Taller de periodisme transmedia Codi:  16.621    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El principal objectiu del Taller de Periodisme Transmedia és treballar el relat periodístic en relació a la seva incidència social. Partint d'una reflexió crítica sobre el concepte "transmedia", es proposa treballar concretament el gènere documental. A través d'aquest gènere s'abordaran tant els valors i l'ètica del periodisme com la qualitat i l'estètica narrativa. En concret, s’aprofundirà en:

1) el concepte de performativitat de les narratives audiovisuals i l’accés a l’esfera pública de temes tradicionalment silenciats,

2) el treball amb les fonts des d’una lògica no extractivista,

3) l’ús d’estratègies transmedia i d’eines digitals per posar el documental al servei de la societat,

4) la incorporació del “punt de vista” en el desenvolupament de projectes documentals lliures de discriminacions.

L’assignatura s’afegeix a les propostes docents de la UOC amb perspectiva de gènere.

Amunt

L'assignatura optativa Taller de Periodisme Transmedia (6 ECTS-OP) forma part de la Matèria 3.1., dedicada a Organització i Producció Informativa, dins del Mòdul 3 (Informació) del Grau de Comunicació.

Amunt

Periodisme

Amunt

El Taller de Periodisme Transmedia proposa un aprenentatge que afegeix valor al treball encetat en altres assignatures del Grau en Comunicació. En primer lloc, permet aprofundir en els aspectes relacionats amb l'ètica i el rigor de l'exercici de la professió periodística. En segon lloc, permet aprofundir en els aspectes relacionats amb les narratives audiovisuals periodístiques. En tercer i darrer lloc, permet optar a l'especialització professional al voltant del cinema documental de temàtica social. Per tant, el taller complementa els coneixements generals adquirits en altres assignatures i  aporta alhora coneixement específic sobre el gènere documental amb compromís ètic i social. 
Es recomana tenir un bon nivell de comprensió de l’anglès.Amunt

Objectius

1) Adquirir les bases per a l’exercici del periodisme amb compromís ètic i social

2) Ampliar la definició de “periodisme transmedia” i aprofundir en la forma en què aquesta ampliació afecta les narratives periodístiques.

3) Comprendre el concepte de performativitat en tant que narrativa que s'acaba reproduint en el món real a través de la mobilització de grups de persones.

4) Identificar formes d'intervenció a l'espai públic a través de narratives ficcionals

5) Aprendre a treballar amb les fonts de forma col·laborativa, des d’una perspectiva no extractivista.

6) Aprendre a dissenyar un projecte documental tenint en compte les possibilitats d’incidència real sobre el tema tractat

7) Aprofundir en el coneixement “no finalista” i “no productivista” del gènere documental. És a dir, entendre el documental no com un fi o un producte en sí mateix, sinó com una eina al servei de la societat.

8) Aprendre estratègies transmedia que permetin posar el documental al servei de la societat a través dels espais digitals.

9) Incorporar el tema del “punt de vista” en el treball periodísic. Aprendre a construir narratives lliures de discriminacions.Competència bàsica:

 

 • Que les i els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

 


Competències generals:
 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment

Competència transversal:

 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC a l'àmbit acadèmic i professional


Competències específiques:
 • Recerca, gestió i ús de la informació
 • Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives
 • Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius
 • Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació
 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació
 • Capacitat d'editar continguts multimèdia
 • Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic

Amunt

Els recursos d'aprenentatge s'organitzen al voltant de dos mòduls en format escrit on s'estableixen les bases teòriques del taller i diversos vídeos que inclouen entrevistes a tres expertes i documentals que es mostraran a l'aula com a exemples d'allò treballat en cada repte. Els documentals s'adaptaran al plantejament dels reptes i podran variar de semestre en semestre.
Continguts dels mòduls escrits:

 • Mòdul 1 : Habitar la Narrativa
 • Mòdul 2 : La realitat com a storyworld
 • Mòdul 3: Documental social : De la Transformació a l'Emancipació


Continguts dels vídeos-entrevista:

 • El documental social participatiu. Entrevista a Sílvia Cepero
 • Quan les narratives assalten el mon real. Entrevista a Bani Brusadin
 • El guió en el documental social. Entrevista a Laia Manresa
 • Entrevista a Laia Manresa El punt de vista en el cinema documental. Entrevista a Laia Manresa


Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt