Investigació de mercat i qualitat de vida Codi:  10.573    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura es presenta com una introducció en els principis, tant teòrics com aplicats de la investigació de mercats i, en un ordre més general, dels estudis sobre consum.

Es planteja, doncs, de manera que pugueu tenir una visió àmplia i amb una marcada base empírica de dos eixos fonamentals referents a la disciplina: per una banda, incorporar al vostre bagatge conceptual les eines que la Psicologia Social ofereix per comprendre i aprofundir en els actes de consum dins el marc de les pràctiques quotidianes; per una altra, assolir els fonaments dels procediments i tècniques emprades des de la pràctica de la investigació de mercat.

Així mateix, l'assignatura busca provocar la reflexió sobre els aspectes que acabem d'assenyalar tenint en compte quin paper juga la pròpia investigació de mercat en la construcció i manteniment de la societat de consum actual.

Amunt

Aquesta assignatura es relaciona amb la resta de les assignatures del conjunt de l'àrea de Psicologia Social i Cultural; en especial de Psicologia dels Grups i els Moviments Socials y Acció col·lectiva; Psicologia de la Comunicació, Avaluació i intervenció comunitària i  Psicologia Comunitària i del Benestar Social/problemes socials. Investigació de Mercat i Qualitat de Vida  proporciona elements per entendre i treure profit de les esmentades  assignatures.

Alhora, es pot treure més profit dels principis d'aquesta assignatura a través de Psicologia econòmica i del comportament del consumidor, Identitat, consum i vida quotidiana; les assignatures de Metodologia qualitativa, Metodologia quantitativa i tècniques d'anàlisi de dades qualitatives; Sociopsicologia del treball i Ètica en psicologia.

Amunt

Aquesta assignatura neix amb el ferm propòsit de resultar d'utilitat a l'hora d'iniciar una carrera professional en el camp de la investigació de mercat.

Amunt

No cal.

Amunt

Objectius de l'assignatura:

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Aplicar d'una manera crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos que són rellevants per al servei que s'ha sol·licitat.

Amunt

El contingut de l'assignatura Investigació de Mercat i Qualitat de Vida s'agrupa en 6 mòduls didàctics.

Mòdul didàctic 1: Consum i investigació de mercat  

 • La importància del consum en les societats actuals
 • El sentit de la investigació de mercat
 • La co-dependència de la investigació de mercat 
 • Prospectiva de la investigació de mercat

Mòdul didàctic 2: Lògiques de la investigació de mercat  

 • La demanda d'informació
 • La recollida d'informació qualitativa
 • La recollida d'informació quantitativa
 • El resultat de la informació

Mòdul didàctic 3: Àmbits de la investigació de mercat   

 • Estudis de Marketing
 • Comunicació: l'altre vessant del marketing
 • Altres àmbits d'estudi

Mòdul didàctic 4: La societat de la informació i del coneixement i la investigació de mercat  

 • Les transformacions en la noció i hàbits de consum
 • Investigació de mercat on line
 • Recursos i tècniques a la investigació a Internet

Mòdul didàctic 5: Reflexions ètiques entorn la investigació de mercat  

 • Dilemes i problemàtiques ètiques entorn la investigació de mercat
 • La psicologia social i la societat de consum

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

El material d'aquesta assignatura està format per cinc mòduls en suport web.

De manera global es suggereix una bibliografia bàsica. Aquesta bibliografia pot ser una bona guia per aquelles persones interessades en aprofundir en els continguts tractats en cadascun dels apartats, però no és de lectura obligatòria.

Paral·lelament, s'ofereix un glossari amb el recull dels termes claus emprats en la pràctica professional de la investigació de mercats.

A més del material anterior, l'assignatura es nodrirà de materials complementaris que exemplifiquen o n'amplien els continguts. En el cas d'aquesta assignatura:

Márqueting y la Importancia de la Investigació de mercados: 

Les marques:

Insight: Anuncis Affinity i Nestea: vídeos que exemplifiquen el concepte d'insight del primer mòdul.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt