Expressió oral i escrita Codi:  16.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Expressió oral i escrita apropa els secrets de la retòrica clàssica i els adapta perquè siguin útils als comunicadors del segle XXI. Els estudiants hi coneixeran els conceptes teòrics que ajuden a millorar l'escriptura i la comunicació pública oral, i tindran l'oportunitat de posar-los en pràctica en activitats inspirades en la comunicació professional.

Amunt

Qualsevol forma professional de comunicació oral i escrita.

Amunt

Aquesta assignatura està pensada per a persones que vulguin ser comunicadors professionals en català. Per tant, es pressuposa un bon nivell de correcció en l'ús oral i escrit de la llengua en el registre formal de la varietat geogràfica pròpia de l'alumne.

Amunt

En aquesta assignatura, la llengua catalana no és només llengua vehicular sinó que també en constitueix l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables, doncs, s'hauran de realitzar en català. Totes les activitats són obligatòries per a poder fer la Prova de síntesi. Les activitats amb contingut oral (PAC3 i PAC6) són obligatòries també per als alumnes que es presentin a l'Examen final.

Amunt

Competències 

Capacitat de comunicació interpersonal.
Capacitat de comunicar-se de manera oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
Capacitat de traduir el missatge que cal comunicar en un missatge persuasiu.
Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans, suports i públics objectius.

Amunt

I. RETÒRICA CLÀSSICA

1. La retòrica dels sofistes (Protàgores, Gòrgies, Isòcrates i Antifont)

2. Plató contra els sofistes

3. La retòrica aristotélica

 

II. LA RETÒRICA COM A PROCÉS

1. El procés IDEF

2. Les fases de la retòrica

3. Invenció

4. Disposició

5. Elocució

 

III. ORATÒRIA

1. Memòria

2. Pronunciació

3. Principis de comunicació no verbal

Amunt

Amunt

Juste, J. Com s'escriu un text persuasiu; EDITORIAL UOC, Barcelona 

Pastor,  L. Escriptura sexi; EDITORIAL UOC, Barcelona
Pastor, L. Retòrica Exprés; EDITORIAL UOC, Barcelona

Patterson, M.L. Més que paraules; EDITORIAL UOC, Barcelona

Pérez Colomé, J. Com escriure clar; EDITORIAL UOC, Barcelona

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt