Projectes audiovisuals Codi:  16.615    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Projectes Audiovisuals proposa una immersió en el sector de la producció de projectes que cobreix tant àrees creatives amb visió empresarial com és el desenvolupament de la idea fins a accions més empresarials com són la producció i venda de projecte. Cursar aquesta assignatura suposa aconseguir una visió multidisciplinar de totes les accions que es poden dur a un equip de producció de projectes, de manera que l'alumnat pugui comprendre aspectes tan valuosos com la varietat de formats, el rodatge de peces audiovisuals o, des d'un punt de vista més empresarial la relació entre els diferents sectors que intervenen.


Aquesta assignatura se centra en la resolució de tot el que afecta al desenvolupament de les tasques de producció en els processos de realització de programes audiovisuals (cinema, vídeo i televisió). S'entén com a tasca de producció la planificació, organització, supervisió i gestió dels recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d'audiovisuals, assegurant el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

Amunt

Objectius:


  • Disposar d'una visió global i integrada dels processos de producció de projectes aduiovisuals, en els seus diferents aspectes tècnics, organitzatius, econòmics i humans, relacionant els recursos i tecnologies precisos per a cadascuna de les seves fases.

  • Analitzar i interpretar la documentació dels projectes audiovisuals, identificant les seves característiques formals i expressives i els recursos necessaris per a la seva realització.

  • Planificar la producció de films i programes audiovisuals, optimitzant els recursos i assegurant la seva disponibilitat en el temps previst, preveient contingències i complint els objectius de cost establerts.

  • Realitzar pressupostos de films i programes audiovisuals, establint el cost en partides pressupostàries i establint el pla de pagaments compatible amb els ingressos econòmics de la producció.

  • Avaluar les diferents formes d'organitzar i supervisar les fases de la producció audiovisual, optimitzant temps, esforços, costos i qualitat, amb l'autonomia i eficàcia requerides.

  • Adquirir els coneixements precisos per gestionar i organitzar la disponibilitat i aprovisionament dels recursos materials, tècnics i humans, assegurant el seu subministrament i elaborant el programa de contractacions, compres i/o lloguers.


Competències:


CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

CE12 - Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació

CE9 - Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual així com dels mitjans tècnics implicats

CE16 - Capacitat d'executar pressupostos

CE11 - Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte

CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment

CE2 - Coneixement de l mercat i de l'entorn professional

Amunt

1. GESTIÓ I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

1.La indústria audiovisual

2. Producció de Projectes Audiovisuals

2.1. El productor independent

2.2. El productor cinematogràfic

2.2.1. Funcions

2.2.1. Disseny i elaboració del pla de finançament

2.2.2. Equilibri econòmic, temporal i de qualitat.

2.3. L'organització en equips de treball

2.3.1. L'equip tècnic

2.3.2. L'equip artístic

2.3. Els autors de l'obra audiovisual

3. La producció DIY


2. L'ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

1. La producció en el desenvolupament

1.1 Lectura de guió

1.2. Desglossament

1.3. Pla de treball

1.4. Pressupost

2. La producció en la preproducció

2.1. Les localitzacions

2.2. Les assegurances

2.3. Els contractes

3. La producció en rodatge

3.1. Gestions i logística

3.2. L'ordre de rodatge

4. La producció en postproducció

4.1. Els processos

4.2. Tancament de la producció


3. NOVES NARRATIVES

1. Entendre el nou entorn digital

1.1. De Pareto al Long Tail

1.2. Les lleis de Moore

2. Com és el nou consumidor

2.1. La generació C, la generació Z i els Millenials. Com comunicar-nos amb ells?

2.2. User experience

3. Transmedia

3.1. Definició

3.2. Els set principis del transmèdia

3.3. Com desenvolupar un projecte transmèdia: la bíblia

3.4. La idea. L'origen. Les fonts d'informació

3.5. Definició d'experiència. Els públics

3.6. L'univers

3.7. Anàlisi d'un exemple

3.8. El viatge de l'usuari i el guió

4. Entendre les noves formes narratives en entorns canviants. La influència del fandom

4.1. La nova empresa: arrogant, dinàmica i participativa

4.2. Crowdsourcing

4.3. Crowdfunding. Com realitzar una campanya

5. VR davant AR


4. VENDA DE PROJECTE

1 Entenent la venda de projecte

1.1. Creació del dossier

1.2. Estudis de mercat

2. Els mercats audiovisuals

2.1. Què són i què fer en ells?

2.2. Qui és qui a la compra-venda de projectes?

2.3. Materials per presentar projectes

3. El pitch

3.1. En què consisteix un pitch?

3.2. Com fer un pitch

3.3. Tipus de pitch

3.4. Estructura del pitch

3.5. Consells addicionals en un pitch

3.6. La segona trobada

Amunt

Material Suport

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt