Aprenentatge al llarg de la vida Codi:  10.566    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Assignatura optativa de 3 crèdits del camp d'aplicació en Psicologia de l'educació i que forma part del grup d'assignatures d'aquesta menció.

El focus de l'assignatura és l'anàlisi dels processos de canvi en la identitat humana al llarg de la vida. No està basada, per tant, en la tradició pedagògica sobre l'aprenentatge entès com el procés de construcció de coneixement dels adults, sinó que des d'un enfocament psicològic i psicoeducatiu, analitza les successives adaptacions que fan les persones al llarg de la vida en els diferents contextos (personal, familiar, laboral, social) en què actuen. Aquesta anàlisi es fa des de tres perspectives teòriques diferents: perspectiva cognitiva, dialògica i sociocultural; i és que, ara com ara, no hi ha un marc teòric i metodològic que les unifiqui.
 
Des d'un enfocament psicoeducatiu, l'assignatura té la pretensió de dotar l'estudiant d'eines conceptuals i procedimentals perquè pugui desenvolupar una intervenció psicoeducativa en els processos de construcció de la identitat. Té, per tant, un caràcter aplicat.

Amunt

Tot i que l'estudiant haurà fet prèviament una aproximació al concepte de la identitat humana en altres assignatures del pla d'estudis, en aquest cas ho farà des d'un vessant diferent: la perspectiva psicoeducativa, i ho farà amb un enfocament aplicat.

Amunt

Les competències treballades en aquesta assignatura són aplicables a diferents camps professionals, sempre i quan s'hi pretengui la intervenció per a la millora dels processos d'adaptació de la persona.

Amunt

Atès que l'assignatura té un caràcter aplicat, cal que l'estudiant hagi cursat les assignatures obligatòries vinculades a l'àmbit educatiu i que aporten les bases conceptuals: Psicologia de l'Educació i la Instrucció, i Principis d'Intervenció en Educació. Així mateix, cal que hagi cursat l'assignatura obligatòria Psicologia del desenvolupament II on es treballen els processos de canvi normatius de les persones més enllà de la infància.

Amunt

Vegeu els coneixements previs. 

Amunt

Competències Transversals
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Fer una comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Treballar de forma autònoma i de responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.
 
Competències Generals UOC
 •  Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 
Competències Específiques
 •  Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Reconèixer la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 • Identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

Amunt

Tres perspectives sobre el procés de construcció de la identitat, processos i mecanismes de canvi.
 
La perspectiva cognitiva. La identitat individual.
 • Aprenentatge al llarg de la vida com a canvi cognitiu.
 • Identitat des de la perspectiva cognitiva: el jo representat.
 • Processos d'aprenentatge i canvi cognitiu al llarg de la vida.
 • Intervenció en l'aprenentatge al llarg de la vida: creixement, ajustament i reestructuració.
 • Formació per a la intervenció.
La perspectiva dialògica.
 • Fonamentació i Conceptes bàsics.
 • Construcció de la identitat com a diàleg intra i inter-mental.
 • Identitat narrativa vs identitat-en-acció.
 • Processos i mecanismes dialògics de canvi de la identitat en persones adultes.
 • Escenaris, moments o situacions de canvi de la identitat. La intervenció psicoeducativa.
La perspectiva sociocultural.
 • Història i perspectives teòriques.
 • Definició i Conceptes claus.
 • Anàlisi de casos.

Amunt

Amunt

El material bàsic de l'assignatura són els tres mòduls rebuts per tramesa i disponibles a l'aula en PDF i format Web.

Tal com correspon a una assignatura universitària, d'aprofundiment i integradora, el treball de les unitats i activitats corresponents pot requerir l'ús d'articles i materials complementaris. En aquest sentit, es disposarà de material complementari pel bon seguiment i aprofundiment dels continguts, a més de la bibliografia pertinent que l'estudiant pugui trobar i consultar a través de les fonts d'informació disponibles a la UOC.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt