Taller de redacció publicitària Codi:  16.630    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Taller de Redacció Publicitària et proposa fer un recorregut professional per les funcions, la responsabilitat i els recursos que necessita el perfil de redactor/a. En aquest sentit, es destaca el paper del redactor/a en l'expressió creativa del missatge publicitari a través del domini del llenguatge, factor clau en l'eficàcia de la publicitat.


S'estructura en tres grans conjunts per facilitar l'aprenentatge experiencial i efectiu: el procés de conceptualització publicitària, la publicitat i la retòrica i les aplicacions de la redacció publicitària.


Metodològicament t'enfrontaràs a l'aprenentatge de continguts basat en la lectura i l'anàlisi de textos i articles tècnics o científics, la resolució de problemes, l'estudi i anàlisi de casos reals, l'aprenentatge experiencial i activitats expositives que facilitaran el desenvolupament de la teva capacitat de comunicació efectiva i persuasiva.


Descobriràs les particularitats i limitacions de cada mitjà, des d'una vessant teòrica, però sobretot pràctica. Desenvoluparàs habilitats redaccionals i aprendràs les tècniques per desenvolupar idees creatives i eficaces en qualsevol format publicitari.


Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són:


  • Establir els fonaments teòrics i pràctics de la redacció publicitària.

  • Reconèixer les estratègies redaccionals que s'utilitzen en la comunicació persuasiva.

  • Delimitar les funcions de la figura del redactor publicitari, així com els condicionants del seu treball diari.

  • Facilitar eines per a la conceptualització creativa aplicada.

  • Fomentar la redacció publicitària constant i intensiva al llarg de el curs, sota la premissa bàsica que s'aprèn a escriure escrivint.Les competències generals i específiques que es treballaran es concreten en:


CG1: Capacitat de treball en equip

CG3: Capacitat de creativitat i innovació

CG6: Capacitat de pensar estratègicament

CG7: Capacitat de comunicació interpersonal


CE1: Cerca, gestió i ús de la informació

CE5: Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió i negociació)

CE6: Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació

CE7: Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu

CE8: Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectiu

CE14: Capacitat d'aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació

CE15: Capacitat d'interpretar plans de màrqueting i comunicació

CE17: Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic

CE18: Capacitat de construir guions i documents de treballs en formats normalitzats per a la indústria de el sector (guió)


Amunt

Publicitat i retòrica.

Funcions del redactor/a.

El procés de conceptualització publicitària.

Redacció publicitària aplicada.


Amunt

Amunt

En aquesta assignatura l'avaluació contínua adquireix una importància fonamental, ja que facilita l'aprenentatge i l'assimilació de continguts, ajuda a dominar les eines conceptuals i, sobretot, perquè inicia en l'experimentació del que significa treballar cada dia en l'àmbit professional de la redacció publicitària.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt