Comunicació i continguts en social media Codi:  16.613    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

NOTA: Aquesta assignatura té un canvi de nom a partir del semestre 20201. Fins al 20192 s'anomenava Gestió de Continguts.


L'assignatura Comunicació i Continguts en Social Media pretén aprofundir en el procés de producció i explotació de continguts en Social Media a través de tres eixos: en primer lloc, conèixer la recerca, recuperació i gestió de recursos i informació digital; en segon lloc, conèixer els llenguatges específics i els públics objectius de les diferents plataformes; finalment, ser capaços de produir i explotar continguts en els Social Media.


Amunt

NOTA: Aquesta assignatura té un canvi de nom a partir del semestre 20201. Fins al 20192 s'anomenava Gestió de Continguts.


Es tracta d'una assignatura obligatòria del segon curs del Grau en Comunicació.Amunt

OBJECTIUS


Cercar i gestionar informació

Conèixer els llenguatges específics dels diferents públics i plataformes

Produir i explotar continguts amb els mitjans tecnològics i els canals adequats


COMPETÈNCIES


CG5: Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanent

CT1: Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CE1: Cerca, gestió i ús de la informació

CE6: Ús i aplicació de tècniques i llenguatges específics dels mitjans de comunicació

CE8: Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius

CE9: Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual així com dels mitjans tècnics implicats

CE10: Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació

CE13: Capacitat d'editar continguts multimèdia


Amunt

  1. Gestionar la informació en Social Media

  2. El posicionament en cercadors

  3. Plataformes, públics i llenguatges

  4. Producció i explotació de continguts en Social Media

  5. Identitat digital de marca per a empreses i professionals

Amunt

Material Suport
La gestió de continguts en un mitjà de comunicació. Estudi de cas de La Vanguardia PDF

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Avaluació Continuada + Prova de Síntesi o Examen


Amunt

Avaluació Continuada + Prova de Síntesi o Examen

Amunt