Etologia Codi:  10.567    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'Etologia s'emmarca dins de l'àrea de la Psicobiologia, àrea de coneixement que utilitzant el mètode científic, té com a objecte d'estudi la conducta, en tant que aquesta s'aborda com un procés biològic. A partir d'això, des de la psicobiologia interessa analitzar els diferents components del sistema neuroendocrí implicats, els factors genètics i epigenètics subjacents, els processos que posen en marxa la conducta i aquells que la controlen; fins i tot és interessant conèixer el conjunt d'adaptacions esdevingudes al llarg de la història evolutiva que es recull en el patrimoni genètic i que la modelarien.
En definitiva, la psicobiologia pretén estudiar el comportament observable i els processos cognitius com un conjunt de les fases successives d'un fenomen biològic. Dins de la Psicobiologia, es consideren diferents disciplines com són la Psicologia Fisiològica, la Psicofisiologia, la Neuropsicologia, la Genètica de la Conducta i l'Etologia. Les diferents disciplines psicobiològiques comparteixen el mateix plantejament general, però difereixen en els seus objectius particulars, subjectes i principalment en la metodologia i nivells d'anàlisis.
L'Etologia aporta una perspectiva d'anàlisi de les bases biològiques de la conducta complementària a les altres disciplines psicobiològiques, així com els estudis sobre les causes últimes de la conducta (el significat adaptatiu i l'evolució de la conducta) i la seva funció, analitza les conductes dels subjectes intactes en condicions naturals i utilitza preferentment el nivell d'anàlisi social i individual, mentre que les altres disciplines principalment se centren en el nivell fisiològic. L'Etologia a més utilitza el mètode observacional, l'experimental i el comparatiu, mentre que les altres disciplines utilitzen preferentment, però no exclusivament, el mètode experimental. D'altra banda, l'Etologia es relaciona amb altres ciències, com per exemple, l'Economia i les matemàtiques.
Existeixen unes fortes arrels evolutives en l'interès dels éssers humans per la conducta dels animals. L'Etologia és una disciplina en creixement constant amb aplicacions directes tant en l'àmbit científic com quotidià, estudiant la conducta dels animals silvestres com dels animals de companyia.

Amunt

Es recomana que els alumnes hagin cursat abans, a més de les assignatures de l'àrea de Psicobiologia (Fonaments de PsicobiologiaBases genètiques de la conducta i Psicologia fisiològica), les següents assignatures: Tècniques d´anàlisi de dades quantitativesTècniques d´anàlisi de dades qualitatives.

Amunt

Resultat d'aprenentatge:

Comprendre les bases evolutives i ecològiques del comportament, entenent com els animals utilitzen l'espai, com el sistema social i l'ambient ecològic influeixen en la conducta, com es desenvolupen les conductes reproductives i parentals i com tenen lloc els processos bàsics de comunicació animal.

 

Objectius específics:

Conèixer els antecedents històrics i l'evolució de l'etologia.
Entendre els objectius actuals de l'etologia i la relació amb altres ciències.
Conèixer els mètodes d'observació de la conducta.
Comprendre a través de quins mecanismes s'ha anat modificant la informació genètica al llarg del temps i ha donat origen a l'evolució de les espècies, i conèixer en quina mesura el comportament és conseqüència de la selecció natural.
Aprendre com s'ha desenvolupat el sistema nerviós al llarg de l'evolució.
Entendre la manera com els animals utilitzen l'espai, les pressions predatorias i les diferents estratègies antipredatorias.
Identificar les principals variables del sistema social i de l'ambient ecològic que influencien la conducta dels individus.
Entendre la conducta sexual i reproductora; la cura parental i la conducta de joc.
Conèixer els processos bàsics de la comunicació animal.
Conèixer diversos processos cognitius que realitzen els animals per adaptar-se al seu entorn.
Introduir-se a l'estudi evolucionista del comportament humà.

 

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.


Competències transversals:

CT1-Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional

CT3-Analitzar i sintetitzar.

CT6-Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

CT9-Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

CT14-Treballar de forma autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

CT15-Usar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).


Competències específiques:

CE9 - Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

CE21- Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició en relació al funcionament normal i patològic.

Amunt

El contingut de l'assignatura s'agrupa en 3 mòduls didàctics.

Mòdul I. Introducció a l'etologia
1. Història de l'Etologia
2. Els mètodes d'observació de la conducta en l'Etologia
3. Àmbits actuals de l'Etologia i difusió de l'Etologia

Mòdul 
II. Mecanismes adaptatius
4. Evolució i adaptació del comportament
5. Filogènia i ontogènia del comportament

6. L'organització del sistema nerviós

Mòdul III. Ecologia i comportament: entorn físic i social
7. Etoecologia: conducta espacial, conducta predatòria i antipredatòria

8. Socioecologia: etologia social, conducta sexual i reproductora, cures parentals

9. Comunicació animal

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt