Processos psicològics bàsics i vida quotidiana Codi:  10.568    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Processos psicològics bàsics i vida quotidiana aplica els aprenentatges previs sobre els processos psicològics bàsics a situacions que formen part del nostre dia a dia. Així doncs, en aquesta assignatura no es presentaran noves teories sobre els processos, ni enfocaments metodològics o conceptes novedosos, sinó que serà una assignatura eminentment aplicada, que integrarà cadascun dels processos bàsics a l'estudi de casos de la vida quotidiana.

En la mesura que aquesta assignatura no té un contingut propi, l'aprenentatge vindrà garantit per l'activitat de l'estudiant, per la seva capacitat per aplicar de manera reflexiva, crítica i integrada dels aprenentatges previs (sobretot els adquirits en les assignatures de processos psicològics bàsics) a situacions del dia a dia.

Per descomptat, l'estudiant/a podrà recórrer als continguts i materials ja estudiats de les assignatures de Processos psicològiques bàsics (de fet, recomanem a l'alumne que consulti els manuals d'aquestes altres assignatures per refrescar els aprenentatges previs).

En definitiva, l'estudiant/a haurà d'aprendre a traslladar l'eix del contingut sobre els processos psicològics bàsics a la seva vida quotidiana i a superar amb això la parcel·lació del coneixement pròpia de la divisió disciplinar acadèmica.

 

Amunt

L'assignatura Processos psicològics bàsics i vida quotidiana és una assignatura optativa del Grau de Psicologia, que forma part de la matèria "Processos psicològics".

D'acord amb la proposta de seqüència semestral de les assignatures que constitueixen el Grau, es recomana que l'optativitat es concentri en els tres últims semestres (idealment en els semestre 6è, 7è i 8è), un cop s'hagi avançat substancialment en la titulació i s'hagi superat la majoria de les assignatures de formació bàsica.

Amunt

La capacitat d'aplicar i integrar els coneixements prèviament apresos, relacionats amb els Processos psicològics bàsics, és necessària per al bon exercici professional de tot psicòleg, no importa el camp d'aplicació o l'especialització. 

Amunt

Aquesta assignatura necessita dels coneixements previs de les assignatures de processos psicològics bàsics i, més concretament, de les següents assignatures: Psicologia de la percepció, Motivació i emoció, Psicologia de l'atenció i la memòria, Psicologia de l'aprenentatge, Psicologia del llenguatge, i Psicologia del pensament.

A més de les assignatures obligatòries que formen part de la matèria "Processos psicològics", altres assignatures obligatòries i optatives del Grau de Psicologia resultaran rellevants per les seves relacions amb la que ens ocupa i, com a conseqüència, és recomanable que l'estudiant les hagi cursat i superat prèviament. En aquest sentit, i sense un afany d'exhaustivitat, destaquem especialment les següents: Història de la psicologia, Psicologia del desenvolupament, Fonaments psicosocials del comportament humà, Avaluació psicològica, Psicologia fisiològica, Estimulació cognitiva, o Tècniques de documentació per a la investigació.

Ens agradaria subratllar, una vegada més, que si bé aquesta assignatura no té "manual", s'haurà de treballar els continguts d'altres assignatures; és a dir, aquesta assignatura es recolza en els aprenentatges suposadament ja adquirits per l'alumne.

Amunt

Es recomana haver cursat totes les assignatures de Psicologia Bàsica.

Amunt

Competències bàsiques:

 • Que els estudiants hagin demostrat que tenen i comprenen coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals:

 • Buscar i gestionar dades i materials de recerca, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències específiques:

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Reconèixer la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o el manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 • Entendre el funcionament cognitiu d'una manera integrada.
 • Reflexionar sobre l'impacte de l'objecte d'estudi de la psicologia en les explicacions teòriques i les metodologies que s'utilitzen.
 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Identificar els principis i els processos bàsics de tot el procés comunicatiu, i també les seves dimensions més rellevants.

Amunt

L'assignatura Processos psicològics bàsics i vida quotidiana no s'ha construït sobre un manual o conjunt de mòduls didàctics, sinó que és l'estudiant/a qui ha de construir el seu aprenentatge a partir de la seva activitat. Els recursos didàctics que es presenten a l'estudiant obligaran a posar en joc els coneixements adquirits en assignatures prèvies (Psicologia de l'aprenentatge, Motivació i Emoció, Psicologia de l'atenció i la memòria, etc.). No s'oferirà una visió ja integrada, sinó que suggerirem determinades activitats que obligaran l'estudiant a resoldre problemes o estudiar casos que posaran en joc les competències prèvies amb un nou objectiu: apropar-se als processos psicològics bàsics des d'una perspectiva integral, tal com es donen a la vida quotidiana.

Amunt

Motivació i emoció PDF

Amunt

Els materials que constitueixen la referència bàsica d'aquesta assignatura són els corresponents materials didàctics de les diverses assignatures de Processos psicològics bàsics.

Recursos

Els recursos que descriurem en aquest apartat són de molt diversa índole, primer per les múltiples opcions que ofereix Internet i el campus virtual, i segon perquè entenem que així l'estudiant/a tindrà més possibilitats d'elecció per dur a terme el seu procés d'aprenentatge. Els recursos no són tancats, tot i que sí que hi ha una estructura o model que proposem a l'estudiant/a, i que s'anirà delimitant al llarg del curs amb l'equip docent. El disseny és obert i flexible pel que fa al tipus d'activitats i recursos, però tancat en la mesura que les competències i els objectius estan prèviament establerts.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt