Pràcticum Codi:  16.628    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Grau de Comunicació inclou en el seu pla d'estudis el Pràcticum. Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, té una càrrega docent de 12 ECTS i està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del grau. Les pràctiques curriculars amb empreses permeten establir una estreta vinculació entre la formació acadèmica i el món professional. Per això, en el marc d'aquesta assignatura, s'espera que l'estudiant desenvolupi i consolidi competències pròpies de l'àmbit de la comunicació corporativa, informativa, publicitària i / o audiovisual, així com un conjunt concret de competències bàsiques, generals i transversals amb criteri professional, creatiu i innovador en el desenvolupament d'una activitat o projecte professional real.


Amunt

Per matricular l'assignatura Pràcticum l'estudiant ha d'haver superat 60 crèdits bàsics i 78 crèdits obligatoris de la titulació.

Amunt

Els objectius de l'assignatura es plasmen en els següents resultats d'aprenentatge:

- Aplicar de manera eficaç i amb perspectiva crítica els coneixements adquirits en el Grau en Comunicació.

- Identificar protocols, processos i normatives pròpies del món professional de la comunicació.

- Connectar els interessos acadèmics amb el món professional.

- Aplicar conceptes, procediments i principis ètics professionals per idear, planificar, executar i avaluar projectes i productes comunicatius reals.

- Prendre decisions i negociar solucions en el marc d'un equip de treball.

- Analitzar la pròpia pràctica professional des d'una perspectiva crítica buscant la millora professional contínua.

 En l'assignatura del Pràcticum es potenciarà la consolidació d'una sèrie de competències (bàsiques, generals, transversals i específiques).

Competències bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • Aplicar coneixements a una àrea de treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi de comunicació.

 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

 • Capacitat de treball en equip.

 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.

 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment.

 • Capacitat de pensar estratègicament.

 • Capacitat de comunicació interpersonal.

Competències transversals:

 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

 • Capacitat emprenedora.

Competències específiques:

 • Coneixement del mercat i de l'entorn professional.

 • Coneixement de el món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).

 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

 • Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació.

 • Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.

 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.

 • Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.


Amunt

Els estudiants que optin per fer les pràctiques en empreses externes realitzaran un període d'activitat professional en una entitat que hagi signat un conveni de pràctiques curriculars amb la universitat. Aquest conveni inclourà en tots els casos un pla formatiu en el qual s'especifiquen els objectius i condicions de les pràctiques.

L'estudiant dedica 300 hores a les pràctiques desenvolupades a l'empresa. Aquestes s'hauran de dur a terme dins el marc temporal docent de l'assignatura. Durant tota la seva estada de pràctiques l'estudiant comptarà amb el suport i l'orientació de dues persones: un tutor extern i un docent. El tutor extern formalment està vinculada a l'empresa o institució on tenen lloc les pràctiques i és la persona de referència dins de l'empresa. El docent a l'aula de l'assignatura dóna suport i l'orientació personalitzada com a expert en l'àrea de coneixement concreta on s'inscriuen les pràctiques. Amb el tutor de l'empresa s'haurà de definir el pla de treball. L'alumne haurà de seguir el pla formatiu establert i presentar al seu tutor de la UOC els resultats de les seves pràctiques d'acord a el model d'avaluació de l'assignatura.


Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt