Psicologia de l'educació i mitjans de comunicació Codi:  10.570    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Psicologia de l’educació i mitjans de comunicació és una assignatura optativa del grau de psicologia. Té un valor de tres crèdits i pretén oferir als estudiants una visió del paper que juguen els mitjans de comunicació en el desenvolupament de les persones. Aquest aspecte s’abordarà des d’una doble mirada. En primer lloc, s’aprofundirà en la natura dels canvis que poden produir en el desenvolupament de les persones i en la identificació i comprensió d’alguns dels factors i processos psicològics susceptibles d’explicar aquesta influència. En segon lloc, en algunes característiques i dimensions que s’haurien de considerar en la reflexió sobre el disseny, desenvolupament i millora dels processos educatius per tal de contribuir  a que les persones comprenguin i valorin, amb esperit crític, els diferents mitjans i els utilitzin per tal de comunicar i crear diferents continguts mediàtics.

Amunt

Psicologia de l’educació i mitjans de comunicació es fonamenta conceptualment en altres assignatures del grau de Psicologia en especial: Psicologia del desenvolupament I; Psicologia del desenvolupament II i Psicologia de l’educació i de la instrucció. És important i necessari que els alumnes hagin cursat abans aquestes assignatures del pla d’estudis.
 

Amunt

Competències Transversals
 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions

 • Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

Competències generales

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències Específiques

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 • Identificar els principis i els processos bàsics de tot el procés comunicatiu, i també les seves dimensions més rellevants.

Amunt

 • Contextos de desenvolupament i mitjans de comunicació. 
  La transformació dels mitjans de comunicació i la seva incidència en els contextos desenvolupament de les persones.
 • Influència dels mitjans de comunicació en el desenvolupament personal.
 • Els mitjans de comunicació com a agents educatius.
 • Ús educatiu dels mitjans de comunicació. L’educació en mitjans.
 

Amunt

Más allà de la tecnología: aprendizaje infantil en la era de la cultura digital Llibre-manual

Amunt

 

Unitat 1 i Unitat 2 (GES 1)

-Buckingham (2008). ¿Infancias digitales? Nuevos medios y cultura infantil. A D. Buckingham, Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil en la era de la

cultura digital (pp. 105-131). Buenos Aires: Ediciones Manantial SRL

-Coll, C. (2004) Psicología de la educación y prácticas mediadas por las tecnologies de la información y la comunicación. Una mirada constructivista. Sinéctica, Revista electrónica de educación, 25, 1-24.

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99815899016

 Unitat 3 (GES 2)

-D. Buckingham (2008). Alfabetizaciones en medios digitales. Un enfoque alternativo al uso de la tecnología en educación. A D. Buckingham, Más allá de

la tecnología. Aprendizaje infantil en la era de la cultura digital (pp. 185-221). Buenos Aires: Ediciones Manantial SRL.

-González-Patiño i Esteban-Guitart (2014). Some of the challenges and experiències of formal education in a Mobile-centric society. Digital education review, 25, 64-86

http://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/11329/pdf

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt