Infografia i visualització Codi:  16.622    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La visualització de dades s'està imposant com una eina molt eficaç per a la manipulació, anàlisi i interpretació de grans volums de dades, atès que s'aprofita de les habilitats del sistema visual humà, capaç de detectar ràpidament patrons, repeticions, elements discordants, etc. Una bona visualització és el mecanisme més efectiu per captar l'atenció dels usuaris, donant valor a la dita que "una imatge val més que mil paraules".

No obstant això, la creació d'una visualització de dades eficient i eficaç passa per perseguir un objectiu concret que és de representar les dades que es volen transmetre, fugint d'artificis tècnics i estètics. Visualitzar dades és una combinació d'elements provinents de diferents camps, incloent la psicologia de la percepció, l'estètica, el disseny i l'estadística, tot això mitjançant l'ús d'eines i llenguatges de programació orientats a aquest propòsit.

En aquesta assignatura es treballen els conceptes teòrics que hi ha darrera d'una bona visualització, s'identifiquen els elements que determinen la seva estructura, objectius, etc. i s'utilitzen diferents eines per a la creació d'infografies i visualitzacions interactives. Així, s'introdueix al dissenyador en el camp de la infografia i la visualització per a que aprengui a analitzar gràfics i a representar dades per mitjà d'estadístiques, mapes, diagrames i esquemes, per tal de presentar la informació a una audiència determinada, crear eines d'anàlisi per visibilitzar el que aquestes dades amaguen o explorar formes d'experimentació visual a partir de les mateixes. Entre d'altres, això inclou:

Què és una infografia i què és una visualització de dades

Exemples, bones pràctiques i males pràctiques

Eines i tecnologies

Aspectes interactius i d'analítica visual

Amunt

Les competències específiques que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 • CE1 - Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.

 • CE2 - Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.

 • CE4 - Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.

 • CE7 - Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.

 • CE11 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies.

 • CE12 - Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.

 • CE13 - Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny.

Aquestes competències es concreten en els següents objectius:

 • Conèixer la infografia i la visualització de dades com a eines fonamentals per a la representació gràfica de la informació.

 • Conèixer els principals trets, característiques, tipologies i possibilitats que ofereix la representació visual de la informació.

 • Reconèixer i classificar els elements que componen una visualització de dades.

 • Aprendre principis relacionats amb la percepció visual i aplicables al disseny d'informació.

 • Aprendre a estructurar i jerarquitzar continguts per a crear un relat visual.

 • Aprendre a crear visualitzacions, desde la selecció de dades i la croquització fins la seva formalització més adequada.

 • Obtenir coneixements per a plantejar visualitzacions informatives independentment del camp o sector d'aplicació.

 • Desenvolupar un esperit crític alhora de valorar viabilitats en la representació gràfica i visual de les dades.

Amunt

L'assignatura planteja l'aprenentatge al voltant del gènere infogràfic i la visualització desde una vertent progressiva, proposant elements de major dificultat a mesura que es van integrant els nous coneixements presentats a l'aula. 

Continguts

- Introducció a la visualització de dades. Recorregut històric.

- Trets, característiques i elements d'una infografia / visualització.

- Representacions gràfiques de les dades. Gràfics estadístics.

- Intenció comunicativa, adequació i públic objectiu.

- Bones i Males pràctiques gràfiques. Disseny de visualització.

- Mecanismes cognitius i de percepció. Principis de comunicació visual.

- Procés de creació d'una visualització de dades.

- Elements d'Interactivitat.

- Disseny infogràfic i de visualització.


Amunt

Introducció a la visualització de dades Audiovisual
Eines per a la visualització de dades Audiovisual
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
De Storyboard a infografia Audiovisual
Eines al núvol per crear infografies Audiovisual
Introducció a la infografia i visualització de dades Audiovisual
Cas de redisseny d'una visualització interactiva XML
Cas de redisseny d'una visualització interactiva DAISY
Cas de redisseny d'una visualització interactiva EPUB 2.0
Cas de redisseny d'una visualització interactiva MOBIPOCKET
Cas de redisseny d'una visualització interactiva KARAOKE
Cas de redisseny d'una visualització interactiva HTML5
Cas de redisseny d'una visualització interactiva PDF
Quadern del Taller de color Web
Bones pràctiques en visualització de dades XML
Bones pràctiques en visualització de dades DAISY
Bones pràctiques en visualització de dades EPUB 2.0
Bones pràctiques en visualització de dades MOBIPOCKET
Bones pràctiques en visualització de dades KARAOKE
Bones pràctiques en visualització de dades HTML5
Bones pràctiques en visualització de dades PDF
Introducció a la visualització de la informació XML
Introducció a la visualització de la informació DAISY
Introducció a la visualització de la informació EPUB 2.0
Introducció a la visualització de la informació MOBIPOCKET
Introducció a la visualització de la informació KARAOKE
Introducció a la visualització de la informació HTML5
Introducció a la visualització de la informació PDF
Tipus de visualitzacions de dades avançades Audiovisual
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades XML
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades DAISY
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades EPUB 2.0
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades MOBIPOCKET
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades KARAOKE
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades HTML5
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades PDF
Tipus de visualitzacions de dades bàsiques Audiovisual
Redisseny d'una visualització de dades Audiovisual
Guia per a crear una visualització Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt