Sistemes i processos de les relacions públiques Codi:  16.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

A part d'una sòlida formació, no hi ha res que us pugui facilitar tant l'accés a un determinat sector professional com el fet de conèixer-lo a fons. I a això justament dedicarem Sistemes i processos de les relacions públiques: a conèixer en profunditat la indústria de les relacions públiques. La veritat és que la major part de la gent desconeix aquest sector d'activitat. Una persona que estudiï un Grau de Comunicació, tanmateix, no es pot permetre aquest desconeixement.

 

Amunt

Aquesta assignatura constitueix, juntament amb Introducció a les relacions públiques, el nucli central dels continguts relatius a les relacions públiques del Grau de Comunicació de la UOC. Com a assignatura que ofereix una radiografia de la indústria espanyola de les relacions públiques, té alhora la seva pertinent contrapart en l'assignatura Sistemes i processos de la publicitat, que ho fa amb el sector de la publicitat.

Amunt

Els coneixements i competències que adquirireu cursant aquesta assignatura us proporcionaran una base imprescindible per a l'exercici professional de les relacions públiques: tant al més alt nivell com en els llocs de perfil més tècnic, tant en els departaments interns de comunicació com en les empreses consultores externes (agències de relacions públiques), tant per a empreses com per a institucions.

Amunt

L'alumnat que ha de cursar complements de formació obtindrà molt més profit de l'assignatura després de superar-los.

Amunt

Les competències bàsiques i generals que es desenvolupen en aquesta assignatura són: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants desenvolupin aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d'anàlisi crític i interpretació de l'entorn.
 • Capacitat de pensar estratègicament.

Així mateix, es treballen les següents competències específiques:

 • Coneixement del mercat i de l'entorn professional.
 • Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.
 • Capacitat d'interpretar plans de comunicació i de màrqueting.

  Els principals objectius que l'alumnat ha d'assolir per superar aquesta assignatura són:  

 1. Conèixer l'organització i funcionament del sector de les relacions públiques a Espanya. 
 1. Familiaritzar-se amb les activitats que duen a terme els professionals i les professionals de les relacions públiques. 
 1. Ser capaç de donar resposta personalitzada a les necessitats comunicatives d'empreses i institucions. 
 1. Ser capaç d'obtenir informació actualitzada sobre el sector de les relacions públiques. 

Concretament, els objectius primordials que ha d'assolir l'alumnat després de treballar el primer mòdul són els següents:   

 1. Conèixer les principals fonts d'informació sobre el sector de les relacions públiques a Espanya. 
 1. Ser capaç de valorar l'abast i la fiabilitat de les diferents fonts disponibles sobre el sector. 
 1. Ser capaç d'actualitzar, contrastar i verificar autònomament les informacions sobre el sector de les relacions públiques que aporten els mòduls "Sistema de les relacions públiques" i "Processos de les relacions públiques".

Els principals objectius que ha d'assolir l'estudiant treballant el segon mòdul de l'assignatura són els següents:  

 1. Conèixer les opcions que tenen les empreses i institucions per organitzar el disseny i el desenvolupament dels seus programes de relacions públiques. 
 1. Ser capaç de seleccionar, per a una entitat donada, la forma més idònia d'estructurar i articular la seva política de comunicació i relacions públiques. 
 1. Aproximar-se al treball desenvolupat pels departaments interns i les empreses consultores considerats referents al sector. 
 1. Ser capaç d'identificar les necessitats d'una organització en matèria de comunicació i de reputació. 

I els principals objectius que l'estudiant ha d'assolir amb l'estudi i treball del tercer mòdul són els següents:  

 1. Adquirir consciència clara de la naturalesa i de la finalitat genèrica que tenen les relacions públiques. 
 1. Ser capaç d'identificar les àrees d'actuació genuïnament vinculades a l'exercici professional de les relacions públiques i diferenciar-les d'altres de més o menys afins. 
 1. Disposar del mapa de les qualitats i competències requerides per a l'exercici professional de les relacions públiques. 
 1. Ser capaç de fer una proposta per a un programa de relacions públiques i de defensar-la davant d'un potencial client (intern o extern). 
 1. Ser capaç de fidelitzar el client en un mercat tan competitiu com el de les relacions públiques.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Descriure i analitzar la organització i el funcionament del sector de les relacions públiques.
 • Reconèixer les activitats que duen a terme els i les professionals de les relacions públiques.
 • Recopilar informació actualitzada sobre el sector de les relacions públiques.

 

Amunt

Mòdul didàctic 1 Fonts per a conèixer el sector de les relacions públiques 1. Estudis sobre el sector 2. Publicacions 3. Associacions   Mòdul didàctic 2 Sistema de les relacions públiques 1. Subjectes promotors 2. Subjectes executors   Mòdul didàctic 3 Processos de les relacions públiques 1. Àrees d'actuació de les relacions públiques: una al·legoria forestal 2. Formació 3. 'New business pitch' 4. Exercici professional 5. Fidelització del client 6. Tendències de futur   MATERIAL COMPLEMENTARI Mòdul didàctic 1. Guies pràctiques  1. Com elaborar un brífing? 2. Com elaborar unes credencials? 3. Com es pot fer una presentació davant del client? 4. Com elaborar una proposta de comunicació i RP? 5. El gestor de comunitats en línia com a nou perfil professional   Mòdul didàctic 2. Entrevistes a professionals del sector

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Sistemes i processos de la les relacions públiques XML
Sistemes i processos de la les relacions públiques DAISY
Sistemes i processos de la les relacions públiques EPUB 2.0
Sistemes i processos de la les relacions públiques MOBIPOCKET
Sistemes i processos de la les relacions públiques KARAOKE
Sistemes i processos de la les relacions públiques HTML5
Sistemes i processos de la les relacions públiques PDF

Amunt

El material de l'assignatura es composa de tres mòduls didàctics, completats amb dos mòduls addicionals de material complementari.

Mòdul didàctic 1. Fonts per a conèixer el sector de les relacions públiques

Autor: Ferran Lalueza

Aquest mòdul té com a objectiu que conegueu les principals fonts d'informació sobre el sector de les relacions públiques.

Mòdul didàctic 2. Sistemes de les relacions públiques

Autor: Ferran Lalueza

Aquest mòdul té com a objectiu que conegueu qui són els subjectes promotors, els subjectes executors i els públics en relacions públiques.

Mòdul didàctic 3. Processos de les relacions públiques

Autor: Ferran Lalueza

Aquest modul té com a objectiu que conegueu les àrees d'actuació de les relacions públiques, les qualitats i competències que han de tenir els professionals de les relacions públiques, com elaborar propostes de comunicació i relacions públiques i com captar i fidelitzar els clients.

MATERIAL COMPLEMENTARI

Autors: Ezequiel Avilés, Marc de Semir, Elisenda Estanyol, Elvira Garcia i Gloria Jiménez.

Mòdul didàctic 1. Guies pràctiques.

Material elaborat pels consultors i les consultores de l'assignatura per ajudar-vos a l'elaboració de les PAC de l'assignatura i aproximar-vos a la pràctica professional de les relacions públiques. En concret, trobareu indicacions sobre com elaborar un brífing, les credencials d'una agència, presentacions davant de clients, una proposta de relacions públiques i, finalment, un apartat sobre la nova figura del community manager com a nou perfil professional del sector.

Mòdul didàctic 2. Entrevistes a professionals del sector.

Registra entrevistes a diferents perfils professionals del sector de la comunicació i les relacions públiques (DirCom d'entitat sense ànim de lucre, DirCom d'empresa, directiu d'agència de comunicació...) perquè els i les estudiants puguin aprendre de l'experiència i trajectòria de professionals reals.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt