Iniciativa emprenedora Codi:  15.615    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En les economies actuals, apareixen noves oportunitats de negoci per donar resposta a necessitats fins ara inexistents o insatisfetes o bé per  millorar l'oferta existent. En aquest sentit, la figura de l'emprenedor, esdevé un element central. Paral·lelament, a les empreses i institucions es valora cada vegada més la cultura emprenedora i s'estimula que els seus treballadors actuin com a emprenedors en la mateixa organització. I és que s'ha demostrat que existeix una relació positiva entre la iniciativa emprenedora i el desenvolupament d'un país o regió. Entre altres característiques, contribueix al creixement econòmic, és una font d'innovació, afavoreix la creació d'ocupació i contribueix a la  cohesió i dinamisme social. 

Així doncs, l'assignatura Iniciativa Emprenedora pretén fomentar l'esperit emprenedor de l'estudiant a partir de la introducció als principals elements que configuren el procés emprenedor i que es concreten en els següents blocs temàtics:  

 • L'esperit emprenedor i les actituds cap a l'activitat emprenedora
 • La persona emprenedora  i els equips fundacionals 
 • Idees, oportunitats i models de negoci
 • La presentació del model de negoci
 • Els recursos en el procés emprenedor
 • El pla d'empresa

Amunt

Iniciativa emprenedora és una assignatura transversal que s'ofereix als graus de Turisme (bàsica), Relacions Laborals i Ocupació (bàsica), Comunicació (bàsica),  Informació i Documentació (bàsica), Llengua i Literatura Catalanes (bàsica), Enginyeria Informàtica (optativa), Multimèdia (optativa),   Gestió i administració pública (optativa)

Amunt

L'assignatura està especialment indicada per a aquells estudiants interessats en el fenomen emprenedor o amb interès per esdevenir emprenedors o intramemprenedors en el futur.

Amunt

Per a poder cursar aquesta assignatura no es necessiten coneixements previs excepte per als estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica als que es recomana haver cursat Administració i gestió d'organitzacions i gestió de projectes.   

Amunt

Competències transversals

Grau de Turisme

Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris

Emprendre i innovar

Grau de Relacions Laborals

Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

Emprendre en l'àmbit professional.

Grau de Comunicació

Treball en equip interdisciplinari

creativitat i innovació

emprenedoria

Grau de multimèdia

Treball en equip

Innovar i generar noves idees

Grau d'informació i documentació

Treball en equip interdisciplinari

Iniciativa emprenedora

Grau d'enginyeria informàtica

Treball en equip

Innovar i generar noves idees

Grau en gestió i administració pública

Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professonial de manera òptima 

Iniciativa i  esperit emprenedor

Diseny i gestió de projectes

Lideratge i capacitat de treball en equip  

Grau de llengua i literatura catalanes

Iniciativa emprenedora

Treball individual i en equip

Les competències anteriores es materialitzen en els següents resultats d'aprenentatge: 

 • Saber reconèixer les principals característiques de les noves empreses en l'actualitat.
 • Haver entès el concepte d'esperit emprenedor i actitud emprenedora i reconeixer-lo en casos reals.
 • Saber distingir les diverses alternatives i manifestacions del fenomen emprenedor.
 • Reconèixer els trets de les persones emprenedores i els factors clau dels equips fundacionals d'una nova empresa 
 • Saber diferenciar i avaluar una idea d'una oportunitat de negoci.
 • Conèixer diverses eines de creativitat per a generar idees de negoci.  
 • Saber construir un model de negoci. 
 • saber com treballar en equip
 • Saber presentar una idea de forma breu, concisa i convincent.
 • Conèixer els recursos clau per crear una empresa/projecte emprenedor: financers, humans i d'informació i saber quins es necessiten en cada cas concret.
 • Haver après la utilitat d'un pla d'empresa, la seva estructura i continguts.

 

Amunt

L'assignatura s'estructura en 5 activitats  que tenen com a principals continguts els següents:

 1. Introducció a la iniciativa emprenedora

- Esperit i actitud emprenedora

- Manifestacions emprenedores

- Característiques de les PIMES i de les noves empreses

 2. La persona emprenedora i els equips fundacionals

- El perfil emprenedor: trets i competències

- Avantatges i desavantatges de crear una empresa en equip

3. De la idea de negoci a l'oportunitat

- Fonts d'idees

- Tècniques de creativitat

- La idea de negoci 

- Avaluació de la idea de negoci

4. Models de negoci i pla d'empresa

- El model de negoci del Business Model Canvas

- El pla d'empresa i el resum executiu

5. Els recursos per posar en marxa l'empresa

- Els recursos financers

- Els ajuts i subvencions públiques

- Les xarxes socials

- Els recursos d'informació

Amunt

Iniciativa emprenedora. Vídeo Audiovisual

Amunt

En aquesta assignatura els materials i eines de suport s'estructuren en: mòduls didàctics (descrits en l'apartat de Recursos), vídeos docents, informes i altres lectures/enllaços que es facilitaran a  cada activitat. 

A continuació es resumeixen per activitat:

Activitat 1

 • Mòdul 1. L'esperit emprenedor i les actituds cap a l'activitat emprenedora
 • Documents a l'aula

 Activitat 2

 • Mòdul 2. L'emprenedora com a protagonista de l'activitat emprenedora
 • Vídeo docent: El convidat de la UOC

 Activitat 3

 • Mòdul 3. De la idea de negoci a l'oportunitat. El paper de la creativitat
 • Documents de l'aula

Activitat 4

 • Business model canvas ( enllaços disponibles  a l'aula)
 • Plans d'empresa (documentació i enllaços disponibles a l'aula)

 Activitat 5

 • Mòdul 4. Els recursos en el procés emprenedor
 • Documents a l'aula

Nota: Els mòduls 5 i 6 dels materials docents de la UOC i el mòdul sobre inntraemprenedoria són complementaris. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt