Introducció a la publicitat Codi:  16.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

L'assignatura Introducció a la Publicitat es configura com una matèria obligatòria en el marc del pla d'estudis del Grau en Comunicació. El seu objectiu és facilitar als estudiants una aproximació general al procés de comunicació publicitària. 

Per fer-ho, el contingut de l'assignatura integra, per una banda, l'estudi dels conceptes bàsics de la comunicació publicitària, de les seves tipologies i esbossa, també, les  fases que conformen una campanya publicitària, entre d'altres aspectes. Per l'altra, l'assignatura es deté en l'anàlisi històric de l'activitat publicitària, en un recorregut que s'inicia en l'anomenada prehistòria de la publicitat i que culmina amb l'anàlisi de les noves tendències en aquest àmbit.

En conjunt, l'assignatura d'Introducció a la Publicitat presenta la comunicació publicitària com un procés actiu, dinàmic i en constant evolució que, partint de les antigues civilitzacions, ha adaptat les seves estratègies a les noves tendències de consum i als nous formats que sorgeixen de l'anomenada societat de la informació.

Quins són els principals actors del procés publicitari? Què és un brífing? Quines són les etapes de la campanya publicitària? Quins efectes es deriven de la publicitat? Quan i on han anat sorgint els diferents formats publicitaris? La resposta a aquestes i d'altres qüestions les trobareu en aquesta assignatura introductòria a l'estudi de l'activitat publicitària.
  

Amunt

 

Introducció i estructuració dels conceptes bàsics de la comunicació publicitària.

L'assignatura Introducció a la Publicitat, s'integra en el Pla d'Estudis del Grau en Comunicació com una assignatura obligatòria amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

L'assignatura ofereix una primera aproximació als conceptes més bàsics i teòrics de la comunicació publicitària. Conceptes que busquen integrar diferents aspectes de la comunicació i que serveixen per que l'assignatura sigui un punt de partida pel desenvolupament formatiu d'aquesta disciplina.  

Els conceptes introduïts en l'assignatura s'aprofundeixen i es treballen més endavant en altres assignatures obligatòries com la de Sistemes i processos de la publicitat, així com en totes aquelles assignatures de les mencions vinculades a l'àmbit de la publicitat: Creativitat publicitària I, Creativitat publicitària II, Fonaments de la planificació de mitjans i Planificació de mitjans. 

 

Amunt

 

L'assignatura forma i informa sobre el procés de comunicació publicitari, així com de les seves àrees i/o departaments implicats.

Els conceptes que s'aprenen i es treballen a la Introducció a la Publicitat, a més d'oferir un ampli "background" teòric, que ajuda a identificar, executar, interpretar i valorar amb èxit qualsevol tasca relacionada amb la comunicació, també us introdueix en les diferents àrees associades al procés de la comunicació publicitària i als departaments i figures implicades.

Aquesta primera presa de contacte us possibilitarà poder començar a decidir, en cas de no tenir-ho clar encara, en quina part del procés publicitari voldreu especialitzar-vos: comptes, creativitat, planificació i mitjans publicitàris, etc.  

 

Amunt

 

La curiositat i el sentit crític per les comunicacions publicitàries del nostre entorn són un bon punt de partida.

No es requereix cap coneixement previ per a la realització d'aquesta assignatura, ja que aquesta neix amb l'intenció d'introduir i estructurar molts dels conceptes que posteriorment es treballaran amb més profunditat.

Una breu consideració: la curiositat del perquè de moltes comunicacions publicitàries que ens envolten i l'observació i reflexió de les mateixes són aspectes que predisposen a gaudir i enriquir els coneixements que s'adquireixen en l'assignatura.

 

Amunt

Els objectius generals que l'estudiant haurà d'assolir mitjançant l'estudi de l'assignatura són els següents:

 • Adquirir uns fonaments sòlids pel que fa als conceptes i les dinàmiques bàsiques de qualsevol procés de comunicació publicitària. 
 • Desenvolupar les competències necessàries per a interpretar el procés de comunicació publicitària i copsar la importància de la publicitat en els diferents períodes de la seva història.
 • Conèixer els nous punts de vista al voltant de la comunicació publicitària per tal de poder diferenciar la publicitat convencional d'aquella no convencional a partir de les característiques de cadascuna d'elles.
 • Conèixer els orígens i l'evolució històrica de la publicitat moderna i comprendre la seva incidència en la pràctica actual. Pel que fa a les competències transversals que l'estudiant haurà d'adquirir en aquesta assignatura destaquen:

 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment.
 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis de valor.
 • Capacitat de pensar estratègicament.


I, pel que fa a les competències específiques, destaquen:

 • Capacitat per conèixer i comprendre els conceptes bàsics de l'activitat publicitària.
 • Capacitat per identificar i comprendre el procés d'elaboració d'una campanya publicitària.
 • Capacitat per a reconèixer i valorar la rellevància de la història de la publicitat i la seva transcendència pràctica.

 

Fruit dels objectius i les competències que es treballaran en l'assignatura, a continuació detallem els resultats d'aprenentatge que s'esperen:

 • Comprendre els conceptes bàsics de l'activitat publicitària i saber identificar-los en anuncios i/o campanyes publicitaries.
 • Reconèixer, mitjançant la consulta de diferents fonts d'informació, el procés estratègic que hi ha al darrere d'una campanya publicitària.
 • Conèixer i diferenciar els mitjans publicitaris, la publicitat convencional de la no convencional, a partir de les característiques pròpies de cadascuna d'elles.
 • Conèixer i comprendre, des d'un punt de vista crític, la rellevància de les fites principals de la història de la publicitat moderna. 

Amunt

 

El contingut de l'assignatura s'estructura en base a tres grans blocs temàtics:

Conceptes bàsics de la comunicació publicitària
1. Publicitat, màrqueting i comunicació
2. Principals subjectes del procés de comunicació publicitària
3. Tipologies publicitàries
4. Legislació i ètica publicitària
5. Efectes de la publicitat

La campanya de publicitat
1. El procés de la campanya publicitària
2. La publicitat a Internet
3. Alguns exemples de campanyes exitoses
4. Tendències de la comunicació publicitària

Història de la publicitat
1. Prehistòria de la publicitat.
2. Orígens de la publicitat.
3. Consolidació de l'activitat publicitària.
4. Fonaments de la publicitat moderna.
5. Publicitat durant les guerres mundials i publicitat d'entreguerres.
6. Irrupció de la televisió.
7. Dècades dels cinquanta i dels seixanta.
8. Dècades dels setanta i dels vuitanta.
9. Dècada dels noranta.
10. Nou mil·leni.
11. Cas espanyol.

Evolució i tendències en publicitat: una aproximació visual (annex)
1. Publicitat prehistòrica.
2. Publicitat convencional.
3. Publicitat no convencional o bellow the line.

Amunt

Amunt

 

Material bàsic:

Els 4 mòduls que conformen el material didàctic de l'assignatura en format web, paper i pdf.

Eines de suport a l'aprenentatge:

Per tal de facilitar la comprensió i l'assimilació dels continguts teòrics, al final de cada un dels quatre mòduls es faciliten activitats d'aprenentatge. És recomanable desenvolupar-les i comentar-les amb el consultor.

A més, per tal d'obtenir un 'feedback' de l'aprenentatge i adquisició dels coneixements, al final del mòduls 1 i 2 hi ha qüestionaris d'autoavaluació amb les seves corresponents respostes.

A cadascun dels mòduls es facilita, a més de la bibliografia bàsica, un llistat de referències complementàries. Aquesta bibliografia està formada per texts que aprofundeixen en algun dels apartats del temari. És una eina a través de la qual es pot obtenir informació més específica.

Finalment, cal destacar que a l'aula virtual s'hi poden trobar eines com el fòrum, tauler i el debat, facilitant així la interacció entre els estudiants i el consultor. Això no tan sols serà útil en el procés d'aprenentatge sinó que també permetrà reflexionar i intercanviar opinions sobre campanyes publicitàries actuals, noves tendències publicitàries i altres informacions vinculades amb l'activitat publicitària que puguin ser d'interès per a complementar els continguts de l'assignatura.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt