Comunicació i continguts en social media Codi:  16.613    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

NOTA: Aquesta assignatura té un canvi de nom a partir del semestre 20201. Fins al 20192 s'anomenava Gestió de Continguts.


L'assignatura Comunicació i Continguts en Social Media pretén aprofundir en el procés de producció i explotació de continguts en Social Media a través de tres eixos: en primer lloc, conèixer la recerca, recuperació i gestió de recursos i informació digital; en segon lloc, conèixer els llenguatges específics i els públics objectius de les diferents plataformes; finalment, ser capaços de produir i explotar continguts en els Social Media.


Amunt

NOTA: Aquesta assignatura té un canvi de nom a partir del semestre 20201. Fins al 20192 s'anomenava Gestió de Continguts.


Es tracta d'una assignatura obligatòria del segon curs del Grau en Comunicació.Amunt

OBJECTIUS


Cercar i gestionar informació

Conèixer els llenguatges específics dels diferents públics i plataformes

Produir i explotar continguts amb els mitjans tecnològics i els canals adequats


COMPETÈNCIES


CG5: Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanent

CT1: Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CE1: Cerca, gestió i ús de la informació

CE6: Ús i aplicació de tècniques i llenguatges específics dels mitjans de comunicació

CE8: Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius

CE9: Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual així com dels mitjans tècnics implicats

CE10: Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació

CE13: Capacitat d'editar continguts multimèdia


Amunt

  1. Gestionar la informació en Social Media

  2. Plataformes, públics i llenguatges

  3. Producció i explotació de continguts en Social Media

  4. Identitat digital de marca per a empreses i professionals

Amunt

Material Suport
La gestió de continguts en un mitjà de comunicació. Estudi de cas de La Vanguardia PDF
Marca personal Audiovisual
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials XML
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials DAISY
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials EPUB 2.0
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials MOBIPOCKET
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials KARAOKE
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials HTML5
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials PDF
Mètrica Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Avaluació Continuada + Prova de Síntesi


Amunt

Examen

Amunt