Comunicació i relacions interpersonals Codi:  10.569    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Comunicació i relacions interpersonals és una assignatura on analitzarem la comunicació humana i específicament les interaccions comunicatives no com a simples expressions de processos intrapsíquics o socials sinó com a fenòmens amb característiques pròpies. En aquesta assignatura focalitzarem l'atenció en la interacció, en com s'organitza i què produeix. De fet, us proposarem pensar fenòmens com ara la identitat, la memòria o fins i tot la malaltia mental com a productes de formes concretes d'organització de la interacció comunicativa. La comunicació interpersonal és un aspecte essencial de les nostres vides que està constantment present en totes les esferes de l'activitat humana, quan ens relacionem amb els altres però també quan ho fem amb nosaltres mateixos. Aquesta assignatura té com a objectiu donar eines a l'estudiant de Psicologia perquè entengui aquest procés en la seva complexitat.

Amunt

Comunicació i relacions interpersonals és una assignatura optativa de 3 crèdits ECTS que està estretament vinculada a dues assignatures clau de la branca de psicologia social, Fonaments Psicosocials del Comportament Humà i Tecnologies Socials de la Comunicació, i a aquelles assignatures de psicologia clínica on els aspectes relacionals en el context psicoterapèutic es consideren centrals, com en el cas dels enfocaments psicodinàmics i sistèmics en la teràpia. Per altra banda, és una assignatura connectada també amb la branca més laboral i de les organitzacions i educativa, especialment amb aquelles assignatures on es treballa la mediació i resolució de conflictes.

En aquest sentit, és una assignatura amb un enfocament social però transversal a les diferents branques de la psicologia.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura tenen una traducció aplicada en el camp de la intervenció social, especialment en la mediació de conflictes, l'assessorament a famílies i també en la intervenció clínica des d'una òptica sistèmica. També aprendrem a utilitzar l'anàlisi de la conversa, una metodologia d'anàlisi de la interacció, que és molt útil en contextos de recerca vinculats a la implementació i innovació tecnològica en les organitzacions i en estudis d'avaluació de la qualitat en contextos clínics.  

Amunt

No són necessaris coneixements previs però aquelles persones que ja han cursat assignatures de ciències socials o de ciències de la comunicació trobaran punts de connexió fàcilment.

Per a aquelles persones que tinguin un especial interès en aquesta assignatura i vulguin començar a preparar-la recomanem la lectura d'uns llibres:

Winkin, Yves (ed.) (1982). La nueva comunicación. Kairós: Madrid.

Watzlawick, Paul (1984). El arte de amargarse la vida. Herder: Barcelona

Amunt

Aquesta és una assignatura interdisciplinar i molt vinculada a les ciències socials, les ciències de la comunicació i les ciències cognitives. Es treballen competències vinculades a la lectura i la discussió crítica de textos i es treballa especialment l'anàlisi de casos quotidians relacionats amb la comunicació i les relacions interpersonals. Aporta fonaments teòrics i pràctics a algunes aproximacions a la psicoteràpia i a la mediació social en contextos de conflicte.

Amunt

Objectius generals

 • Conèixer quins són els principis de l'acte comunicatiu des d'una òptica sistèmica i pragmàtica
 • Entendre les interaccions interpersonals com a actes comunicatius i de quina manera incideixen en la reproducció, la creació i la transformació de l'ordre social.
 • Saber utilitzar la metodologia de l'anàlisi de la conversa.

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que tenen coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li, segons la naturalesa del fet de què es tracti.
 • Ser sensible a les necessitats i les expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

Competències específiques

 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Identificar els principis i els processos bàsics de tot el procés comunicatiu, i les seves dimensions més destacades.

Amunt

Aquesta assignatura abordarà la comunicació humana i les relacions interpersonals des de quatre vessants interrelacionades. Aquestes quatre aproximacions i les seves derivacions metodològiques en l'anàlisi de les situacions quotidianes d'interacció interpersonal conformen el contingut bàsic d'aquesta assignatura. 

 1. Aproximació sistèmica: la interacció como a sistema
 2. Interacció simbòlica: subjectivitat, persona i significats
 3. Interacció social: els rituals i la posada en escena
 4. Interacció verbal: els etnomètodes i l'anàlisi de la conversa

Amunt

Anàlisi de la conversa i processos socials PDF

Amunt

Aquesta assignatura s'organitza a partir de lectures (fonamentalment textos dels autors que treballarem). A  més a més, disposeu de dos materials introductoris al contingut de l'assignatura:

 • El text Comunicació i relacions interpersonals. Guia de lectura d'Anna Vitores. Aquest text és fonamental perquè situa les lectures en el context de les quatre aproximacions a la comunicació i les relacions interpersonals esmentades. Aquesta serà la vostra porta d'accés a la lectura dels textos. Les persones que facin l'examen hauran d'estudiar tant la Guia de lectura com les lectures indicades.
 • El vídeo Psicologia discursiva o Per què comunicar és més que transmetre missatges d'Adriana Gil-Juárez. 

Aquelles persones que optin per l'avaluació continuada treballareu aquestes lectures d'acord amb les pautes i en el context de les activitats que us proposem a cada PAC. En alguns casos, es podrà substituir alguna d'aquestes lectures per altres o afegir-ne alguna de breu per ajustar-les a les activitats proposades.


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt