Llengua i comunicació Codi:  16.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua i comunicació prepara els estudiants perquè facin el millor ús del seu codi lingüístic. Els professionals de la comunicació construeixen els seus discursos (textuals, orals o visuals) sobre els coneixements normatius de la seva llengua i aquesta assignatura orienta, prepara i entrena els futurs professionals perquè coneguin les claus de la seva llengua i perquè l'utilitzin amb correcció. L'assignatura també presenta les claus de la comunicació i de l'escriptura.

En aquesta assignatura, la llengua catalana no és només llengua vehicular sinó que també en constitueix l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables, doncs, s'hauran de realitzar en català. Tota comunicació en l'assignatura es farà només en català tant per part del professor com de l'alumne.

 

Amunt

L'assignatura és instrumental i serveix per introduir l'alumnat als gèneres discursius propis de la comunitat universitària, tant orals com escrits, així com també als gèneres discursius propis de l'àmbit professional específic. Aquest plantejament permet vincular-la amb altres assignatures del grau, i a qualsevol camp professional, en la mesura que dota l'alumnat d'eines per produir, comprendre i interpretar textos dels àmbits científic, acadèmic i professional en llengua catalana.

Amunt

Tot i que es pressuposa que l'alumnat ha de tenir un domini estàndard de la normativa i l'expressió correcta en llengua catalana (nivell C), aquesta assignatura servirà per garantir-lo.

Amunt

L'assignatura exigeix l'ús de la llengua catalana en tots els exercicis, comunicacions i intervencions corresponents a la matèria. Es demana un nivell de suficiència en català.

Amunt

Objectius

 
Aquesta assignatura es planteja quatre objectius bàsics:

 • que els estudiants usin amb correcció la llengua catalana amb què vehiculen el seu treball comunicatiu per tal de garantir un ús òptim de la llengua en la producció de textos orals i escrits;
 • que els estudiants tinguin un coneixement avançat de la seva llengua;
 • que els estudiants comprenguin les claus bàsiques de la comunicació;
 • que els estudiants coneguin i valorin la bibliografia i les eines de suport que tenen a l'abast;
 • que els estudiants aprenguin a gestionar l'estrès.

   Competències transverals

  - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
  - Capacitat de creativitat i innovació.
  - Capacitat d'aprendre i d'actualitzar-se permanentment.
  - Capacitat de comunicació interpersonal.
  - Capacitat d'ús de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

  Competències específiques

  - Cerca, gestió i ús de la informació.
  - Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
  - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
  - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.
  - Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.Amunt

En aquesta assignatura, a través d'activitats totalment pràctiques, es treballaran els aspectes següents:

- normes ortogràfiques

- normes morfològiques, sintàctiques i lèxiques

- ortotipografia i convencions gràfiques

- claus de la comunicació i d'estil

- tècniques d'argumentació

Amunt

Els alumnes disposen de diversos materials específics accessibles des de l'apartat Recursos d'aprenentatge de cada activitat a l'aula i també més genèrics a Fonts d'informació dins de l'apartat Recursos de l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt