Fabricació digital Codi:  20.030    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

A la llum dels moviments de democratització de l'accés al coneixement tecnològic com el moviment maker i la difusió a nivell popular de les eines de prototipado ràpid i dels laboratoris de fabricació digital, el futur dels artefactes es veu determinat cada vegada més per l'usuari final el qual pot pensar, dissenyar, "hackear" o construir objectes i dispositius mentre genera coneixement compartit.

El moviment maker s'alimenta de la filosofia del Do It Yourself/Do It With Others i de la idea que qualsevol persona pot dissenyar i crear els seus propis artilugios gràcies a l'accés a coneixement tecnològic compartit i a eines de fabricació digital, CAD/CAM computer aided design/computer aided manufacturing  i prototipado ràpid.

En l'assignatura es volen recollir les oportunitats emancipatorias i formatives de la filosofia maker per generar entorns d'aprenentatge on les participants puguin adquirir d'una banda coneixements entorn del disseny per a la fabricació 2D i 3D i, per l'altre, fer una experiència de creació en un d'aquests espais.

Amunt

Aquesta assignatura optativa és una introducció a les tècniques, processos i conceptes associats a la fabricació digital i impressió 3D. Pertany a l'àrea de "Tecnologies" del Grau de Disseny i Creació Digital i als "Tallers" del Grau d'Arts. 

Amunt

Disseny Gràfic, Disseny Industrial, Desenvolupament de Producte, Interiorisme, Arquitectura, Enginyeria, Educació.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt


Amunt

 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny.
 • Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com a digitals.
 • Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.
 • Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i cooperativa en entorns digitals.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
 • Introduir-se a les tècniques de disseny 2D per a la fabricació.
 • Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.
 • Introduir-se a les tècniques de modelatge 3D per a la impressió 3D.
 • Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.

Amunt

 • Cultura i moviment maker.
 • Disseny 2D per al tall de vinil i el tall làser
 • Modelatge i impressió 3D.
 • Documentació del procés de disseny
 • Pràctiques de fabricació digital.

Amunt

Design Toolkit Web
Talladora de vinil Audiovisual
Tall làser Audiovisual
Impressió 3D Audiovisual
Tècniques mixtes Audiovisual
Transcripció/Transcripción: David kelley on human centered design PDF
Transcripció/Transcripción: Fabricación Digital en el diseño de producto, historia de una evolución, con Héctor Robles PDF
Transcripció/Transcripción: Tutorial Autodesk Fusion 360 Getting started PDF

Amunt

L'assignatura disposa d'una sèrie de recursos textuals i audiovisuals que procedeixen directament de les plataformes i comunitats vinculades al moviment maker. Aquests recursos d'una banda permeten conèixer i reflexionar sobre l'origen i el desenvolupament de les pràctiques compartides de disseny i fabricació en els entorns maker i, per l'altre proporcionen coneixements relacionats amb el disseny 2D i 3D per a la fabricació.
A més dels recursos en línia es proporcionarà als estudiants la possibilitat d'accedir a espais de fabricació presents en el seu territori per a la realització dels objectes dissenyats al llarg del curs. La informació sobre les modalitats d'accés a aquests espais es proporcionarà des dels canals de comunicació de l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt