Psicologia social del treball i relacions laborals Codi:  10.572    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objectiu que es persegueix amb aquesta assignatura és introduir als/les estudiants en les anàlisis i les reflexions que s'han fet a la Psicologia social del Treball i les Relacions Laborals. En aquest sentit, es plantegen uns continguts que promouen, no només un estudi de processos i fenòmens bàsics dins de la conceptualització i l'enfocament de la matèria, sinó que s'aborden processos concrets estretament vinculats amb el seu desenvolupament.

Amb aquest objectiu es pretenen dues coses. La primera, que tingueu al vostre abast els coneixements, visions i perspectives clàssiques mitjançant les quals s'han estudiat els processos psicosocials a les organitzacions, però sempre enfocades de manera reflexiva i crítica, per tal que disposeu d'elements analítics que us permetin, no només assimilar informació de manera acrítica, sinó que pugueu estudiar i connectar propositivament les vostres reflexions i bagatge previ amb el que us presentem. La segona, i seguint els mateixos criteris, es pretén fer-vos accessibles les noves perspectives des de les quals s'analitzen actualment els diferents, i a vegades nous, processos que es donen al món del treball.

Amunt

Aquesta assignatura és una optativa dintre del perfil de Psicologia de les Organitzacions i el treball. Té una relació directa amb les obligatòries: Psicologia de les organitzacions i Sociopsicologia del treball; i amb les optatives: Investigació de Mercat i qualitat de vida, Psicologia del lloc de treball: definició, valoració i selecció , Desenvolupament profesisonal a les organitzacions; Desenvolupament organitzacional. També amb d'altres de l'àmbit de la psicologia social: Fonaments Psicosocials del comportament humà (6), Acció col.lectiva (3), Dinàmica de grups (3); i de l'àmbit metodològic: Introducció als mètodes d'investigació en psicología (3 ), Mètodes d'investigació cuantitativa (3 ), Mètodes d'investigació cualitativa (3 ).

Amunt

Es projecta molt clarament a l'àmbit de les organitzacions, ja sigui des de la vessant dels i les treballadors/es con des de la vessant dels i les empresaris/es, ja siguin lucratives o no.

Amunt

Abans de cursar aquesta assignatura, cal conèixer els fonaments de psicologia social i cultural que trobem a les assignatures introductòries de l'àrea. És imprescindible haver cursat Psicologia de les organitzacions i Sociopsicologia del treball.

Amunt

 

UNITATS                  

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS OBJECTIUS D'APRENENTATGE

Unitat 1

Dimensió psicosocial del treball

 

 Identificar i reconèixer els principis i processos psicosocials que expliquen el comportament de les persones, dels grups i/o de les organitzacions.

Ser capaç de relacionar el comportament humà amb els diferents processos organitzacionals i institucionals.

 

Comprensió i respecte per la pluralitat d'enfocaments teòrics.

Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

Llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

 Conèixer com ha evolucionat el concepte treball i organització.

Comprendre els fenòmens, processos i representacions que constitueixen el nucli central de l'experiència psicosocial del treball i les relacions laborals.

Analitzar els canvis que es produeixen en el món laboral amb les seves implicacions teòriques i pràctiques.

 

UNITATS

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE

Unitat 2

Sociologia de les Relacions Laborals

Identificar i reconèixer els principis i processos psicosocials que expliquen el comportament de les persones, dels grups i/o de les organitzacions.

Ser capaç de relacionar el comportament humà amb els diferents processos organitzacionals i institucionals.

Comprensió i respecte per la pluralitat d'enfocaments teòrics.

Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

Llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

Conèixer la relació existent entre organització i societa.

Identificar les diferents concepcions de la ciència i enfocaments teòrics que conformen la disciplina des d'un posicionament crític.

Conèixer la teoria i conceptes sociològics aplicats a l'estudi de les relacions laborals.

Comprendre el concepte de les Relacions Laborals.

 

UNITATS

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

OBJECTIUS

D'APRENENTATGE

Unitat 3

Dret del treball i relacions laborals: institucions clau

Ser capaç d'identificar i analitzar els principals processos que es desenvolupen dintre les organitzacions i les condicions en què ho fan.

Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques.

Analitzar les institucions clau del Dret del treball, tant des d'una perspectiva individual com col·lectiva.

 

UNITATS

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

OBJECTIUS

D'APRENENTATGE

Unitat 4:

Avaluació i intervenció en Psicologia del Treball

Identificar i reconèixer els principis i processos psicosocials que expliquen el comportament de les persones, dels grups i/o de les organitzacions.

Ser capaç d'analitzar els processos grupals que es donen a les organitzacions.

Comprensió i respecte per la pluralitat d'enfocaments teòrics.

Llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari i disponible.

Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d'ajuda i suport.

Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball.

Conèixer les diferents formes i models d'anàlisi, diagnòstic i avaluació de l'organització.

Reflexionar sobre el concepte de canvi a l'organització.

Amunt
Mòdul didàctic 1: Dimensió psicosocial del treball • Concepció del fet de treballar.
 • Facetes de la realitat laboral.
 • Experiència laboral i qualitat de vida.
 • Megatendències i metamorfosis sociolaborals.
 • Qüestions psicosocials emergents.
 • A la recerca del paradigma laboral perdut.Mòdul didàctic 2: Sociologia de les relacions laborals • Breu perspectiva històrica de les teories.
 • Les teories en el període d'entreguerres.
 • Les teories de les relacions laborals després de la Segona Guerra Mundial.
 • Els actors socials en el capitalisme avançat.
 • Aportacions recents: la teoria en les relacions laborals.Mòdul didàctic 3: Dret del Treball i relacions laborals: institucions clau • El treball regulat pel dret del treball: antecedents històrics i regulació vigent.
 • La relació individual de treball: el contracte de treball.
 • Les relacions col¿lectives de treball.Mòdul didàctic 4: Avaluació i intervenció en Psicologia del Treball • Models teòrics d'avaluació.
 • La consultoria de processos.
 • Planificació estratègica.

Amunt

Amunt

Martín-Baró, I. (1989). Sistema, grupo y poder. San Salvador: UCA editores.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals, l'estudiant pot ser expulsat, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt