Disseny visual i expressió gràfica Codi:  16.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Disseny visual i expressió gràfica suposa una introducció general a l'ús de gràfics amb finalitats comunicatives i presenta, de forma equilibrada, aspectes tècnics, metodològics i conceptuals claus per al control i l'ús acurat de recursos gràfics i de disseny. L'objectiu central de l'assignatura és dotar l'estudiant de les eines conceptuals essencials del disseny (organització i jerarquia compositives, ús de fonts tipogràfiques, gestió del color, etc.) que garanteixin l'èxit comunicatiu d'un projecte de disseny.

Al tractar-se d'una assignatura de fonaments del disseny, també fa especial èmfasi en la metodologia projectual del disseny, així com en possibles aplicacions a l'àmbit específic de el disseny i gràfica audiovisual. Aquesta assignatura resulta, doncs, de gran interès per a tota aquella persona que s'enfronta en un moment o altre a la creació i disseny d'un determinat projecte gràfic.

Amunt

L'assignatura manté relació amb altres assignatures del Grau en Comunicació com Taller d'audiovisual experimental.

Amunt

Aquesta assignatura és bàsica per a qui vol introduir-se i desenvolupar la seva carrera en el món de la comunicació visual, i, especialment, multimèdia. Les sortides professionals que pot aportar són totes aquelles relacionades amb els àmbits de la comunicació i de la expressió visual.

Amunt

No cal tenir cap coneixement previ per a poder assolir els continguts proposats en l'assignatura.

Amunt

Encara que no és imprescindible, és altament recomanable conèixer l'ús de programes de creació gràfica o retoc d'imatges. Per a aquest propòsit els i les estudiants tindran accés des del primer dia, a l'aula, a dos programaris gratuits, Inkscape i The Gimp, per familiaritzar-s'hi, si ho desitgen.

Els consultors/es de l'assignatura recomanen, per a aquelles persones que no han tingut cap contacte previ amb programari de disseny, que triin un únic programari. 

Així doncs, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

 Objectius generals

 • Comprendre els fonaments conceptuals i teòrics de la cultura, el llenguatge i la sintaxi visual com a recurs per
  obtenir els resultats gràfics desitjats.
 • Iniciar-se en la composició i l'experimentació de les diferents tipologies i mètodes de composició gràfica.
 • Conèixer els principals sistemes i models que fonamenten els sistemes digitals de creació de gràfics.
 • Fer ús de diferents processos i metodologies d'ideació i creació de gràfics i imatges digitals.
 • Dominar els condicionants tècnics i produir projectes gràfics per a diferents entorns i aplicacions.

Competències bàsiques

 • Que els i les estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Competències transversals

 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
 • Capacitat d'editar continguts multimèdia.

Amunt

Disseny Visual

Mòdul 1: Fonaments del Disseny gràfic
1. Disseny i creació gràfica.
2. L'alfabet visual.
3. Aspectes tècnics del Color.

Mòdul 2: Producció gràfica analògica i digital
1. Imatge digital vs Imatge analògica.
2. Els mapes de bits.
3. Les imatges vectorials.
4. Els formats de fitxers gràfics.
5. Producció de material gràfic.

Mòdul 3: Percepció de la imatge
1. Sintaxi de la imatge.
2. Forma i representació.
3. Estructura i equilibri.
4. El color.

Mòdul 4: Composició i expressió gràfica
1. Composició de la imatge, marc i estructures.
2. Expressió i qualitat gràfica.
3. Imatge i tipografia.

Mòdul 5: Disseny i producció
1. El procés comunicatiu.
2. Comunicació Visual.
3. Identitat gràfica.
4. Desenvolupament d'un projecte.

*Mòdul Disseny Audiovisual

1. Origen i definició
2. Disseny audiovisual i mitjans de comunicació
3. Àmbits d'actuació del disseny audiovisual

**Material Desarrollo de un proyecto de diseño

1. Introducción histórica de la empresa
2. La necesidad / Definir el encargo
3. Planificar
4. Analizar / Recopilación
5. Formalizar
6. Presentación al cliente
7. Realización de cambios
8. Producción / Materiales y características
9. Valoración de resultados / Satisfacción del cliente

 

Amunt

Disseny audiovisual XML
Disseny audiovisual DAISY
Disseny audiovisual EPUB 2.0
Disseny audiovisual MOBIPOCKET
Disseny audiovisual KARAOKE
Disseny audiovisual XML
Disseny audiovisual HTML5
Disseny audiovisual PDF
Disseny audiovisual OAI-MPH
Narrativa digital interactiva XML
Narrativa digital interactiva DAISY
Narrativa digital interactiva EPUB 2.0
Narrativa digital interactiva MOBIPOCKET
Narrativa digital interactiva KARAOKE
Narrativa digital interactiva XML
Narrativa digital interactiva HTML5
Narrativa digital interactiva PDF
Narrativa digital interactiva OAI-MPH
Blog Disseny visual i expressió gràfica Web
Projecte II: disseny editorial Web
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia XML
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia DAISY
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia EPUB 2.0
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia MOBIPOCKET
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia KARAOKE
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia HTML5
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia PDF
Disseny visual XML
Disseny visual DAISY
Disseny visual EPUB 2.0
Disseny visual MOBIPOCKET
Disseny visual KARAOKE
Disseny visual HTML5
Disseny visual PDF
Tipografia i composició tipogràfica XML
Disseny i creativitat gràfica XML
Disseny i creativitat gràfica DAISY
Disseny i creativitat gràfica EPUB 2.0
Disseny i creativitat gràfica MOBIPOCKET
Disseny i creativitat gràfica HTML5
Disseny i creativitat gràfica PDF
Toolkit de gènere Web
El procés del disseny gràfic XML
Usabilitat XML

Amunt

En l'apartat 'Materials i fonts' de l'aula els estudiants tenen a la seva disposició la versió web dels materials didàctics complets de l'assignatura (disseny visual i disseny audiovisual) que també estan disponibles en pdf per la seva còmoda impressió. A continuació hi ha un enllaç web titulat: 'desenvolupament d'un projecte de disseny', que consisteix en material íntegrament videogràfic sobre un cas pràctic. Finalment, trobareu un conjunt de vídeos de suport als conceptes teòrics de l'assignatura, disponibles a l'espai de 'recursos audiovisuals'.

Addicionalment, en l'espai 'Fonts d'informació' hi ha diversos enllaços, el primer dels quals correspon al blog de l'assignatura  -on s'hi troben exemples de treballs de cursos anteriors-, així com d'altres recursos online relacionats amb el món del disseny gràfic en general.

Així mateix, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt