Sistemes i processos de la publicitat Codi:  16.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Sistemes i Processos de la Publicitat és una aproximació a la indústria de la publicitat, una indústria moderna que, tot i ser sovint titllada com a banal, incòmoda i superficial, mou milers de milions d'euros arreu del món.

Amb el material didàctic que han preparat Mariano Castellblanque i Carolina Serra, adquirireu una visió global de com funciona la indústria de la publicitat i, sobretot, de quins són els processos, sistemes i subjectes que hi intervenen: anunciant, agència de publicitat, centrals de mitjans, mitjans publicitaris convencionals i no convencionals, consumidor, investigació, etc.

També, coneixereu els diferents perfils professionals d'aquesta indústria perquè tingueu prou informació per entreveure la direcció que us agradaria que prengués la vostra carrera professional, ja que aquesta requereix formació i talents diferents per a perfils amb habilitats ben diferenciades.

A grans trets, el que pretén aquesta assignatura és que us apropeu a un sector que viu en un canvi constant. I per entendre-ho és important que conegueu els seus inicis i la seva evolució fins arribar a la seva conjuntura actual.

Amunt

L'assignatura Sistemes i processos de la publicitat té un pes de 6 crèdits i s'emmarca en el conjunt d'assignatures que permeten capacitar l'alumne per a l'exercici professional en el sector publicitari, ja sigui en agències de publicitat o en els departaments de Comunicació de les empreses anunciants.

Amunt

Precisament aquesta assignatura pretén que els alumnes coneguin els perfils professionals més importants, la seva formació, les seves funcions, els seus talents i les seves habilitats.

I ho farem així perquè, per la nostra experiència docent, sabem que molts estudiants universitaris de publicitat arriben al final de la carrera sense saber què volen ser i per a què tenen més capacitats.

Alguns dels perfils professionals que apuntem són:

-Membre del departament de Comptes d'una agència de publicitat (assistant de comptes, executiu de comptes, director de comptes, supervisor de comptes, etc.). Per a aquest perfil és convenient cursar també assignatures específiques com les de la Menció en Gestió publicitària del Grau en Comunicació.

-Membre del departament de Planificació estratègica d'una agència de publicitat (planners, etc.)

-Membre del departament Creatiu d'una agència de publicitat (redactor creatiu o copy, director creatiu, dissenyador gràfic, director d'art, etc.). Per a aquest perfil és convenient també cursar assignatures específiques sobre Creativitat, així com les optatives del Grau en Comunicació de la Menció en Creativitat publicitària.

-Membre del departament de Planificació de mitjans d'una agència de publicitat. Per a aquest perfil és convenient cursar també assignatures específiques com les de la Menció en Gestió publicitària del Grau en Comunicació.

-Direcció d'Investigació

-Membre del departament de Màrqueting (cap de producte, cap de categoria, cap d'àrea, director de Màrqueting, etc.). Per a aquest perfil professional, però, és convenient tenir coneixements específics sobre Màrqueting.

-Membre del departament de Comunicació d'una organització, ja sigui una empresa o una institució (cap de premsa, responsable de relacions institucionals, web manager, community manager, director de Comunicació, etc.) Per a aquest perfil professional és convenient cursar també assignatures de Relacions Públiques, com ara les del Grau en Comunicació: Introducció a les relacions públiques, Sistemes i processos de les relacions públiques, i Tècniques de relacions públiques, així com les assignatures optatives de la Menció en Comunicació corporativa i relacions públiques.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura, tot i que no és imprescindible, és recomanable haver cursat l'assignatura Introducció a la Publicitat.

Amunt

Objectius generals

Els objectius que els estudiants podreu assolir per mitjà de l'assignatura Sistemes i processos de la publicitat són els següents:

 • Conèixer el sector de la indústria de la publicitat i les noves característiques pròpies com a element clau de la comunicació empresarial i institucional en una economia de lliure mercat.
 • Consolidar l'interès i potenciar l'entusiasme per la disciplina de la publicitat.
 • Identificar les capacitats i habilitats dels perfils professionals per a descobrir amb quin o quins us identifiqueu més i poder orientar així la vostra carrera professional.

Objectius específics per mòdul

Mòdul 1: Subjectes de l'activitat publicitària
Els objectius que heu d'assolir els estudiants amb aquest mòdul didàctic són els següents:

 • Analitzar els subjectes que intervenen en l'activitat publicitària i les seves interrelacions: anunciant, agències de publicitat, centrals de mitjans, mitjans de comunicació convencional i no convencional, consumidor, investigació, les altres empreses de sector i institucions.
 • Constatar que la indústria publicitària requereix professionals cada vegada més qualificats, amb una formació i una especialització àmplies que els permetin ser competitius.

Mòdul 2: Perfils professionals en publicitat i àmbits afins.
Els objectius que els alumnes heu d'aconseguir amb aquest mòdul són els següents:

 • Conèixer els perfils professionals més importants de què es nodreix l'activitat publicitària i les funcions que desenvolupen en el sector.
 • Adquirir una síntesi dels coneixements bàsics, teòrics i tècnics que ha de tenir el professional de la publicitat segons el perfil professional a què aspira.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Diferenciar la publicitat convencional de la no convencional a partir de les característiques de cadascuna d'elles.
 • Descriure i analitzar la organització i funcionament del sector de la publicitat.
 • Recopilar informació actualitzada sobre el sector de la publicitat.

 COMPETÈNCIES

Competències generals

CG2 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment

CG6 - Capacitat de pensar estratègicament

 

Competències transversals

CT1 - Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CT3 - Capacitat emprenedora

 

Competències específiques

CE1 - Recerca, gestió i ús de la informació

CE2 - Coneixement del mercat i de l'entorn professional

CE3 - Coneixement del mon empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions)

CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació

CE11 - Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte

CE12 - Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d' informació

CE17 - Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic

Amunt

Mòdul 1: Subjectes de l'activitat publicitària

 • Anunciant
 • Agència de publicitat
 • Centrals / agències de mitjans
 • Els mitjans publicitaris convencionals
 • Els mitjans publicitaris no convencionals
 • Consumidor
 • Investigadors

 Mòdul 2: Perfils professionals en publicitat i àmbits afins

 • Departament de Màrqueting
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Comptes
 • Departament de Planificació estratègica
 • Departament Creatiu
 • Direcció de Planificació de mitjans
 • Nous perfils professionals

 

Amunt

Amunt

A la introducció de l'assignatura trobareu la bibliografia bàsica de lectura molt recomanable al llarg del semestre.

En cada mòdul trobareu bibliografia complementària sobre els diversos temes que es tracten i al final d'aquests en trobareu un recull dels més significatius.

Al material didàctic s'inclouen propostes de reflexió i activitats opcionals que permeten que l'estudiant s'interrogui sobre qüestions de fons del continguts. Així també, els enllaços a exemples concrets que hi ha al material han d'ajudar a l'estudiant no només a assolir la matèria sinó a pensar de manera crítica sobre els diferents aspectes que s'hi desenvolupen.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt