Direcció d'art Codi:  16.631    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'analitzen les funcions, tècniques i àmbits de la direcció d'art, a través de la comunicació visual com a àmbit d'aplicació. S'inclouen també els principis de disseny gràfic aplicat a la publicitat i es practiquen tècniques de pensament visual.


Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són que l'estudiant domini els principis de la direcció d'art publicitària i sàpiga aplicar-los en projectes concrets.


Les competències associades a aquesta assignatura són:


Bàsica: Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


General: Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.


Específiques: 

- Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees. 

- Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny. 

- Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.


Amunt

  • Origen, història i evolució de la direcció d'art

  • Identitat de la direcció d'art respecte de el disseny gràfic

  • Fonaments de la direcció d'art

  • Rol de el director d'art en la indústria i les seves funcions com a creatiu

  • Publicitat gràfica, audiovisual i formats parapublicitaris

Amunt

Material Suport
Direcció d'art XML
Direcció d'art DAISY
Direcció d'art EPUB 2.0
Direcció d'art MOBIPOCKET
Direcció d'art KARAOKE
Direcció d'art HTML5
Direcció d'art PDF
Procediments clau (infografia) PDF
Estudis de cas fallits PDF
La direcció d'art: records, somnis, direcció i processos Audiovisual

Amunt

Avaluació contínua

En una assignatura eminentment pràctica. És imprescindible haver lliurat tots i cada un dels reptes plantejats pel docent dins dels terminis estipulats en el calendari de l'aula.

 

Avaluació final

La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació dels reptes avaluats.

Tots aquells estudiants que obtinguin una nota superior a 9 podran optar a Matrícula d'Honor, a criteri de l'equip docent, que també tindrà en compte la seva participació a l'aula, el nivell de les seves aportacions i l'interès demostrat en l'assignatura.

 Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt