Realització audiovisual Codi:  16.585    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La tasca del realitzador ha merescut un lloc de privilegi en el sector audiovisual i tradicionalment se l'ha identificat sovint amb l'autor de l'obra, més enllà d'una simple qüestió d'ofici. Certament aquesta consideració del realitzador varia depenent del mitjà al qual ens estiguem referint i a les característiques del producte. Així, aquesta consideració queda en un segon pla en el món de la televisió, especialment per la bifurcació entre direcció i realització que existeix en el mitjà televisiu, on la responsabilitat dels continguts del programa recauen únicament sobre el director. Però, en qualsevol cas, ningú dubta sobre la importància crítica de la funció del realitzador cara a l'èxit de la producció.

 Des d'una perspectiva pràctica i operativa, en aquesta assignatura s'efectua una descripció d'aquells elements que formen part de la paleta expressiva d'un realitzador a l'hora de comunicar als espectadors unes idees amb imatges i sons, així com les principals rutines de treball que conformen la realització en funció de les característiques del producte, tant en cinema com en televisió. En aquest sentit, recomanem el visionat de l'entrevista exclusiva que vam fer al conegut realitzador televisiu Ferran Armengol (OT, Tu cara me suena, etc.) i que trobareu com a recurs de l'assignatura per a fer-vos una idea de l'ofici del realitzador.

Amunt

L'assignatura es optativa en el Pla d'Estudis de Grau i manté una estreta relació amb altres assignatures obligatòries com ara Producció audiovisual, Narrativa audiovisual, Guió audiovisual, Tecnologia dels Mitjans audiovisuals, Psicología de la Comunicació, Disseny Visual i Estructura de la comunicació, així com amb d'altres assignatures optatives com Teoria i pràctica del muntatge audiovisual i Disseny i creació sonora

Amunt

L'assignatura Realització audiovisual té una clara dimensió professional, ja que sistematitza en la pràctica tota una sèrie d'aspectes de llenguatge, d'organització, de tecnologia, de narrativa, de guió, etc., al voltant d'una tasca essencial en qualsevol projecte audiovisual. Malgrat això, tenint present que la tasca de la realització es determinant en l'aspecte final d'una producció, els seus continguts són de gran interès per altres perfils professionals del camp audiovisual, com la gestió i la direcció de la producció o el guió.

Amunt

És molt important que l'estudiant hagi cursat prèviament les assignatures obligatòries Cultura de la imatge (anteriorment Expressió audiovisual), Projectes audiovisuals (anteriorment Producció audiovisual), Storytelling: recursos narratius (anteriorment Narrativa audiovisual) o Guió audiovisual. És interessant també que l'estudiant hagi cursat o cursi simultàniament Disseny visual.

Amunt

Es recomana que l'estudiant hagi cursat prèviament o be simultàniament les assignatures "Guió audiovisual", "Producció audiovisual", "Tecnologia dels mitjans audiovisuals" i "Estructura de la comunicació", que l'ajudaran a disposar d'un context més ampli de la feina del realitzador.

Amunt

L'assignatura Realització audiovisual forma part de la matèria 5.2, "Expressió audiovisual",  dins la memòria del Grau en Comunicació.

Les competències que l'estudiant treballarà a aquesta assignatura són les següents:

 

 • Capacitat de creativitat i innovació
  Capacitat de comunicació interpersonal
 • Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació
  Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius

 

Els objectius generals que l'estudiant ha d'haver assolit un cop cursada l'assignatura són els següents:

 

 • Definir la tasca de la realització en el context d'un projecte àudiovisual en les diferents fases de la producció.
 • Valorar el paper del realitzador en el procés de desenvolupament d'una idea fins a la seva concreció àudiovisual.
 • Identificar les principals semblances i diferències de la feina del realitzador en funció del mitjà i les característiques del producte.
 • Aplicar a la feina del realitzador els principals conceptes de llenguatge i narrativa audiovisual, especialment en lo referent a les dinàmiques o codis pre-establerts en que es mou l'espectador. 
 • Planificar adequadament la utilització dels mitjans tècnics i creatius a un programa amb multicameres, enregistrat o en directe.
 • Aplicar, des de la perspectiva de la realització, tots els recursos necessaris, tècnics i expressius, del muntatge de so i d'imatge, al desenvolupar el procés de la postproducció audiovisual.

Finalment, els resultats d'aprenentatge que s'hauran obtingut al llarg de l'assignatura han de permetre a l'estudiant:

 

 • Establir relacions entre imatge i so, així com delimitar les característiques del fenomen audiovisual.
 • Analitzar els elements fenomenològics que integren el fet cinematogràfic, així com la seva integració en la praxi audiovisual.
 • Definir les tasques de la realització en el context d'un projecte audiovisual durant les diferents fases de la seva producció.
 • Identificar les variables principals de les tasques del realitzador en relació al medi i les característiques del producte audiovisual.
 • Planificar adequadament la utilització dels mitjans tècnics i creatius en un programa de producció multicàmera, gravat o en directe.
 • Aplicar, des de la perspectiva de la realització, tots els recursos necessaris, tècnics i expressius, del muntatge d'imatge i so, durant el procés de la postproducció audiovisual.

Amunt

1) TEMES BÀSICS A LA REALITZACIÓ AUDIOVISUAL: S'efectua un treball preparatori sobre tots aquells temes claus de narrativa i llenguatge, que serveixen de base al treball del realitzador.

2) MITJANS AMB QUE COMPTA EL DIRECTOR/REALITZADOR: Des de l'òptica del realitzador es descriuen alguns dels principals aspectes de llenguatge i narrativa àudiovisual, com són les unitats narratives bàsiques (pla, presa, seqüència),  l'espai narratiu, l'evolució del guió literari al guió tècnic i les eines d'escenografia, el so, els moviments de càmara, la continuïtat i els diferents plantejaments de realització segons el tipus de producte.

3) RODATGE AMB UNA SOLA CAMERA: S'apliquen els principis del llenguatge audiovisual a la pràctica del rodatge amb monocamera.

4)  ENREGISTRAR AMB MULTICAMERA/ DIRECTE: Es tracten en aquest mòdul l'enregistrament amb varies cameres, la Continuitat d'imatge, tant  en el producte enregistrat com en l'emès en Directe, el treball del realitzador i el seu equip a Control, les Unitats Mòbils i l'emissió en Directe..

4) POSTPRODUCCIÓ: Es realitza una introducció al muntatge de so i d'imatge, el seu valor com a recurs expressiu i les diferents formes de portar la continuïtat que aixó comporta. 

Amunt

Parlem de realització audiovisual amb en Ferran Armengol Audiovisual

Amunt

Per al seguiment i aprofitament de l'assignatura els estudiants hauran de disposar del següent equipament:

Accés a Internet que permeti visionar imatges. 

Scanner, per la transmissió d'imatges i gràfics, storyboards, etc.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt