Seminari d'investigació artística Codi:  20.207    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
El Seminari d'investigació artística té com a principal objectiu que la o l'estudiant s’introdueixi en el camp de la recerca artística, conegui  la seva problemàtica i els debats més recents sobre el seu abast i potencialitats. La recerca artística o la recerca a través de les arts plantegen avui en dia reptes importants que l’alumne ha de conèixer per tal de poder situar-se en aquest ampli panorama i orientar-se de cara a la seva activitat de recerca en el marc acadèmic i en el seu futur professional. 

Per tant, aquesta assignatura pretén ajudar l’alumnat a comprendre, des d’una mirada interdisciplinària, els diferents camins de la recerca artística a partir la pregunta al voltant de què constitueix investigació en art i cóm pensar en la investigació en art o a través de l’art com una pràctica situada, amb les seves materialitats i llenguatges específics, així com quines són les seves metodologies d'investigació en el context de la recerca acadèmica i en relació a les humanitats i les ciències socials.

Durant el seminari identificarem els nuclis de conflicte més rellevants i recurrents en la investigació artística, sobre quina és la finalitat de la recerca artística, perquè són importants les qüestions epistemològiques i metodològiques (cóm sabem, com sabem el què sabem o quin tipus de coneixement volem produir); quines vinculacions té la recerca artística amb les convencions de la recerca científica i amb altres formes de recerca en les humanitats, o sobre els seus criteris d'avaluació i reconeixement, així com altres assumptes que s'han considerat secundaris o marginals; com la posició de l’investigador o investigadora, les condicions i finançament de la recerca, o la privatització i mercantilització del coneixement i la cultura.

Amunt

Aquest seminari es situa en una quarta etapa formativa del o la estudiant orientat a bastir les bases de la recerca acadèmica en la pràctica artística, complementat les assignatures sobre la contextualització de la pràctica artística i proporcionant eines útils pel desenvolupament del seu Treball Final de Grau (TFG) i futur professional.

Amunt

El seminari de recerca està orientat a que l'alumnat d'arts (futur/a artista o treballador/a cultural en l'àmbit de les arts) sigui capaç de desenvolupar una actitud reflexiva i crítica sobre la seva pràctica artística, el seu potencial en el camp de la recerca i la seva vinculació amb altres formes de recerca en el camp de les humanitats i les ciències socials. 

Amunt

El seminari  de recerca forma part d’un conjunt de matèries que promouen la reflexió crítica de l’artista i ens preparen per l’etapa final del TFG i l’exercici professional, i per tant, encara que tingui un caràcter introductori, es recomana haver cursat abans els altres seminaris. 

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

Competències transversals:

CT1 - Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2 - Capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera.

CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment. 

Competències específiques:

CE5 - Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions

CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.


Amunt

  • La recerca i el mètode en la tradició científica i humanista. 
  • Conceptes fonamentals en recerca en humanitats i ciències socials.
  • Context d'emergència de la recerca artística: transformacions a la universitat contemporània, noves pràctiques artístiques experimentals, canvis en les concepcions de recerca.
  • L'artista com a investigador: formació, construcció d'identitat, funció social.
  • Desafiaments i aportacions de la recerca artística a la producció de coneixement.
  • Maneres de relació entre arts i recerca: recerca artística, recerca basada en les arts, a/r/tografia, etc.
  • Estudi de casos de recerca artística.

Amunt

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt