Animació Codi:  20.026    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura d'Animació introdueix els conceptes bàsics en els que es basa l'animació tradicional i fa una breu introducció a aquesta. S'hi treballen els procediments bàsics de l'animació en 2 dimensions.

Amunt

L'assignatura d'Animació és obligatòria dins del pla d'estudis del Grau en Multimèdia i optativa dins del Grau de Disseny i creació digitals. Al Grau d'Arts és optativa i no hi presenta requeriments previs.

En el cas del Grau en Multimèdia, és important haver superat anteriorment Disseny Gràfic, Imatge i llenguatge visual, Vídeo i Narrativa interactiva, totes elles de l'àrea d'audiovisuals i de disseny. D'altra banda, Animació és prèvia i antecedeix en coneixements i competències a la obligatòria de Composició digital i a les optatives d'Animació 3D i a Creació de mons virtuals .

En el cas del Grau de Disseny i creació digitals, cal haver cursat amb anterioritat les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Storytelling: recursos narratius, i Tipografia, així com els tallers de Forma i Composició, de Color i de Dibuix.

 

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu de capacitar-ho per a la realització d'animacions bàsiques en dues dimensions. 

Actualment l'animació té aplicacions en diversos camps com la publicitat, l'educació, els videojocs, la televisió, etc. Saber aplicar correctament els principis bàsics de l'animació aportarà qualitat i expressivitat al nostre treball.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és important tenir coneixements i competències en disseny i imatge visual, llenguatge audiovisual i realització de guions. Per això, dins del Grau en Multimèdia recomanem haver cursat amb anterioritat Disseny Gràfic, Imatge i llenguatge visual, Vídeo i Narrativa interactiva. En el cas del Grau en Disseny i creació digitals, cal haver cursat amb anterioritat les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Storytelling: recursos narratius, i Tipografia, així com els tallers de Forma i Composició, de Color i de Dibuix.

Amunt

L'assignatura d'Animació és una assignatura molt pràctica on a més d'aprendre a fer animacions en 2D, s'aplicaran competències treballades en assignatures prèvies i que són necessàries per poder crear un bon projecte d'animació. 

Partim d'una introducció als principis bàsics de l'animació per passar a l'aplicació d'aquests en la realització d'animacions en 2D i amb nocions molt bàsiques veurem com es poden aconseguir projectes molt interessants utilitzant el programari Adobe After effects. 

A més d'analitzar diversos productes d'animació, també s'estudiaran i aplicaran els processos i procediments bàsics que requereix la producció d'animació 2D.

Amunt

Objectius 
 • Conèixer els principals estils d'animació i les seves característiques específiques. 
 • Conèixer el llenguatge del moviment i les lleis bàsiques de l'animació. 
 • Utilitzar creativament les diferents tècniques i estils propis d'animació. 
 • Fer un ús adequat del llenguatge del moviment, en animacions en 2 dimensions. 
 • Aprofundir en l'ús de les eines d'animació per ordinador en 2 dimensions. 
 • Conèixer les fases de pre-producció, producció i post-producció d'un projecte d'animació 2D. 
 • Planificar de forma global les estratègies de la producció de l'animació. 
 • Realitzar, muntar i produir projectes d'animació en 2 dimensions. 
 • Potenciar la capacitat d'anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual. 
Competències 
 • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic. 
 • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals 
 • Capacitat d'innovar i de generar noves idees 
 • Capacitat per a concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades. 
 • Capacitat per animar en 2 dimensions.

Amunt

Parlant d’animació 
 • De l’animació tradicional a l’animació digital 
 • Animant en 2 dimensions 
 • Animant en 3 dimensions
 • Obtenció del resultat final 

L'expressió del moviment 
 • Evolució i tipologia de les tècniques d'animació 
 • Etapes de creació d'una animació 
 • Representar el moviment en animació 
 • Animació digital. El problema de la quantitat 
Principis i mètodes de l'animació 
 • Principis bàsics de l'animació 
 • Tècniques d'animació 
 • Càlcul de l'animació. Aproximació al càlcul d'un recorregut 
 • Ritmes de desplaçament 
 • La fluïdesa en el moviment 
 • Desglossament del moviment 
 • Tipus de moviments cíclics. Classes de cíclics 
 • Forma i moviment Efectes especials en 2D 
 • La profunditat de l'escena 2D 
 • Panoràmiques i fons 
 • Les lleis fonamentals de l'animació 3D

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt