útils per a les persones que treballin gestionant recursos humans en les organitzacions, com a responsables d'equips humans, assessorant organitzacions, i que siguin representants sindicals i empresarials en les negociacions.

Amunt

És convenient haver cursat Psicologia de les Organitzacions.

Amunt

Competències Bàsiques
 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 
Competències Transversals
 
 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i generació de processos de canvi.
 • Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 
Competències específiques
 
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.


  Objectius
 • Identificar i estudiar el conflicte organitzacional, els seus tipus, les respostes de l'organització i les possibilitats de transformació.
 • Reflexionar i estudiar el model de gestió positiva del conflicte, conèixer com el conflicte pot estimular el rendiment, identificar i gestionar les emocions i el poder per transformar la situació de conflicte en l'organització.
 • Conèixer els principals mitjans alternatius de gestió del conflicte, els paradigmes i models de gestió, basats especialment en la negociació i mediació, els seus processos i tècniques, i les últimes aplicacions vinculades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Amunt

 
Mòdul 1: Dinàmica i gestió del conflicte. La perspectiva psicosocial
 
En aquest mòdul es realitza una introducció a les principals conceptualizacions i teories psicosocials per comprendre la dinàmica del conflicte i els seus mecanismes de gestió.  S'estudien diferents aspectes clau inherents a la construcció psicosocial del conflicte per valorar possibilitats de canvi, de transformació i d'aplicació a través de la negociació a la realitat organitzacional.
 
Mòdul 2: Teories del conflicte i negociació laboral. Una perspectiva sociològica
 
En aquest mòdul s'estudien les dues nocions centrals, el conflicte i la negociació, des de la seva vinculació sociològica amb el sistema de relacions laborals. Es presenta el conflicte relacionat històricament amb el canvi social i els diferents pactes i regulacions de les estructures i institucions socials. El conflicte es presenta des d'una noció instrumental que permet el desenvolupament d'estratègies racionals i conductes deliberades. Per això, la negociació és presentada com el canal principal per a la regulació i gestió de les relacions laborals en les institucions i organitzacions.
  
 Mòdul 3: El conflicte organitzacional
 
En aquest mòdul es tracta el concepte de conflicte organitzacional atenent diverses definicions que els autors de referència ofereixen així com a les actituds i a les respostes que les persones i les organitzacions presenten davant del conflicte. També s'exposen les principals tipologies de conflicte organitzacional.
 
Mòdul 4: La gestió del conflicte organitzacional
 
En aquest mòdul es tracta el model de gestió positiva del conflicte i les tècniques de gestió, per exemple, les tècniques d'escolta activa, de comunicació o d'apoderament. També s'exposen les diferents estratègies i tècniques per estimular el conflicte amb l'objectiu d'optimitzar el rendiment de les organitzacions. A més, es presenta el paper que el poder i les emocions exerceixen en les organitzacions, s'identifiquen els principals tipus de poder i d'emocions, així com les tècniques per a la gestió de diverses situacions de conflicte. Finalment, es presenten els diferents estils i conductes per gestionar el conflicte organitzacional.
 
Mòdul 5: Els mitjans alternatius de gestió
 
En aquest mòdul es tracta la negociació i la mediació com els mitjans principals de gestió del conflicte. Es presenta el marc de la gestió alternativa de conflictes (GAC) i els seus avantatges enfront de la utilització dels sistemes tradicionals de gestió del conflicte.

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de la mateixa i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.  Aquests 5 mòduls seran els que marquin el contingut fonamental que s'haurà d'estudiar i assimilar.  A més, per ampliar aspectes dels continguts, es pot recórrer a diversos materials de lectura recomenada, que es detallen en cadascun dels mòduls, així com a la llista de bibliografia que s'indica.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt