Treball final de Grau Codi:  16.597    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Grau de Comunicació inclou en el seu pla d'estudis el Treball Final de Grau (TFG). Aquesta assignatura, de caràcter obligatori, té una càrrega docent de 6 ECTS i està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del Grau. 

En el marc d'aquesta assignatura l'estudiant haurà de proposar, elaborar i presentar un treball de recerca o professionalitzador en l'àmbit de la comunicació d'una extensió aproximada de 50 pàgines. Aquest treball podrà tenir diferents tipologies formals: estat de la qüestió sobre un tema concret, projecte de recerca empírica o fonamentació d'un projecte profesional. 

Independentment de la seva tipologia, es considera com a requisit que el Treball Final de Grau de Comunicació tingui un enfocament analític conceptual i que estigui fonamentat en evidències teòriques de caràcter acadèmic.

Si superes amb èxit aquesta assignatura, hauràs après a:

  • Aplicar de manera eficaç i amb perspectiva crítica els coneixements adquirits durant el grau.
  • Analitzar i intervenir en els àmbits professionals de la comunicació.
  • Detectar necessitats de gestió i ús de la informació i prendre decisions per resoldre-les.
  • Demostrar domini de la producció de coneixement i la recerca actual en comunicació.
  • Proposar, gestionar, redactar i presentar un projecte propi en comunicació.

Amunt

El TFG és una assignatura clau dins el Grau de Comunicació que es localitza temporalment en l'etapa final del pla d'estudis. Es recomana la realització d'aquesta assignatura durant el darrer curs del grau, ja que s'espera que l'estudiant apliqui, amb criteri professional, creatiu i innovador, les competències consolidades durant la seva formació.

Amunt

Com a etapa de màxim desenvolupament del grau, el TFG s'orienta a l'exercici professional en els principals vessants de l'activitat comunicativa, en especial aquelles que es projecten en els sis perfils d'optativitat específics del grau (Creativitat publicitària, creació audiovisual, gestió publicitària, gestió audiovisual, comunicació corporativa i relacions públiques, comunicació informativa).

Amunt

Per a poder matricular l'assignatura TFG, cal haver superat els 60 crèdits bàsics i 114 crèdits obligatoris del grau. Els estudiants que compleixin aquests requisits podran iniciar el procés de sol·licitud del TFG, imprescindible per matricular l'assignatura.

Amunt

Més informació sobre l'assignatura TFG i sobre el procés de sol·licitud de matrícula a:
https://comunicauoc.wixsite.com/tfgcom

Amunt

La finalitat d'aquesta assignatura és potenciar el desenvolupament i la consolidació de competències pròpies de l'àmbit de la comunicació associades als sis perfils d'optativitat del grau: Creativitat publicitària, creació audiovisual, gestió publicitària, gestió audiovisual, comunicació corporativa i relacions públiques i comunicació informativa.

Els diferents itineraris i activitats formatives que integren l'assignatura estan orientades a potenciar l'adquisició d'un conjunt concret de competències:

Competències generals

CG2: Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn
CG3: Capacitat de creativitat i innovació
CG6: Capacitat de pensar estratègicament

Competències transversals

CT1: Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

CE1: Cerca, gestió i ús de la informació.
CE4: Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
CE5: Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
CE12: Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.

Cal destacar que, en funció de la temàtica del Treball Final de Grau, l'estudiant podrà treballar altres competències específiques del grau. 

Amunt

El TFG consisteix en l'elaboració d'un estudi o projecte original que podrà tenir les següents tipologies:

Recerca teòrica: l'estudiant haurà de desenvolupar conceptualment un tema d'interès a partir de la revisió, organització i difusió de bibliografia especialitzada. El treball haurà de plantejar una pregunta de recerca que guiarà el procés de recerca teòrica.

Recerca empírica: l'estudiant haurà de desenvolupar una recerca fonamentada en dades empíriques (un cas en un context real) utilitzant tècniques de recollida de dades (entrevistes, anàlisi documental, qüestionaris, etc.). El treball haurà de plantejar preguntes de recerca que guiïn el procés de recerca empírica i la seva fonamentació teòrica.

Fonamentació d'un projecte pràctic-profesionalizador: Elaboració d'una proposta de comunicació, d'un pla de comunicació o anàlisi d'un projecte/campanya de comunicació. L'estudiant haurà d'elaborar la documentació necessària per confeccionar un dosier complet d'un projecte de comunicació d'autoria pròpia o l'anàlisi d'una campanya de comunicació.

Amunt

Treball final de grau Web
Guia de metodologies participatives orientades a la seva implementació PDF

Amunt

El material principal de l'assignatura és la Guia del TFG, elaborat per la professora Isabel Solanas. La guia és un recurs fonamental que us ajudarà a entendre i donar resposta als reptes que suposa l'escriptura d'un treball acadèmic. A més de la guía, tens al teu abast els recursos de suport següents:

Gestió bibliogràfica: Eines i recursos per a la gestió de la teva documentació: com se cita correctament la bibliografia, com s'organitzen les referències bibliogràfiques o com es creen bibliografies automàticament.

Plagi acadèmic: Avui dia resulta molt fàcil copiar un text d'internet i enganxar-lo al treball acadèmic sense citar les fonts consultades. En el món acadèmic, això s'anomena plagi. Segons el Diccionari de l'Institut d'estudis catalans, plagiar és «prendre i utilitzar com si fossin propis reflexions, escrits o invencions d'una altra persona». Des del punt de vista legal el plagi és una infracció del dret d'autor.

Recursos audiovisuals oberts per elaborar treballs: En aquest dossier monogràfic trobareu informació sobre com reutilitzar bancs de recursos multimèdia oberts (amb llicències Creative Commons o bé que disposen d'una versió gratuïta  que permet l'ús no lucratiu) que podeu utilitzar en els treballs i projectes d'aprenentatge. També us ofereix recursos per crear infografies i mapes conceptuals o mentals, per tal d'organitzar la informació i explicar conceptes o relacions complexes de manera visual.

Dossier monogràfic sobre recursos lingüístics: La Biblioteca i el Servei Lingüístic han treballat conjuntament per seleccionar recursos lingüístics en català. Aquest recull inclou obres de referència i eines de suport per a resoldre dubtes d'ortografia, gramàtica i lèxic. També hi trobareu recursos d'ajuda per a la pronunciació o per a mantenir-se al dia de notícies i novetats en l'ús de la llengua catalana.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt