Serveis socials i tercer sector Codi:  10.571    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Els serveis socials formen part de les estratègies d'intervenció social de l'Estat del Benestar que, junt amb el sistema de la seguretat social, la sanitat, l'educació, l'habitatge, les polítiques públiques de tipus ocupacional i la protecció contra l'atur, tenen per objecte garantir la igualtat de drets i d'oportunitats a tota la ciutadania i millorar la seva qualitat de vida. És per això que en el Grau de Psicologia es fa necessari proposar una assignatura que permeti realitzar l'anàlisi d'un dels pilars bàsics del sistema de protecció social.
 
Tradicionalment, els serveis socials fan referència a totes aquelles actuacions que proveeixen de serveis a les persones i són hereus de les formes més antigues de beneficència pública i assistència social que van tenir el seu origen en la caritat desenvolupada per les institucions religioses i les diverses formes de solidaritat i cooperació que van sorgir en el sí del moviment obrer. Amb el temps, el desenvolupament de diverses disposicions jurídiques ha permès que el tractament de les necessitats socials passi a ser de responsabilitat pública amb l'objectiu de pal·liar les situacions de desigualtat social.
 
En el nostre país, els serveis socials han anat adquirint major pes específic dins del sistema de protecció social. Si durant el període de la transició democràtica es van fer importants esforços per la universalització de la sanitat i l'educació, en l'actualitat li toca el torn al sistema de serveis socials, tal i com posa de manifest l'aprovació de la Llei de l'Estat 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i la Llei catalana 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Ambdues lleis representen un avenç en el reconeixement del dret als serveis socials de totes les persones. Tal i com es pot llegir en el preàmbul de la Llei 12/2007, aquest reconeixement es fa palès en una doble direcció: << (...) en primer lloc, vol garantir el dret a la igualtat d'accés, defensant la igualtat d'oportunitats per a accedir als serveis socials com un instrument d'autonomia per a gaudir d'una integració real en la societat. En segon lloc, vol fomentar la solidaritat, garantint l'atenció prioritària a les persones que, per motiu de llur minoria d'edat, dependència o situació de risc o de vulnerabilitat, necessiten els serveis socials per a compensar els dèficits que experimenta llur qualitat de vida >>.
 
Els serveis socials ofereixen el marc (tot i que no és l'únic) des del que es realitza la intervenció social mitjançant actuacions operatives de caràcter assistencial, promocional i transformadora, tenint en compte principis com la prevenció, la dimensió comunitària, l'atenció integral i personalitzada, la promoció de l'autonomia, la normalització, el respecte a la dignitat de les persones, la continuïtat de l'atenció, la integració i la cohesió social. Aquestes actuacions proposen prestacions de diferents tipus (bàsicament tècniques, però també econòmiques) i una classificació de modalitats de servei que esdevenen útils per a la confecció de catàlegs i carteres de prestacions i serveis, una tasca que també es recolza en una sistemàtica gestió del coneixement a partir de l'aportació de l'experiència dels professionals, així com de la investigació, el desenvolupament i la innovació.
 
El personal professional que treballa en el camp dels serveis socials és un element cabdal del conjunt del sistema de serveis socials. La seva organització ha de seguir un criteri interdisciplinari per a oferir una atenció integrada i és d'acord a aquest criteri que el professional de la psicologia esdevé una de les seves figures principals. Al psicòleg no només el trobem en gran part del serveis del sistema de serveis socials, sinó que la seva presència està contribuint a definir noves pràctiques professionals en l'ampli camp l'acció social.
 
Aquesta assignatura us permetrà conèixer els aspectes més importants vinculats a l'evolució històrica del serveis socials, què s'entén en l'actualitat per serveis socials tenint en compte les actuacions bàsiques i les diferents tipologies de serveis i com s'estructura el sistema de serveis socials en el nostre país. Al mateix temps, podreu comprovar com el sistema català de serveis socials s'ha convertit en pocs anys en un veritable motor econòmic, un sector emergent capaç de generar nous llocs de treball en un context de crisi com l'actual, a l'hora que està cridat a desenvolupar-se encara molt més en el futur, com posen en relleu l'augment de necessitats d'atenció social actuals i les perspectives demogràfiques de la nostra societat. Se us convidarà, per tant, a reflexionar sobre les noves estratègies que permetin afrontar la reestructuració del sistema per fer-lo més eficient i sostenible, en uns temps en els que els serveis socials ja no treballen en l'antic model de beneficència, sinó en un model de serveis en un mercat obert.
 
Per altra banda, aquesta assignatura oferirà també una breu descripció del tercer sector ja que les entitats que hi treballen cada vegada tenen més protagonisme a l'hora d'intervenir i avaluar les necessitats dels col·lectius amb risc d'exclusió social.
 
 

Amunt

L'assignatura de serveis socials dins del grau de psicologia té una importància clau donat que és una professió que promou la millora de les condicions socials que incideixen en el desenvolupament de la persona i de la comunitat.

Els/les psicòleg/psicòlogues són els professionals que faciliten canvis personals i socials, realitzant tasques de prevenció, atenció, gestió, orientació, mediació, suport i dinamització social amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i els grups i per tant també està present en la formulació de polítiques de benestar social.

Aquests professionals s'han de coordinar amb altres professionals per a l'atenció de necessitats de diferents col·lectius i pot exercir la seva professió entre d'altres serveis en el de Serveis socials bàsics municipals. És en aquest sentit, el primer mòdul del llibre hem volgut fer una aproximació als serveis socials des de la perspectiva tècnica, la perspectiva jurídica, els aspectes conceptuals i les dimensions que hi intervenen, per establir una referència alhora de conèixer la seva història i la gestació dels serveis socials al nostre país.

Un cop tractada la naturalesa i l'origen, ens endinsarem en l'estudi dels serveis socials actuals i el nou model de serveis socials a partir de la situació a nivell internacional, els debats i els plantejaments innovadors que s'estan duent a terme tant a nivell estatal com autonòmics, i tenir una visió actualitzada de les iniciatives i els canvis que s'estan donant a Catalunya.

El nou model de serveis socials a Catalunya es regeix per uns principis rectors que cal conèixer, uns objectius i unes funcions que seran la base de l'exercici de la professió i dels que caldrà dominar i comprendre'n l'accés als serveis, la seva planificació, i els drets i els deures que els regeixen. El sistema de serveis socials Català a la vegada està integrat per un conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada que revisarem per seguir amb l'organització estructuració i funcionament territorial, la cartera de serveis, la distribució competencial i les responsabilitats públiques entre d'altres.

El que es pretén, en definitiva amb aquest material, és que coneguis el medi i els recursos amb els quals, i des dels quals, pots exercir la teva professió intervenint positivament en el benestar personal i col·lectiu. Les eines que et proporcionarem et permetran tenir una visió acurada dels serveis socials i serà una informació de referència clau en la teva vida laboral, una mica com aquell llibre que tenim a la tauleta de nit i que consultem d'en tant en tant perquè ens fa de guia.

Amunt

El perfil de formació que proporciona als titulats del grau de Psicologia de la UOC els capacita per a exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat :

 

Família, entorn i comunitat

Itineraris d'inclusió social

Cultura i acció socioeducativa

Dependència i acompanyament a l'autonomia

Salut mental

Infància, adolescència i acció psicoeducativa

Acció socioeducativa i diversitat cultural

Amunt


 

 
 
OBJECTIUS:
 
1) Conèixer els aspectes més importants vinculats a l'evolució històrica de l'Estat del Benestar i els  serveis socials.
 
2)Definir el que s'entén per serveis socials.
 
3)Descriure l'estructuració d'un sistema de serveis socials i els àmbits i els principis generals d'actuació.
 
4)Conèixer les diferents fonts de finançament i els conceptes de provisió i producció dels serveis.
 
5)Conèixer els drets i obligacions dels usuaris.
 
6)Descriure les diferents tipologies de serveis i les actuacions bàsiques que duen a terme.

7) Conèixer els aspectes bàsics del tercer sector i la seva funció social.
 
 
 
 COMPETENCIES BÀSIQUES

1.- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

4.- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

5.- Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau dd'autonomia

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 

1.- Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

2.- Buscar i gestionar dades i materials de recerca, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.

 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 

1.- Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.

2.- Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.

3.- Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.

4.- Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques de les persones o grups.

5.- Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

 

 

 

 

 

 


 

Amunt

Materials de Serveis Socials

I PART. ASPECTES CONCEPTUALS
 
1. Una aproximació als serveis socials              
1.1. Concepte tècnic
1.2. Concepte jurídic
1.3. Distinció de termes propers
 
2. Les dimensions operatives dels serveis socials                   
2.1. Esquema general
2.2. Definició i anàlisi dels elements
 
 
II PART. ANTECEDENTS
 
3. Visió històrica
3.1. La pobresa i la caritat medieval
3.2. Els canvis a partir del Renaixement
3.3. La Beneficència
3.4. Mesures específiques en relació a la infància
3.5. La industrialització i la qüestió social
3.6. Experiències d'autogovern a Catalunya
3.7. El franquisme
3.8. La transició
 
4. La gestació dels serveis socials
4.1. La Constitució espanyola
4.2. Els ajuntaments democràtics
4.3. Els Estatuts d'autonomia
4.4. Les Lleis de serveis socials
4.5. Les rendes mínimes d'inserció autonòmiques
4.6. Lleis i plans estatals
4.7. L'espai sociosanitari
4.8. Característiques dels serveis socials al 2005
 
 
III PART. ELS SERVEIS SOCIALS ACTUALS
 
5. Cap a un nou model de serveis socials
5.1. La situació a nivell internacional i les noves propostes
5.2. Els debats i els plantejaments innovadors estatals i autonòmics
5.3. Les iniciatives i els canvis a Catalunya
 
 

Amunt

Amunt

 

Serveis socials Web

Serveis socials PDF

 

Materials i eines de suport

Llibres:

Vilà,A. Serveis socials: fonaments. Universitat Oberta de Catalunya, 2010

2. Webs:

http://www.diba.cat

http://www.gentcat.cat

http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/

http://www.copc.es/

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt