Introducció al sector audiovisual Codi:  16.606    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Introducció al sector audiovisual permet obtenir una visió general de l'estructura de les diferents indústries que conformen l'activitat audiovisual. Alhora, es presenten alguns conceptes clau per al debat actual sobre la indústria audiovisual, com són la digitalització, la globaliotzació, la concentració i la convergència dels mitjans.


La indústria audiovisual contemporània ofereix nombrosos exemples de les complexes interrelacions entre autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors dels productes audiovisuals. En aquest sentit l'assignatura es concentra en el models industrials del cinema i la televisió fent especial atenció als canvis produïts amb la digitalització del sector i la irrupció de les plataformes de SVOD. 


En el camp cinematogràfic efectua una revisió del model de negoci, fent especial esment dels aspectes vinculats amb la promoció, distribució i exhibició dels seus productes, alhora que s'interroga sobre la situació del sector a nivell nacional i internacional. En el camp televisiu, fa un estudi dels diferents models de televisió atenent a diversos criteris, les opcions obertes davant l'evolució tecnològica, el paper de la programació i les audiències, així com els gèneres televisius. També s'intenta delimitar el paper dels principals actors en la indústria televisiva estatal i internacional.

Amunt

Objectius:


1. Identificar correctament els diferents sectors de la indústria de cinema i els seus principals agents.

2. Entendre el procés de negoci, des de la generació de la idea fins a la seva explotació comercial.

3. Identificar l'evolució i els canvis a què s'enfronta la indústria amb la irrupció de nous agents i possibilitats tecnològiques.

4. Comprendre les estratègies bàsiques per comunicar una pel·lícula i fer-la atractiva a l'audiència.

5. Que l'alumnat s'aproximi al concepte d'indústria televisiva, comprenent les diferents àrees que la conformen.

6. Proporcionar als alumnes i les alumnes un acostament al marc jurídic que regula la televisió al nostre país.

7. Aproximar l'alumnat als diferents gèneres i formats dels continguts televisius, als escenaris que mou la indústria per a la seva distribució i comercialització, i introduir-los/les en els recursos bàsics de promoció d'aquests continguts.

8. Oferir als i les estudiants eines per comprendre l'evolució de la indústria televisiva.Competències:


CE1 - Cerca, gestió i ús de la informació

CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

CG2 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment


Amunt

1. LA INDÚSTRIA CINEMATOGRÀFICA


1. La indústria audiovisual cinematogràfica: producció, distribució i exhibició

2. Finançament i Política cultural

3. La generació de la cadena de valor

4. Les noves finestres d'explotació

5. Day and Date release

6. Comunicació del producte cinematogràfic

7. Festivals, premis i la seva repercussió en la indústria


2. LA INDÚSTRIA TELEVISIVA


1. De la TV convencional a la digital interactiva

2. Regulació jurídica: marc regulador i consells reguladors

3. Teixit empresarial. Actors i estratègies

4. Gèneres i programes de TV

5. Estratègies de programació

6. Mesura d'audiències convencionals

7. Evolució: de la televisió convencional a la connectada. Relació cinema, televisió i plataformes


3. LA REVOLUCIÓ OTT


1. Les noves plataformes de consum de continguts

3. Models de negoci

4. Principals agents de l'ecosistema VoD

5. VoD i finestres audiovisuals

6. Impacte del COVID-19 al sector de l'entreteniment

7. Noves dimensions d'audiència i Big data

8. L’estratègia de continguts

9. El nou marc regulador europeu

10. Noves tendències


Amunt

Material Suport

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt