Exercici de la professió periodística Codi:  16.616    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La tasca professional de periodista és fonamental per contribuir al desenvolupament d'una societat informada i lliure. Donada la importància de la seva funció cal reconèixer la responsabilitat de l'exercici informatiu. El periodista ha d'explicar la realitat i oferir un tractament ètic dels fets. No obstant això, els ritmes i dinàmiques de treball de les redaccions, les singularitats pròpies dels diferents mitjans de comunicació i els reptes de l'entorn digital, condicionen la forma en què el periodista desenvolupa el seu treball.


Aquesta assignatura pretén aproximar a l'exercici professional del periodisme des d'una perspectiva pràctica però també afavorint una reflexió crítica que contribueixi a perseguir criteris de qualitat i excel·lència periodístiques.


Amunt

Els objectius que es pretenen aconseguir cursant aquesta assignatura són:


- Conèixer en què consisteix la pràctica professional del periodisme

- Aprofundir en les dinàmiques, ritmes i organització de treball en els mitjans de comunicació informatius

- Familiaritzar-nos amb pràctiques reals del procés de producció de la informació i veure els condicionants que determinen la seva edició.

- Identificar la responsabilitat social dels mitjans d'informació i la necessitat de garantir un tractament ètic, no discriminatori i igualitari dels fets.

- Analitzar la situació de la perspectiva de gènere en els mitjans per reconèixer possibles desigualtats en les redaccions com en el tractament informatiu dels fets.


Les competències que es desenvolupen en aquesta assignatura són:


Competències bàsiques:

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi


Competències generals:

-Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn


Competències específiques

- Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

- Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació


Per abordar la competència relacionada amb el compromís ètic i global pel qual advoca la UOC es tindran en compte pautes deontològiques de la professió periodística així com aquelles qüestions vinculades directament amb la perspectiva de gènere tant en l'organització i desenvolupament de la feina com a la selecció i tractament dels continguts informatius plantejats.


Amunt

  1. Del fet a la informació: La tasca de periodista en l'elaboració de la notícia

  2. L'exercici periodístic en un mitjà imprès

  3. L'exercici periodístic als mitjans audiovisuals

  4. L'exercici periodístic i els reptes de l'entorn digital

Amunt

La labor del periodista en la elaboración de las noticias XML
La labor del periodista en la elaboración de las noticias DAISY
La labor del periodista en la elaboración de las noticias EPUB 2.0
La labor del periodista en la elaboración de las noticias MOBIPOCKET
La labor del periodista en la elaboración de las noticias HTML5
La labor del periodista en la elaboración de las noticias PDF

Amunt

Atès el caràcter eminentment pràctic de l'assignatura que persegueix apropar a l'estudiant a l'exercici real del periodisme, s'aconsella especialment el seguiment de l'avaluació contínua. A l'aula es simularan dinàmiques de treball pròpies dels diferents mitjans per facilitar l'assimilació dels continguts a partir de la seva aplicació directa a l'exercici professional.


No obstant això, el model d'avaluació d'aquesta assignatura presenta una doble via per poder superar-la: AC + PS o EX.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt