Tècniques de relacions públiques Codi:  16.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Tècniques de relacions públiques vol ser la caixa d'eines del professional de la comunicació, particularment -però no únicament- del professional de la comunicació corporativa. Hi trobareu, per tant, un inventari (i el manual d'ús corresponent) dels recursos que tenim a l'abast per a comunicar-nos amb els altres: d'un llibre a un podcast, passant per un discurs, una conferència de premsa o una piulada (tweet).

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria per a tot l'alumnat del grau de Comunicació a la UOC ja que aporta competències clau per al desenvolupament d'una activitat professional com a comunicador/a, sigui quin sigui el suport emprat i la finalitat perseguida.

Amunt

Es projecta en tots els camps de l'activitat comunicativa però, especialment, en els més vinculats a l'àmbit de les relacions públiques i la comunicació corporativa.

Amunt

Es recomana fermament haver superat l'assignatura Introducció a les relacions públiques abans de cursar aquesta.

Amunt

Es recomana fermament haver superat aquesta assignatura abans de matricular les assignatures optatives de la menció dedicada a la Comunicació Corporativai Relacions Públiques: Comunicació de crisi, Comunicació del patrimoni cultural, Comunicació política i institucional, Lobbisme i grups d'influència, Organització d'esdeveniments i protocol i Redacció periodística.

Amunt

 

Els principals resultats d'aprenentatge que es deriven d'aquesta assignatura són els següents:

 • Aplicar els procediments i habilitats per elaborar i executar un projecte de relacions públiques.
 • Emprar estratègicament les tècniques de relacions públiques per planificar i implementar projectes comunicatius en general i l'organització d'esdeveniments en particular.
 • Descriure i analitzar la profunda transformació funcional i conceptual que Internet, en general, i els mitjans socials, en particular, han provocat en l'ecosistema de les relacions públiques.
 • Conèixer les tècniques i rutines del periodisme i capacitar-se així per treballar en sintonia amb els seus requeriments.

 

Pel que fa a les competències que s'hi vinculen, podem destacar-ne les següents:

 • Capacitat de pensar estratègicament.
 • Capacitat de comunicació interpersonal.
 • Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat per a traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectiu.
 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.
 • Capacitat d'interpretar plans de màrqueting i de comunicació.

Amunt

Mòdul 1. Tècniques dirigides a públics específics

1. Tècniques per a públics interns

1.1. El procediment d'acollida

1.2. El butlletí intern

1.3. El tauler d'anuncis

1.4. La comunicació telefònica

1.5. Els missatges del president

1.6. Reunions i seminaris

1.7. El projecte d'empresa

1.8. La bústia de suggeriments

1.9. Interfuncionalitat amb la gestió de recursos humans

2. Tècniques per a públics externs (I): públics objectiu externs

2.1. Els inversors

2.2. Els clients

2.3. Els proveïdors

3. Tècniques per a públics externs (II): mitjans de comunicació social

3.1. Orígens i pautes d'actuació

3.2. Les relacions amb els mitjans en situacions i àmbits específics

3.3. Les tècniques de les relacions amb els mitjans de comunicació social

3.4. L'avaluació de les relacions amb la premsa

4. La coorientació

 

Mòdul 2. Tècniques transversals

1. L'al·locució: del que és escrit al que és parlat

1.1. Oportunitat

1.2. Preparació d'un dossier informatiu

1.3. Definició de l'objectiu

1.4. Argumentació

1.5. Redacció

1.6. Mètodes de redacció

1.7. Qualitats i reptes professionals

1.8. Regles formals

1.9. Els materials de suport

1.10. Retransmissió per videoconferència

1.11. L'expressió oral

2. Documents de l'organització

2.1. El fullet

2.2. La revista d'empresa

2.3. El llibre

3. La identificació visual de les organitzacions

3.1. Tècniques de transmissió de la identitat visual

3.2. El marc de l'organització com a tècnica de relacions públiques

3.3. L'acollida dels públics externs

4. La comunicació audiovisual corporativa

5. L'organització d'esdeveniments especials

 

Mòdul 3: Relacions públiques a Internet

1. Nou escenari (i nou guió)

1.1. Socialització dels mitjans de comunicació

1.2. Democratització del sistema de les relacions públiques

1.3. Protagonisme de la identitat en línia en el constructe de la reputació

1.4. Convergència de les disciplines de la comunicació persuasiva

2. Tècniques en línia

2.1. Sala de premsa en línia

2.2. Web corporatiu

2.3. Tècniques amb mitjans socials

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt