Disseny visual i expressió gràfica Codi:  16.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Disseny visual i expressió gràfica suposa una introducció general a l'ús de gràfics amb finalitats comunicatives i presenta de forma equilibrada aspectes tècnics, metodològics i conceptuals claus per al control i l'ús acurat de recursos gràfics i de disseny. L'objectiu central de l'assignatura és dotar l'estudiant amb les eines conceptuals essencials del disseny: organització i jerarquia, ús de fonts tipogràfiques, ús de color, etc. que garanteixin l'èxit comunicatiu d'un projecte de disseny.  En tractar-se d'una assignatura de fonaments del disseny, també fa especial èmfasi en la metdologia projectual del disseny, així com en possibles aplicacions a l'àmbit específic del disseny i gràfica audiovisual.

L'assignatura no requereix coneixements previs de software especialitzat, perque no se centra en l´ús de programari, sino en la planificació de projectes i la seva efectivitat. No obstant, és recomanable que l'estudiant vagi treballant pel seu compte amb programaris d'edició d'imatge i/o maquetació al llarg del semestre si vol obtenir uns millor resultats. A l'aula en tindrà disponibles tres.

Així, la present assignatura resulta de gran interès per a tot aquell que s'enfronta en un moment o altre a la creació i disseny d'un determinat projecte gràfic.  Els materials de l'assignatura són variats i inclouen un apartat de materials en web i pdf que consten de 6 mòduls, on s'aborden els fonaments conceptuals del disseny visual, reforçats amb un bloc de vídeos amb exemples teòrico-pràctics. Finalment, hem incorporat uns materials audiovisuals que tracten un cas pràctic d'un projecte de disseny realitzat per un estudi de professionals del disseny gràfic.

La metodologia de l'assignatura es basa en la realització de casos pràctics de disseny i es fonamenta en la discussió i debat d'exemples a través del fòrum.

Amunt

L'assignatura manté una estreta relació amb altres assignatures del Grau en Comunicació dintre de l'especialització en creació audiovisual, com ara Video digital de creació i Art i estètica digital.

Aquesta assignatura s'ofereix com a complement de formació en el Màster Universitari en Disseny, identitat visual i construcció de marca.

Amunt

Aquesta assignatura és bàsica per a qui vol introduir-se i desenvolupar la seva carrera en el món de la comunicació visual, i especialment multimèdia. Les sortides professionals que pot aportar són totes aquelles relacionades amb els àmbits de la comunicació i de la expressió visual.

Amunt

No cal tenir cap coneixement previ per a poder assolir els continguts proposats en l'assignatura.

Amunt

Encara que no és imprescindible (s'accepten treballs realitzats a ma), és altament recomanable conèixer l'ús de programes de creació gràfica o retoc d'imatges. Per a aquest propòsit els estudiants tindran accés des del primer dia en l'aula a dos programaris gratuits, Inkscape i The Gimp per familiaritzar-se, si ho desitgen, amb aquests programaris.

Els consultors de l'assignatura recomanen per a aquells estudiants que no han tingut cap contacte previ amb programari de disseny que triin un únic programari. En aquest semestre hem incoporat el programari de imatge vectorial Inkscape al llistat i pensem que pot ser una bona opció per al que s'inicien, ja que existeixen nombrosos tutorials, que anirem incoporant als distints espais de l'aula de forma més estable.

Així mateix, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

 Objectius generals

· Comprendre els fonaments conceptuals i teòrics de la cultura, el llenguatge i la sintaxi visual com a recurs per
obtenir els resultats gràfics desitjats.
· Iniciar-se en la composició i l'experimentació de les diferents tipologies i mètodes de composició gràfica.
· Conèixer els principals sistemes i models que fonamenten els sistemes digitals de creació de gràfics.
· Fer ús de diferents processos i metodologies d'ideació i creació de gràfics i imatges digitals.
· Dominar els condicionants tècnics i produir projectes gràfics per a diferents entorns i aplicacions.

Competències

- Capacitat per a la creativitat i la innovació
- Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual
- Ús i aplicació de diferents llenguatges i tècniques propies dels diferents mitjans de comunicació
- Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius
- Capacitat d'editar i produir continguts multimèdia

Resultats d'aprenentatge

- Aplicar fonaments conceptuals i teòrics de la cultura, el llenguatge i la sintaxi visual com a recurs per al desenvolupament de projectes gràfics.
- Utilitzar la composició i l'experimentació amb les diferents tipografies i mètodes de composició gràfica.
- Identificar els principals sistemes i models que fonamenten els sistemes digitals de creació de gràfics.
- Reconèixer les característiques i recursos propis de la imatge digital.
- Elaborar programes d'identitat gràfica.
- Analitzar críticament productes d'imatge gràfica.
- Dominar tots els elements i tècniques que intervenen en una composició: tipografia, equilbri i de l'ús del color, entre d'altres.

Objectius específics del material 'Disseny Visual'

Objectius mòdul 1: Introducció al grafisme
- Introducció de l'alumne en el món de la creació visual.
- Identificar els elements bàsics de l'alfabet visual.
- Comprendre la composició del color .
- Treballar els processos de producció del color.

Objectius mòdul 2: Producció gràfica analògica i digital
- Comprendre les diferències bàsiques entre imatge analògica i digital.
- Identificar els trets bàsics de les imatges de mapa de bits.
- Identificar els trets bàsics de les imatges vectorials.
- Valorar les diferències entre els formats gràfics digitals.
- Possibilitar l'edició i optimització de gràfics en entorns digitals.

Objectius mòdul 3: Percepció de la imatge
- Oferir una introducció a la sintaxi de la imatge.
- Analitzar el nivell de forma i representació de la imatge.
- Analitzar el nivell d'estructura i equilibri de la imatge.
- Valorar i experimentar la importància del color en la sintaxi de la imatge.

Objectius mòdul 4: Composició i expressió gràfica
- Conèixer les estructures compositives de la imatge.
- Iniciar l'estudiant en la composició i experimentació de tipologies gràfiques.
- Capacitar l'expressió i la composició gràfica de qualitat.
- Experimentar la integració de text i imatge.

Objectius mòdul 5: Disseny i producció
- Experimentar tècniques i recursos creatius.
- Identificar els elements bàsics del procés de comunicació visual i digital.
- Analitzar i comprendre críticament usos i funcions del grafisme digital.
- Comprendre el procés d'un projecte de disseny.
- Capacitar l'elaboració de programes d'identitat gràfica.

Objectius específics del mòdul 'Disseny Audiovisual'

- Conéixer l'aplicació concreta del disseny gràfic en el context audiovisual.

Objectius específics del material 'Desarrollo de un proyecto de diseño'

- Conéixer el desenvolupament d'un projecte de disseny real des dels inicis fins la seva finalització.
- Aprofundir en els aspectes de metodologia projectual.
- Entendre la relació entre els condicionants i resultat d'un projecte de disseny.

Amunt

Disseny Visual

Mòdul 1: Introducció al grafisme
1. Disseny i creació gràfica.
2. L'alfabet visual.
3. Aspectes tècnics del Color.

Mòdul 2: Producció gràfica analògica i digital
1. Imatge digital vs Imatge analògica.
2. Els mapes de bits.
3. Les imatges vectorials.
4. Els formats de fitxers gràfics.
5. Producció de material gràfic.

Mòdul 3: Percepció de la imatge
1. Sintaxi de la imatge.
2. Forma i representació.
3. Estructura i equilibri.
4. El color.

Mòdul 4: Composició i expressió gràfica
1. Composició de la imatge, marc i estructures.
2. Expressió i qualitat gràfica.
3. Imatge i tipografia.

Mòdul 5: Disseny i producció
1. El procés comunicatiu.
2. Comunicació Visual.
3. Identitat gràfica.
4. Desenvolupament d'un projecte.

*Mòdul Disseny Audiovisual

1. Origen i definició
2. Disseny audiovisual i mitjans de comunicació
3. Àmbits d'actuació del disseny audiovisual

**Material Desarrollo de un proyecto de diseño

1. Introducción histórica de la empresa
2. La necesidad / Definir el encargo
3. Planificar
4. Analizar / Recopilación
5. Formalizar
6. Presentación al cliente
7. Realización de cambios
8. Producción / Materiales y características
9. Valoración de resultados / Satisfacción del cliente

 

Amunt

Blog Disseny visual i expressió gràfica Web

Amunt

En l'apartat 'Materials i fonts' de l'aula els estudiants tenen a la seva disposició la versió web dels materials didàctics complets de l'assignatura (disseny visual i disseny audiovisual) que també estan disponibles en pdf per la seva còmoda impressió. A continuació hi ha un enllaç web titulat: 'desenvolupament d'un projecte de disseny', que consisteix en material íntegrament videogràfic sobre un cas pràctic. Finalment, trobareu un conjunt de vídeos de suport als conceptes teòrics de l'assignatura, disponibles a l'espai de 'recursos audiovisuals'.

Addicionalment, en l'espai 'Fonts d'informació' hi ha diversos enllaços, el primer dels quals correspon al blog de l'assignatura  -on s'hi troben exemples de treballs de cursos anteriors-, així com d'altres recursos online relacionats amb el món del disseny gràfic en general.

Així mateix, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt